Νέο ν/σ ΥΠΕΘΑ: Δείτε αναλυτικά ΟΛΑ τα άρθρα-Δεν περιλαμβάνεται η κατάργηση ορίων ηλικίας ΕΠΟΠ

Νέο ν/σ ΥΠΕΘΑ: Δείτε αναλυτικά ΟΛΑ τα άρθρα-Δεν περιλαμβάνεται η κατάργηση ορίων ηλικίας ΕΠΟΠ

Το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ, που δημοσιοποίησε το militaire.gr, περιλαμβάνει 5 ΚΕΦΑΛΑΙΑ και 50 ΑΡΘΡΑ που αφορούν ζητήματα σταδιοδρομίας-εξέλιξης στελεχών ΕΔ, θέματα στρατολογικής φύσεως, Οικονομικά θέματα (Μετοχικά ταμεία, Κατάργηση μειώσεων ν.4093/2012, Κατάργηση συνδρομής ε.α. στρατιωτικών και πολιτικών υπαλλήλων του Σ.Ξ. υπέρ Στρατιωτικών Λεσχών κ.α.), ΝΙΜΤΣ κ.λπ.

Δεν συμπεριλαμβάνεται η κατάργηση ορίων ηλικίας ΕΠΟΠ, ενώ ότι αφορά τους ΕΜΘ το αναρτήσαμε χθες ΕΔΩ.

Ειδικότερα στο νέο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Άρθρο 1 - Ζητήματα μεταθέσεων στελεχών - Τροποποίηση άρθρου 5 ν.3883/2010

Άρθρο 2 - Καταληκτικός βαθμός εθελοντών μακράς θητείας - Τροποποίηση άρθρου 23 ν.3883/2010

Άρθρο 3 - Κρίσεις αξιωματικών που τίθενται Εκτός Οργανικών Θέσεων - Τροποποίηση άρθρου 34 ν.3883/2010

Άρθρο 4 - Προαγωγή αξιωματικών - ανθυπασπιστών πολεμικής διαθεσιμότητας, νικητών παγκοσμίων στρατιωτικών αγώνων - Αντικατάσταση άρθρου 12 ν.3648/2008

Άρθρο 5 - Ρύθμιση θεμάτων αξιωματικών - διακεκριμένων αθλητών του Στρατού Ξηράς

Άρθρο 6 - Ρύθμιση θεμάτων κρίσεων και προαγωγών αξιωματικών εξ Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών και μονιμοποιηθέντων εθελοντών - μονιμοποιηθεισών εθελοντριών - Αντικατάσταση άρθρου 37 ν.4494/2017

Άρθρο 7 - Λήξη πρώτης μακράς αναρρωτικής άδειας - Τροποποίηση άρθρου 24 ν.δ.1400/1973

Άρθρο 8 - Λήξη δεύτερης ή τρίτης μακράς αναρρωτικής άδειας - Τροποποίηση άρθρου 25 ν.δ.1400/1973

Άρθρο 9 - Μετάταξη αξιωματικών Νοσηλευτικής - Αντικατάσταση άρθρου 26 Ν.1911/1990 (Α' 166)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

Άρθρο 10 - Μεταφορά στρατευσίμων από έναν κλάδο σε άλλο - Τροποποίηση άρθρου 12 ν.3421/2005

Άρθρο 11 - Απαλλαγή από την υποχρέωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης - Τροποποίηση άρθρου 13 ν.3421/2005

Άρθρο 12 - Αναβολή κατάταξης για απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας -Τροποποίηση άρθρου 21 του ν.3421/2005

Άρθρο 13 - Υγειονομικές Επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων - Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν.3421/2005

Άρθρο 14 - Σύνθεση επιτροπής διαπρεπόντων επιστημόνων - Τροποποίηση άρθρου 19 ν.3421/2005

Άρθρο 15 - Κλήση στρατευσίμων για κατάταξη με χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών - Τροποποίηση άρθρου 31 ν.3421/2005

Άρθρο 16 - Αδυναμία μετακίνησης για κατάταξη στρατευσίμων, εφέδρων και ανυπότακτων, για λόγους υγείας - Τροποποίηση άρθρου 37 ν.3421/2005

Άρθρο 17 - Σύνθεση επιτροπής εξέτασης αιτημάτων αντιρρησιών συνείδησης - Τροποποίηση άρθρου 62 ν.3421/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

Άρθρο 18 - Κράτηση λόγω εγγραφής γάμου υπέρ Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού - Τροποποίηση άρθρου 55 και προσθήκη άρθρου 55Α στο π.δ. 21/1932

Άρθρο 19 - Βοήθημα λόγω θανάτου - Αντικατάσταση άρθρου 79 π.δ. 21/1932

Άρθρο 20 - Διάθεση πόρων από κρατήσεις υπέρ Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού για τα νοσοκομεία του Πολεμικού Ναυτικού

Άρθρο 21 - Εκπόνηση αναλογιστικών μελετών από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας

Άρθρο 22 - Μερίσματα Μετοχικού Ταμείου Στρατού - Τροποποίηση άρθρου 23 και προσθήκη άρθρου 23Α στο π.δ. της 10ης Μάίου/20ής Ιουλίου 1926 - Τροποποίηση άρθρου 1 ν.1106/1980

Άρθρο 23 - Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 1 του α.ν. 559 της 24/27 Μαρτίου 1937 (Α' 107)

Άρθρο 24 - Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Μετοχικού Ταμείου Στρατού - Τροποποίηση άρθρου 1 ν.δ. 2554/1953

Άρθρο 25 - Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενου ποσού στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού λόγω τέλεσης γάμου

Άρθρο 26 - Επανακαθορισμός επιτοκίου προκαταβολών έναντι εφάπαξ βοηθήματος - Τροποποίηση άρθρου 18 ν.δ. 398/1974

Άρθρο 27 - Κατάργηση μειώσεων ν.4093/2012 για τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και τους οικείους Ειδικούς Κλάδους

Άρθρο 28 - Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής (ΧΕΠ) για προμήθειες υλικών μέσω στρατιωτικών πωλήσεων εξωτερικού - Προσθήκη άρθρου 36Α στο ν.δ. 721/1970

Άρθρο 29 - Δυνατότητα διενέργειας πληρωμών σε βάρος προϊόντος ΧΕΠ FMS

Άρθρο 30 - Αποδοχές ανακαλούμενων στην ενέργεια αξιωματικών για λόγους υγείας - Τροποποίηση άρθρου 66 ν.δ. 1400/1973

Άρθρο 31 - Ημέρες εκτός έδρας προσωπικού κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών Οπλικών Συστημάτων και Πυρομαχικών, Ναρκαλιευτών, Ειδικών EOD - C/IED του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας - Τροποποίηση άρθρου 2 του ν.4336/2015

Άρθρο 32 - Μισθολογική αποκατάσταση κατηγοριών πολιτικών υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Άρθρο 33 - Κατανομή εισφοράς υπέρ σωματείων και ενώσεων αναπήρων και θυμάτων πολέμου - Τροποποίηση άρθρου 33 ν.δ. 1044/1971

Άρθρο 34 - Κατάργηση συνδρομής εν αποστρατεία στρατιωτικών και πολιτικών υπαλλήλων του Στρατού Ξηράς υπέρ Στρατιωτικών Λεσχών - Τροποποίηση άρθρου 19 του ν.4361/2016 (Α' 10)

Άρθρο 35 - Ζητήματα αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων - Τροποποίηση άρθρων 11 και 13 ν.4407/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Άρθρο 36 - Σύσταση αυτοτελούς Γραφείου Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Άρθρο 38 - Κατανομή ειδικών κατηγοριών μαθητών ΣΣΑΣ - Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν.δ. 562/1970

Άρθρο 39 - Κατανομή ειδικών κατηγοριών μαθητών ΣΑΝ - Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν.δ. 1032/1971

Άρθρο 40 - Ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού στις Σχολές και τα Κέντρα Εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων

Άρθρο 41 - Στελέχωση διοίκησης νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας - Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν.4735/2020

Άρθρο 42 - Στελέχωση Θέσεων Πολεμικού Μουσείου - Τροποποίηση άρθρου 7 ν.δ. 132/1969

Άρθρο 43 - Μετονομασία Σχολών Πολέμου Πολεμικού Ναυτικού και Πολεμικής Αεροπορίας - Αντικατάσταση άρθρου 25 ν.4609/2019

Άρθρο 44 - Παροχή υπηρεσιών υγείας στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και στα μέλη των οικογενειών τους από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Άρθρο 45 - Επέκταση δικαιούχων νοσηλείας από το ΝΙΜΤΣ - Αντικατάσταση του άρθρου 2 του α.ν. 1137/1946

Άρθρο 46 - Πόροι του ΝΙΜΤΣ - Αντικατάσταση του άρθρου 10 του α.ν. 1137/1946

Άρθρο 47 - Αντίτιμο για παρεχόμενες υπηρεσίες του ΝΙΜΤΣ - Αντικατάσταση του άρθρου 14 του α.ν. 1137/1946

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε': ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 48 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 49 - Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 50 - Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 51 - Έναρξη ισχύος

Δείτε παρακάτω ΟΛΟΚΛΗΡΟ το ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΚατεβάστε το ΕΔΩ, κάνοντας χρήση των bookmarks (σελιδοδείκτες) για γρήγορη πρόσβαση στα κεφάλαια και άρθρα]:

Δημοσίευση σχολίου

21 Σχόλια

 1. Θελω να δω το βραδυ των εκλογων τα μουτρα ολων αυτων των σαλτιμπαγκων της νδ και των ψηφοφορων τους.Θα γελασει το πανελληνιο με αυτο που θα παθετε.Πανωλεθρια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το νομοσχεδιο επικαιροποιει και τροποποιει διαταξεις προς την σωστη κατευθυνση.Το ΜΕΛΑΝΟ σημειο είναι η πληρωμη εκ μερους μελων ΝΙΜΙΤΣ (ΜΤΑ-ΜΤΣ-ΜΤΝ) αν χρειαστουν εγχειρηση οι ιδιοι ειτε τα μελη οικογενειων τους.ΑΡΘΡΟ 47Τοτε τι πληρωνουμε Υγειονομικα ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ολοι ?Αχρειαστο να ειναι αλλα....
  Άρθρο 27 Οι προσπάθειες που κατέβαλαν όλοι, με πρώτη τη Διοίκηση και το προσωπικό του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, την >ΝΈΑ ΔΙΟΊΚΗΣΗ της ΕΑΑΑ< ,τους βουλευτές που με ερωτήσεις στη ΒτΕ, αλλά και της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ, συνετέλεσαν στην ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων των μερισματούχων και τους ευχαριστουμε. Σε κάθε περίπτωση για τη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων η κράτηση Ν4093/2012>είναι μεγαλύτερη από 40 € ευρώ μηνιαίως<, κλιμακούμενη ανάλογα. Φυσικά στο σύνολο των προσπαθειών ευχαριστούμε θερμά και την ηγεσία της ΠΑ τον Α/ΓΕΑ και φυσικα τον ΥΕΘΑ που στέκoνται αρωγοί πάντα στην επίλυση των προβλημάτων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ξέχασες να ευχαριστήσεις τους γονείς σου, τους αμερικανούς, τους τούρκους που δεν επιτίθενται, τον θρύλο την ομάδα και τα παιδιά του πειραιά. τελικά υπάρχει πρόβλημα.

   Διαγραφή
  2. Οσφυοκαμπτης;Ειναι η εποχη τωρα.Χωρις ιχνος ντροπης με την ασθενεια της μονιμης υποτακτικοτητας σαν γνησιος ραγιας.Η πανωλεθρια πλησιαζει.

   Διαγραφή
  3. Έχει και δεκαδες άρθρα εναντίον των πολλών συναδέλφων και υπερ λίγων. Αυτό δεν το βλέπεις η είσαι ανώτατος και κοιτάς πάλι όπως πάντα την καμπουριτσα σου;

   Διαγραφή
  4. Βεβαιως , βεβαιως....
   Ασφαλως και προς τη σωστή κατεύθυνση....
   Την κατεύθυνση του συμφέροντος του υπουργείου.....

   Διαγραφή
 3. Tα trol του Συριζα ηλικιων -ηντα φευγα τωρα ....ξυπνησαν που οταν γραφουν κουβαλανε ολες τις συμφορες κια καταστροφες.Κυριοι στη ΣΥΝΤΡΙΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ των συναδέλφων η κράτηση Ν4093/2012>είναι μεγαλύτερη από 40 € ευρώ μηνιαίως<, κλιμακούμενη ανάλογα.ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΝΟΙΞΕ ? ΑΛΛΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ.
  Αφηστε τις αμπελοφιλοσοφιες με μελλοντολογικη χροια και ....προσεγγιση ,ΣΧολιαστε το αρθρο οχι σχολιαστες αλλα τοσα ξερετε την τυφλα σας δεν γνωριζετε τοσα γραφετε.Την ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ να δουν ολοι και αλεξιπωτιστες ΕΔ ,που ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΟΣΝΤΑ παραμενοντας σε ηλικιες απαγορευτικες την ανεβαζουν.Εισερεχεσαι σε μοναδες και βλεπεις ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ απο 35 ετων-60 ΕΛΕΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ε ναι λογικά όλοι οι υπόλοιπο στρατοί είναι χαζοί που έχουν σαν όριο τα 20-25 χρόνια υπηρεσίας, εδώ σε κρατάνε μήπως και πεθάνεις νωρίτερο και γλιτώσουν την καταβολή σύνταξης

   Διαγραφή
  2. για 11:34 πμ. Βρε κακομοίρη που τα είδες τα τρόουλ του συριζα αυτό φαντασιώνεσαι στον εικονικό υπογαλάζιο κόσμο σου; Ο υπουργός σου έδωσε αύξηση ή τρία χρόνια τώρα τον παίζει και με τα δυο χέρια και δεν εφαρμόζει δικαστική απόφαση; Αλλά βέβαια κοντά είναι ο Οκτώβρης και είπαμε να πατήσουμε γκάζι με πολλά ΘΑ και άντε και καμιά εφαρμογή νόμου που την πασάρετε κι αυτή ως κατόρθωμα σας. Σου φαίνεται ότι είσαι ένα δεξιόστροφο στρατεύσιμο νήπιο που βλέπεις τους 35ρηδες ως κουρασμένη ηλικία! Δεν σε έπαιξαν ως φαίνεται γιαυτό αναστενάζεις και με το δίκιο τους...ως φαίνεται.

   Διαγραφή
 4. Προς 9:58:00
  Μην ξεχάσεις να τους πας και γλυκά στην γιορτή τους.........
  Πω πω κατάντια..........

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναι , και να τους ανοιξει και καμμια σαμπανια κιολας, για να γιορτασει την επιτυχία.........

   Διαγραφή
 5. Μεταξύ άλλων ,εάν καταλαβαίνω καλά προάγονται δίχως τον απαραίτητο χρόνο δκσεως και χωρίς να έχουν βγάλει όλοι τα υποχρεωτικά σχολεία, οι ασσυ 93-94-95 τάξεις; Και αυξάνονται μερίσματα από ταξίαρχο και πάνω και αφαιρείται βαθμός απο εμθ κλπ κλπ; Εάν δεν είναι τυράκι για να δουν αντιδράσεις θα πέσει μαύρο οσονουπω, οι υπόλοιποι δεν είναι μ@κακες. Ευεγερτηματα για όλους, όχι φωτογραφικές διατάξεις

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φίλε βλέπω οι ασσυ σε πείραξαν μόνο έτσι? Οι εθελόντριες που όχι μόνο δεν απαιτείτε ο χρόνος διοίκησης αλλά δεν ανεβηκαν ούτε μια φορά σε πλοίο όλα καλά ε? Το ότι δεν πάτησε το αρβυλο τους χώμα? Μην πω ότι δεν φόρεσαν και πότε αρβυλο.....

