Σημαντικό: Έγγραφο ΓΕΑ για Αναγνώριση Χρόνου Υπηρεσίας στο Διπλάσιο για Έτη Εκστρατείας

Σημαντικό: Έγγραφο ΓΕΑ για Αναγνώριση Χρόνου Υπηρεσίας στο Διπλάσιο για Έτη Εκστρατείας

Η ΠΟΜΕΝΣ δημοσιοποίησε το παρακάτω έγγραφο του ΓΕΑ/ΟΛΚΑ με ημερομηνία 15/06/22 και θέμα Συντάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού (Αναγνώριση Χρόνου Υπηρεσίας στο Διπλάσιο για Έτη Εκστρατείας)

Ειδικότερα:

1. Σε εκτέλεση του (θ) σχετικού, με το οποίο εγκρίθηκαν οι εισηγήσεις της παραγράφου 2 του (η) ομοίου αναφορικά με την διαδικασία διακοπής και ανάκλησης των ήδη υποβληθέντων αναφορών αναγνώρισης χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο, διευκρινίζονται επιπρόσθετα τα ακόλουθα:

α. Για την ανάκληση μη υπηρεσιακών αναφορών που έχουν ήδη καταχωρηθεί στην μηχανογραφική εφαρμογή μισθοδοσίας στρατιωτικού προσωπικού της ΠΑ και υλοποιούνται, τυγχάνουν εφαρμογής τα κάτωθι:

(1) Παρέχεται προθεσμία δύο (2) μηνών από τη λήψη του παρόντος (και συγκεκριμένα μέχρι την 22η Αυγούστου 2022) για την αποστολή τυχόν νέων αναφορών από στελέχη με επιθυμία αλλαγής - τροποποίησης του χρονικού διαστήματος προς αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας αντικειμένου θέματος για τις περιπτώσεις που η σχετική παρακράτηση έχει ξεκινήσει έως και την μισθοδοσία μηνός Ιουλίου 2022.

(2) Σε περίπτωση υποβολής της παραπάνω αναφοράς ανάκλησης, ολοκληρώνεται η αναγνώριση του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχουν ήδη παρακρατηθεί εισφορές από την μισθοδοσία. Ως εκ τούτου, στην εν λόγω αναφορά θα πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς το υπόλοιπο (έτη/μήνες), καθώς και το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που απομένει να αναγνωρίσει το κάθε στέλεχος {από τον μέγιστο συνολικό χρόνο των πέντε (5) ετών}.

β. Για την εξέταση αποδοχής (ή μη) των αιτημάτων διακοπής παρακρατήσεων των περιπτώσεων που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη, απαιτείται να περιέλθει στην Μονάδα μας νέα αναφορά από το στέλεχος, στην οποία να γίνεται σαφής επίκληση των λόγων διακοπής με προσκόμιση τυχόν δικαιολογητικών, δεδομένης της αρχικής πρόθεσης του για έναρξη της αναγνώρισης με την υποβολή της πρώτης του αναφοράς, σε συνδυασμό με τις επισημάνσεις και τα ενδεικτικά παραδείγματα συντάξιμων αποδοχών & ποσών εισφορών ανά έτος που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα του (β) ομοίου.

γ. Επίσης, σημειώνεται ότι για όλες τις αναφορές (που δεν αφορούν ανάκληση ή διακοπή προγενέστερης) και οι οποίες θα περιέρχονται στο ΟΛΚΑ από 15/06/2022 και έπειτα ή εκκρεμούν προς υλοποίηση στη Μονάδα μας, παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής του χρονικού διαστήματος μόνο για μία φορά και εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης του μηνιαίου αναλυτικού φύλλου μισθοδοσίας στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑ (που συντελείται περί την 22η μέρα έκαστου μήνα) βάσει της οποίας τεκμαίρεται η ενημέρωση του στελέχους για έναρξη παρακράτησης, λαμβάνοντας υπόψη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν.2690/99 περί επαναλαμβανόμενων αιτημάτων κατά τρόπο καταχρηστικό. Για τις εν λόγω περιπτώσεις, θα θεωρούνται ολοκληρωμένοι οι μήνες αναγνώρισης που τυχόν έχουν ήδη παρακρατηθεί εισφορές και θα προσδιορίζεται σαφώς μόνο το υπολειπόμενο επιθυμητό χρονικό διάστημα.

2. Συναφώς σημειώνεται ότι τα στελέχη που έχουν ήδη υποβάλλει αναφορές ανάκλησης ή διακοπής κατά το παρελθόν, οφείλουν να αποστείλουν νέες αναφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα και τις προθεσμίες που τίθενται παραπάνω.

Το σχετικό έγγραφο του ΓΕΑ/ΟΛΚΑ  ΕΔΩ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια