ΕΠΟΠ: Αδιαφάνεια στις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων; Τι απαντά ο ΥΕΘΑ

ΕΠΟΠ: Αδιαφάνεια στις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων; Τι απαντά ο ΥΕΘΑ

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος απάντησε, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Απόστολος Αβδελάς και Κωνσταντίνος Χήτας, με θέμα: «Μη διαφανείς διαδικασίες ανακοίνωσης αποτελεσμάτων επιτυχόντων στον διαγωνισμό για την πρόσληψη στελεχών ΕΠΟΠ του Μαρτίου του 2021», λέγοντας αρχικά ότι τα αποτελέσματα του διαγωνισμού πρόσληψης ΕΠΟΠ έτους 2021 ανακοινώθηκαν σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και τις αντίστοιχες προκηρύξεις του διαγωνισμού από τα Γενικά Επιτελεία (ΓΕ), στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων για την ενίσχυση της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της αμεροληψίας.

Ειδικότερα, οι πίνακες επιτυχόντων – επιλαχόντων και απορριπτέων, μετά την κύρωσή τους από τους Αρχηγούς των ΓΕ, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 3 του ΠΔ 292/2001 (Α’ 204), όπως ισχύει, αναρτήθηκαν στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των ΓΕ, συγκεκριμένα στο epop.army.gr για το ΓΕΣ και στο epop.haf.gr για το ΓΕΑ, μέσω των οποίων οι υποψήφιοι, με αποκλειστικά δική τους ευθύνη, είχαν πρόσβαση στους εν λόγω πίνακες και στα στοιχεία που τους αφορούσαν.

Μάλιστα, όπως σε κάθε δημόσιο διαγωνισμό, προβλέφθηκε η δυνατότητα πρόσβασης των υποψηφίων σε στοιχεία που αφορούν στους λοιπούς συνυποψήφιούς τους, τηρουμένων των διατάξεων – περιορισμών που θέτει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και ο ν.4624/2019 (Α΄137), με τους οποίους ρυθμίζονται τα ζητήματα των προσωπικών δεδομένων.

Περαιτέρω, οι διαταγές κατάταξης των επιτυχόντων και όσων επιλαχόντων απαιτήθηκε, εκδόθηκαν από τα ΓΕ και αποστάλθηκαν στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες, οι οποίες συνακόλουθα απέστειλαν Δελτία Κατάταξης στους καλούμενους.

Σε κάθε περίπτωση, οι ανωτέρω διαταγές κατάταξης αποτελούν ατομικές διοικητικές πράξεις, για τις οποίες δεν υποχρεούται η Διοίκηση για τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΕτΚ), σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1θ του ν.3469/2006 (Α΄131), ενώ σύμφωνα με την παρ.3κ του άρθρου 76 του ν.4727/2020 (Α’184) δεν αναρτώνται στο διαδίκτυο αν δεν υφίσταται ειδική διάταξη νόμου.

Αναφορικά με την ειδικότητα «Στρατολόγου» (ΟΣΤΡ), για την οποία γίνεται μνεία στην Ερώτησή σας, λόγω της μεγάλης διαφοράς μορίων μεταξύ των επιτυχόντων στο διαγωνισμό πρόσληψης ΕΠΟΠ έτους 2021, επισημαίνεται ότι για την εν λόγω ειδικότητα προκηρύχθηκαν πέντε (5) θέσεις και υποβλήθηκαν συνολικά τρεις (3) έγκυρες αιτήσεις με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Κατόπιν κλήθηκαν και παρουσιάστηκαν για υγειονομικές – ψυχοτεχνικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες τρεις (3) υποψήφιοι, εκ των οποίων ένας (1) απέτυχε στις αθλητικές δοκιμασίες.

Συνεπώς, κλήθηκαν για κατάταξη οι δύο (2) επιτυχόντες υποψήφιοι και οι υπόλοιπες (3) κενές θέσεις μεταφέρθηκαν σε άλλες ειδικότητες, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη σχετική προκήρυξη του ΓΕΑ. Τέλος, σας γνωρίζω ότι δεν έχει περιέλθει στο ΓΕΣ και στο ΓΕΑ οποιοδήποτε αίτημα ή καταγγελία, σχετικά με παλαιότερους διαγωνισμούς πρόσληψης ΕΠΟΠ.

Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια