Σε ποια εισοδήματα και επιδόματα του 2021 επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης-Ποια εξαιρούνται

Σε ποια εισοδήματα και επιδόματα του 2021 επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης-Ποια εξαιρούνται

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ 11 εισοδήματα βαρύνονται με εισφορά ενώ εξαιρούνται 23 κατηγορίες εισοδήματα φυσικών προσώπων

Τουλάχιστον 10 κατηγορίες εισοδημάτων και επιδομάτων βαρύνονται και φέτος με την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, ενώ, αντίθετα, απαλλάσσονται 23 εισοδήματα και επιδόματα.

Με τις αλλαγές που έχουν γίνει κατά την τελευταία διετία, υπάρχει μια σύγχυση ως προς τα επιβαρυνόμενα με ειδική εισφορά αλληλεγγύης εισοδήματα.

Γενικό κανόνας, είναι πως η εισφορά αλληλεγγύης που είναι ένα εν ισχύ ακόμη μνημονιακό μέτρο, επιβάλλεται σε φυσικά πρόσωπα, με εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ.

Για την επιβολή ή όχι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, η Εφορία αθροίζει διάφορα εισοδήματα και επιδόματα, ορισμένα εκ των οποίων εξαιρούνται ενώ άλλα υπόκεινται.

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, υπολογίζεται με προοδευτική κλίμακα συντελεστών κυμαινόμενων από 2,2% έως και 10%, σε όσους φορολογούμενους αποκτούν συνολικό ετήσιο εισόδημα (άθροισμα φορολογούμενων και απαλλασσόμενων εισοδημάτων από διάφορες πηγές) μεγαλύτερο των 12.000 ευρώ.

Το ποσό συμβεβαιώνεται στο εκκαθαριστικό του φόρου εισοδήματος. Από το ποσό που προκύπτει, αφαιρείται το ποσό της εισφοράς, που έχει παρακρατηθεί από τον εργοδοτικό φορέα.

Σε ποια εισοδήματα και επιδόματα επιβάλλεται

Με ειδική εισφορά αλληλεγγύης θα επιβαρυνθούν φέτος τα παρακάτω εισοδήματα και επιδόματα που εισπράχθηκαν το έτος 2021:

1. Οι μισθοί, τα ημερομίσθια, τα επιδόματα και οι παροχές σε είδος καθώς και κάθε άλλου είδους αμοιβή που καταβάλλεται τακτικά σε κάθε εργαζόμενο ο οποίος απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον στενό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δηλαδή σε στελέχη και υπαλλήλους που υπηρετούν στα υπουργεία, τους ΟΤΑ, τους δημοσίους οργανισμούς και τις δημόσιες επιχειρήσεις και γενικότερα σε όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης.
2. Οι εργαζόμενοι στους ανωτέρω δημόσιος φορείς Γενικής Κυβέρνησης αμειβόμενοι με «μπλοκάκια»  
3. Οι πάσης φύσεως αποδοχές από συντάξεις, συμπεριλαμβανομένων και των μερισμάτων από μετοχικά ταμεία και των επιδομάτων που συγκαταβάλλονται με τις συντάξεις.
4. Το ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων ημεδαπής προέλευσης.
5. Οι συντάξεις των αναπήρων πολέμου ή των θυμάτων πολέμου ή των αναπήρων που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους.
6. Το εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται από δημόσιους φορείς σε αναπήρους και το οποίο συγκεντρώνει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος όπως περιοδικότητα και μόνιμη πηγή προέλευσης.
7. Οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται από δημοσίους φορείς σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%.
8. Τα επιδόματα αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων, που χορηγούνται από δημόσιους φορείς.
9. Τα επιδόματα επικίνδυνης εργασίας που καταβάλλονται στους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας (Η απαλλαγή, εφαρμόζεται για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η.1.2022 και μετά- ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ), καθώς επίσης και η ειδική αποζημίωση που καταβάλλεται στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και στα πληρώματα των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ που εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία αερομεταφορών για την παροχή πρώτων βοηθειών. Επίσης, το 65 τοις εκατό της αποζημίωσης που καταβάλλεται στους πιλότους της πολιτικής αεροπορίας και της ΥΠΑ.
10. Το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης.
11. Η αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης.

Τα εισοδήματα και επιδόματα που εξαιρούνται

Αντίστοιχα, εξαιρούνται από ειδική εισφορά αλληλεγγύης 23 εισοδήματα και επιδόματα που έλαβαν φυσικά πρόσωπα το 2021, τα οποία είναι τα ακόλουθα:

1. Οι μισθοί, τα ημερομίσθια, τα επιδόματα και οι παροχές σε είδος καθώς και κάθε άλλου είδους αμοιβή που καταβάλλεται τακτικά σε εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Στην περίπτωση αυτή, υπάγονται και οι αμοιβές που λαμβάνουν μηνιαίως οι απασχολούμενοι με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και εκδίδοντες τιμολόγια παροχής υπηρεσιών από "μπλοκάκια". Υπάγονται επίσης και οι περιστασιακά απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα.
2. Τα καθαρά κέρδη από την ατομική άσκηση εμπορικής επιχείρησης, επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριου επαγγέλματος.
3. Τα καθαρά κέρδη από την ατομική άσκηση αγροτικής δραστηριότητας.
4. Τα εισπραχθέντα ενοίκια ακινήτων.
5. Τα τεκμαρτά εισοδήματα από δωρεάν παραχώρηση ή ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων.
6. Τα μερίσματα. Στα μερίσματα περιλαμβάνονται  τα εισοδήματα που προκύπτουν από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους, ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη, καθώς και τα εισοδήματα από άλλα εταιρικά δικαιώματα, στα οποία περιλαμβάνονται τα μερίδια, οι μερίδες συμπεριλαμβανομένων των προμερισμάτων και μαθηματικών αποθεματικών, οι συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, οι διανομές των κερδών από κάθε είδους νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, καθώς και κάθε άλλο συναφές διανεμόμενο ποσό.
7. Οι τόκοι των τραπεζικών καταθέσεων.
8. Οι τόκοι των συμφωνιών επαναγοράς (repos/ reverse repos)
9. Τα δικαιώματα. Ο όρος «δικαιώματα» σημαίνει το εισόδημα που αποκτάται ως αντάλλαγμα για τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή σε αντάλλαγμα πληροφοριών που αφορούν βιομηχανική, εμπορική ή επιστημονική πείρα, οι πληρωμές για τη χρήση βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού, για τη χρήση τεχνικών μεθόδων παραγωγής, τεχνικής ή τεχνολογικής βοήθειας, τεχνογνωσίας (knowhow), αποτελεσμάτων ερευνών, αναδημοσίευσης άρθρων και μελετών, καθώς και οι πληρωμές για συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά μέσω δικτύων πληροφορικής σε βάση δεδομένων επίλυσης προβλημάτων, την ηλεκτρονική λήψη (downloading) λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή.
10. Τα κέρδη από την μεταβίβαση μεριδίων ή μερίδων σε προσωπικές εταιρείες.
11. Τα κέρδη από την μεταβίβαση κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων ή εταιρικών ομολόγων.
12. Τα κέρδη από την μεταβίβαση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων.
13. Οι τόκοι ομολόγων ή έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου
14. Τα κέρδη από την πώληση εισηγμένων μετοχών με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 0,5%.
15. Τα κέρδη από τη μεταβίβαση εισηγμένων κινητών αξιών (απόκτηση πριν από 1.1.2009)
16. Τα αφορολόγητα κέρδη από ημεδαπά ΕΕ/ΕΟΧ/ΕΖΕΖ αμοιβαία κεφάλαια
17. Τα κέρδη από την πώληση προϊόντων για την παραγωγή των οποίων χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη (άρθ. 71Α ν. 4172/2013).
18. Τα κέρδη από την διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 10 KW.
19. Η διατροφή συζύγου και τέκνων.  
20. Τα κέρδη από τη μεταβίβαση τίτλων φορολογικού κατοίκου χώρας με την οποία υπάρχει Σ.Α.Δ.Φ. και είναι υπόχρεος για υποβολή δήλωσης από άλλη αιτία
21. Οι «πράσινες» και συνδεδεμένες αγροτικές ενισχύσεις μέχρι 12.000 ευρώ αθροιζόμενες.
22. Οι λοιπές εισοδηματικές αγροτικές ενισχύσεις.
23. Τα επιδόματα ειδικής επιδότησης ανεργίας που καταβάλλονται σε απολυμένους πρώην εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα για την αντικατάσταση των εισοδηματικών απωλειών τους.

ΠΗΓΗ: sofokleousin.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια