Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ με την επέκταση «μάχιμης 5ετίας» και καθιέρωση ειδικής εισφοράς υπέρ Μετοχικών Ταμείων ΕΔ

Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ με την επέκταση «μάχιμης 5ετίας» και καθιέρωση ειδικής εισφοράς υπέρ Μετοχικών Ταμείων ΕΔ

Αναρτήθηκε σήμερα (06/10/22) σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το νομοσχέδιο «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις»

Το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την καθιέρωση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ των Μετοχικών Ταμείων ΕΔ και την επέκταση της «μάχιμης πενταετίας» σε όλα τα στελέχη ΕΔ-ΣΑ.

Ειδικότερα:

Άρθρο 12 Κατάργηση ειδικής εισφοράς ασφαλισμένων του τέως Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – Αντικατάσταση περ. β) παρ. 2 άρθρου 38 ν. 3986/2011

Η περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), περί της θέσπισης ειδικής εισφοράς των ασφαλισμένων του τέως Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.), υπέρ του τέως Τ.Π.Δ.Υ., των λοιπών ασφαλισμένων, υπέρ του τέως Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, και του προσωπικού που είναι ασφαλισμένο στα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων, υπέρ των εν λόγω ταμείων, αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Καθιερώνεται ειδική εισφορά του προσωπικού που είναι ασφαλισμένο στα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία υπολογίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων του προσωπικού αυτού και αποδίδεται υπέρ των εν λόγω Ταμείων.».

Άρθρο 19 Υπολογισμός χρόνου υπηρεσίας ένστολου προσωπικού του δημοσίου στο διπλάσιο – Αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 40 π.δ. 169/2007 και παρ. 3 άρθρου 22 ν. 3865/2010

1. Η παρ. 5 του άρθρου 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, Α΄ 210), περί του αυξημένου υπολογισμού στο διπλάσιο του χρόνου υπηρεσίας του υπηρετούντος προσωπικού στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Επίσης λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε ή διανύεται:

α) σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων από τους εν ενεργεία μονίμους ή επί θητεία στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων.

β) σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία ή στα Αρχηγεία της Ελληνικής Αστυνομίας από τα εν ενεργεία μόνιμα ή επί θητεία στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας.

γ) σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία ή στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος από τα εν ενεργεία μόνιμα ή επί θητεία ή επί συμβάσει στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος.

δ) σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία ή στο Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής από τα εν ενεργεία μόνιμα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Ο χρόνος υπηρεσίας καθενός στις μονάδες και υπηρεσίες των περ. α) έως δ), καθώς και τα χρονικά διαστήματα, κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου υπηρεσίας, στα οποία χορηγήθηκε κανονική ή αναρρωτική άδεια ή διανύθηκε υπηρεσία σε νοσηλεία, βεβαιώνονται από την αρμόδια υπηρεσία του οικείου Υπουργείου. Για την εφαρμογή της παρούσας, χρόνος υπηρεσίας λογίζεται και το χρονικό διάστημα της κανονικής άδειας που έλαβε ο εργαζόμενος, καθώς και ο χρόνος αναρρωτικής άδειας ή νοσηλείας μέχρι ένα (1) μήνα ανά έτος. Για την εφαρμογή της παρούσας, δεν θεωρείται χρόνος υπηρεσίας το χρονικό διάστημα διαθεσιμότητας ή αργίας ή πρόσκαιρης παύσης.

Ο παραπάνω διπλασιασμός δεν ισχύει, εφόσον η έξοδος από την υπηρεσία γίνεται με αίτηση του ενδιαφερομένου πριν από τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών πραγματικής υπηρεσίας, ανεξαρτήτως φύλου.

Η παρούσα εφαρμόζεται και στο προσωπικό των περ. α) έως δ) που υπάγεται στην ασφάλιση των λοιπών ενταχθέντων στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) πρώην φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών. Για τους ασφαλισμένους αυτούς ο χρόνος υπηρεσίας που υπολογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, σύμφωνα με την παρούσα, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης.

Ο διπλασιασμός του χρόνου υπηρεσίας που προβλέπεται στην παρούσα δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) έτη στο σύνολο.

Χρόνος υπηρεσίας που υπολογίζεται στο διπλάσιο σύμφωνα με την παρούσα δεν μπορεί να προσμετρηθεί ως διπλάσιος κατ’ εφαρμογή άλλων διατάξεων.».

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120), περί αναγνώρισης για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος ως συντάξιμου του χρόνου υπηρεσίας των πέντε (5) ετών, ο οποίος λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε αα) να αναφέρονται οι κατηγορίες των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που εντάσσονται στο ρυθμιστικό πεδίο της διάταξης και αβ) να αναγνωρίζεται ο εν λόγω χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5) ετών που υπολογίζεται στο διπλάσιο, εναλλακτικά, ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης, β) προστίθεται τρίτο εδάφιο και γ) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Προκειμένου για τα εν ενεργεία μόνιμα ή επί θητεία ή επί συμβάσει στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5) ετών που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, Α΄ 210), αναγνωρίζεται ως συντάξιμος ή ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, από τους ενδιαφερόμενους. Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί της εκάστοτε αποζημίωσης που λαμβάνουν για εργασία πέραν του πενθημέρου, σύμφωνα με την περ. ΣΤ) του άρθρου 55 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43), περί της κύρωσης της υπό στοιχεία 14868.Φ.012.5/58/27.11.1981 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίας Τάξεως «Για την καθιέρωση αποζημίωσης για το προσωπικό του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και των Υπηρεσιών αυτού που θα εργάζεται πλέον του 5νθημέρου την εβδομάδα», και παρακρατούνται κατά τον χρόνο καταβολής της αποζημίωσης, κατ’ ανώτατο όριο για μία πενταετία. Για στελέχη του προηγούμενου εδαφίου, τα οποία δεν λαμβάνουν αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου, σύμφωνα με την περ. ΣΤ) του άρθρου 55 του ν. 1249/1982, οι εισφορές για την αναγνώριση, ως συντάξιμου ή ως χρόνου πραγματικής ασφάλισης, του χρόνου υπηρεσίας των πέντε (5) ετών, ο οποίος λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, υπολογίζονται επί της εκάστοτε αποζημίωσης που αυτοί θα ελάμβαναν, αν παρείχαν εργασία πέραν του πενθημέρου, σύμφωνα με την περ. ΣΤ) του άρθρου 55 του ν. 1249/1982, και παρακρατούνται από τις αποδοχές τους κατά τον χρόνο της εν ενεργεία υπηρεσίας τους, κατ’ ανώτατο όριο για μία πενταετία.».

Το υπόψη νομοσχέδιο μπορείτε να το ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: «Μάχιμη πενταετία» για όλα τα στελέχη ΕΔ-ΣΑ: Το πλήρες κείμενο της διάταξης στο ν/σ-Πώς θα γίνει η εξαγορά-Πόσο αυξάνονται οι συντάξεις (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Δημοσίευση σχολίου

13 Σχόλια

 1. Απλά ντροπή σας και σας σας σιαξουμε την γούνα στις εκλογές. Που είναι το νομοσχέδιο που θα ήταν έτοιμο από τον Μάρτιο? Μετά πήγε Ιούνιο, μετά ο κυρ Μπουκωρος είπε την επόμενη εβδομάδα, ο κυρ Νικόλας το επομενο μήνα και ουτο καθεξής. Τον αράπη και αν το λύσεις και αν τον πλένεις το σαπούνι σου χαλάς. Μόνη λύση το μα σας στείλουμε εμείς στο ταμείο ανεργίας. Τελος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ως πότε θα πληρώνουμε ειδικές εισφορές? Δεν ντρέπεστε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Για όλους κόβεται η εισφορά, για το προσωπικό των ΕΔ καθιερώνεται. Η Ηγεσία μας τι λέει όλα καλά? Οι ενώσεις?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ποιος αποφάσισε για την καθιέρωση της εν λόγω έκτακτης εισφοράς? Ο αξιότιμος κ. Χατζηδάκης? Για πόσα χρόνια τα εε στελέχη θα καταβάλουμε μη ανταποδοτικές εισφορές για να δίνουν αυξήσεις και να κάνουν πολιτική ορισμένοι σε βάρος μας και σε βάρος των οικογενειών μας? Αίσχος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Τόσο μένος τελικά απέναντι στο προσωπικό των ΕΔ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Η μαχιμη 5ετια θα αφορά τους απόστρατους που δεν είχαν τα 5 χρόνια;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Η μαχιμη 5ετια θα αφορά τους απόστρατους που δεν είχαν τα 5 χρόνια;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. 1% λίγο είναι κάντο 3 η ακόμα καλύτερα 5% αφού δεν αντιδρά κανείς, τα σωματεία ένστολων που είχαν βγάλει και κοινή ανακοίνωση οτι θα καταργηθεί τι λένε τώρα ,τίποτα θα το καταπιουν και αυτό όπως και όλα τα άλλα που έρχονται φορολόγηση εφάπαξ, αύξηση ορίων ηλικίας, και πολλά ακόμα οι άνθρωποι έχουν μίσος για τους ένστολους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ρε ξεφτίλες που είναι το νομοσχέδιο για τα στελέχη? Ου να μου χαθείτε ψεύτες. Ρε θα λιώσουμε στις εκλογές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ποιος αποφασίζει τελικά αν θα έχω να πληρώσω το ρεύμα ή να στείλω το παιδί μου φροντιστήριο? Να σας πω εγώ, κανά 2 άτομα από το οικείο ΜΤ-άλλα τόσα από το οικείο ΓΕ και άλλα τόσα από το ΥΠΕΘΑ. 6-7 άτομα λοιπόν αποφασίζουν για το πως θα ζήσουν χιλιάδες οικογένειες στελεχών ΕΔ. Που χάθηκε η ντροπή για να την βρείτε εσείς?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ντροπή η εκλογές είναι κοντά μόνο κράτησης.ουτε για την 3τια τίποτα και η 5ετια επί πληρομης τελικα

  ΑπάντησηΔιαγραφή