   Διαγραφή
  2. Οι εθελοντές και οι των ασει είναι στον αφρό,οι υπόλοιποι στον πάτο

   Διαγραφή
 6. Αντί να λάβετε μέτρα μέριμνας για το προσωπικό, ο καημός σας ήταν να κόψετε έναν βαθμό από τους Αξκούς προέλευσης ΕΜΘ. Εκτός κι εάν νομίζετε ότι είναι τόσοι πολλοί οι ψήφοι των ανωτάτων που τους αυξάνετε το μέρισμα....Πάρτε πίσω την τροποποίηση για το βαθμολογικό των ΕΜΘ αλλιώς θα χάσετε χιλιάδες ψήφους από αυτούς και τις οικογένειές τους, ξαναφέρνοντας στην εξουσία το συνονθύλευμα του ΣΥΡΙΖΑ...Ακόμα κι εγώ που ψηφίζω ΝΔ, θα αναγκαστώ να σας "μαυρίσω".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Για εσένα που έγραψες για τις σειρές του 93 94 95 μάθε πώς από το 1992 η εισαγωγή γίνεται με πανελλήνιες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Τα όρια ηλικίας θα έπρεπε να καταργήθουν
  Όσο για τους ΑΣΣΥ κ Εθεκοντες είναι ξεκάθαρο ότι οι εθελοντές είναι πίσω στις κρίσεις άρα δεν έγκειται αδικία.!!!
  Πρέπει να καταργηθούν τα όρια ηλικίας όχι μόνο στους ανωτατους να αυξάνονται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Κόψτε τους μικρόβαθμους και πάρτε ΕΟΘ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Η μέγιστη ΤΡΑΓΩΔΙΑ!!! Όπως ήταν ανύπαρκτο το υπουργείο τα 3 αυτά χρόνια, θα το αποδείξει και περίτρανα τώρα κατεβάζοντας αυτό το ΝΣ.
  Τι να πρωτοπούμε;; Για το άρθρο 6 που εντάσσει τους '93 στο νόμο 2439/96;;;
  Από πού και ως που κ. Υπουργέ;; Έχουν κάποιο νομικό έρεισμα και δεν το ξέρουμε;; Για τους 91 και 92 να το καταλάβουμε ότι ίσως θέλετε να υπάρξει μία συσχέτιση με τους νέους και παλιούς ασφαλισμένους (που και πάλι δεν έχει καμία σχέση), αλλά για τους 93 γιατί;; Επειδή έχετε στο γραφείο σας τον κολλητό σας του '93 τον Α.Ι.;;
  Που είναι κ. Υπουργέ η αποκατάσταση του άρθρου 32 του ν.4609/19 που έχετε υποσχεθεί από όταν ήσασταν αντιπολίτευση και πολλάκις αυτά τα 3 χρόνια τώρα;; Που είναι η αποκατάσταση για τους ΜΥΞ, ΠΥΞ κτλ, συν όλα τα άλλα που σχολίασαν ήδη εδώ, που είναι σε όλα τα άρθρα σας ο σεβασμός σας στους αξιωματικούς των παραγωγικών σχολών;; ΚΡΙΜΑ!
  Εμείς φταίμε που σας πιστέψαμε, έννοια σας και η ΝΔ θα ψάχνει άλλο κόμμα για συγκυβέρνηση σε αυτές τις εκλογές αν δεν φανείτε συνεπής των λόγων σας!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ασυνέπεια της Κυβέρνησης στις δεσμεύσεις της περί αποκατάστασης της ιεραρχίας στις ΕΔ και την πρόβλεψη αποκατάστασης του άρθρου 32 του νόμου 4609/19 στο παρόν Νομοσχέδιο. Επίσης, η Κυβέρνηση προκαλεί νέο χάος στην πυραμίδα της ιεραρχίας αλλάζοντας σταδιοδρομικό νόμο σε 4 Τάξεις ΑΣΣΥ χωρίς να έχουν κανένα νομικό έρεισμα μόνο και μόνο για ψηφοθηρικούς λόγους. Οι εκλογές έρχονται…

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ ΑΥΤΟΙ ΕΡΧΟΝΤΟΥΣΑΝ ΣΕ ΕΜΑΣ ΜΕ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΑΦΟΥ...ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΟΥΣΑΝ ΓΙΑ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟΤΕΡΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ...ΜΑΣ ΧΤΥΠΟΥΣΑΝ ΦΙΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή