Χορήγηση Καταστάσεων Επιβίβασης στα στελέχη ΕΔ: Εκδόθηκε νέα ΚΥΑ-Τι αφορά (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 6003/20.12.2021 η ΚΥΑ με Αριθμ. Φ. 800/23/88906/Σ.15217 που αφορά στον «Τρόπο χορήγησης καταστάσεων επιβίβασης στο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό, τους έφεδρους αξιωματικούς, δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς και οπλίτες θητείας των Ενόπλων Δυνάμεων»

Ειδικότερα:

Άρθρο 1
Δικαιούμενοι κατάστασης επιβίβασης

1. Στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), πλην των έφεδρων αξιωματικών, των δόκιμων έφεδρων αξιωματικών και των οπλιτών θητείας, που δεν έχει δηλώσει τη φρουρά που υπηρετεί ως τόπο προτίμησης και εφόσον ταξιδεύει με άδεια τουλάχιστον τεσσάρων ημερών, χορηγείται μία φορά, μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, κατάσταση επιβίβασης (ΚΕ) μετ’ επιστροφής για τόπο προορισμού της επιθυμίας του και με όλα τα συγκοινωνιακά μέσα πλην της αεροπορικής μετακίνησης.

2. Στους μαθητές των στρατιωτικών σχολών των ΕΔ χορηγείται τρεις φορές, μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, ΚΕ μετ’ επιστροφής, για τόπο προορισμού της επιθυμίας τους και με όλα τα συγκοινωνιακά μέσα, πλην της αεροπορικής μετακίνησης, εφόσον ταξιδεύουν με άδεια τουλάχιστον 4 ημερών.

3. Στους έφεδρους αξιωματικούς, τους δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς και τους οπλίτες θητείας χορηγείται, μία φορά κατά τη διάρκεια της θητείας τους και εφόσον ταξιδεύουν με άδεια τουλάχιστον τεσσάρων ημερών, ΚΕ μετ’ επιστροφής, για τόπο προορισμού της επιθυμίας τους και με όλα τα συγκοινωνιακά μέσα, πλην της αεροπορικής μετακίνησης.

4. Στους έφεδρους αξιωματικούς, τους δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς και τους οπλίτες θητείας που υπηρετούν στην Κύπρο χορηγείται, μία φορά κατά τη διάρκεια της θητείας τους και εφόσον ταξιδεύουν με άδεια τουλάχιστον τεσσάρων ημερών, ΚΕ μετ’ επιστροφής, για τόπο προορισμού της επιθυμίας τους και με όλα τα συγκοινωνιακά μέσα, συμπεριλαμβανομένης και της αεροπορικής μετακίνησης.

Άρθρο 2
Μέσο ταξιδιού

1. Για το στρατιωτικό προσωπικό του άρθρου 1, που επιλέγει ως τρόπο μετακίνησης τα συγκοινωνιακά μέσα του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ), η ΚΕ μπορεί να εκδίδεται και για δρομολόγια που εκτελούνται από αμαξοστοιχίες τύπου «Intercity», με σημείωση της σχετικής ένδειξης επί της ΚΕ.

2. Για τις χερσαίες διαδρομές, που εξυπηρετούνται τόσο από τις αμαξοστοιχίες του ΟΣΕ, όσο και από τα υπεραστικά λεωφορεία των Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων (ΚΤΕΛ), η ΚΕ εκδίδεται για τα συγκοινωνιακά μέσα του ΟΣΕ ή των ΚΤΕΛ κατ’ επιλογή των δικαιούχων.

3. Για τις θαλάσσιες διαδρομές χορηγείται ΚΕ για τα συνήθη επιβατικά πλοία ή για σκάφη τύπου «Flying Dolphin» και «Catamaran», που εκτελούν δρομολόγια σε λιμένες του εσωτερικού, ή για πλοία που εκτελούν τοπικά δρομολόγια σε γραμμές οι οποίες δεν εξυπηρετούνται από τα επιβατικά πλοία της τακτικής ακτοπλοΐας.

4. Για τις μικτές διαδρομές, η ΚΕ εκδίδεται ξεχωριστά για κάθε συγκοινωνιακό μέσο που εξυπηρετεί την οικεία διαδρομή ή τμήμα της, λαμβανομένου υπόψη του συντομότερου δυνατού δρομολογίου.

Άρθρο 3
Θέσεις ταξιδευόντων με ΚΕ

1. Στα σιδηροδρομικά και τα ακτοπλοϊκά μέσα, εφόσον υφίσταται διάκριση θέσεων, δικαιούνται να ταξιδεύουν με ΚΕ:

α. Στην Α΄ θέση οι ανώτατοι αξιωματικοί καθώς και οι Συνταγματάρχες και οι αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων και των Κοινών Σωμάτων των ΕΔ.

β. Στη Β΄ θέση το λοιπό στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ που αναφέρεται στο άρθρο 1.

2. Στα αεροπορικά μέσα εκδίδεται ΚΕ αποκλειστικά για την οικονομική θέση.

Άρθρο 4
Τελικές διατάξεις

1. Οι ΚΕ αποτελούν αποδεικτικά έγγραφα και δικαιολογητικά κίνησης επί πιστώσει για λογαριασμό της στρατιωτικής υπηρεσίας και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τον δικαιούχο, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα μεταβίβασής τους σε τρίτο πρόσωπο.

2. Οι ΚΕ εκδίδονται σε ειδικά έντυπα από τις μονάδες του οικείου Γενικού Επιτελείου (ΓΕ) των ΕΔ που έχουν εξουσιοδοτηθεί για τον σκοπό αυτό.

3. Σε περίπτωση απώλειας η ΚΕ δεν επανεκδίδεται, παρά μόνο κατόπιν εξακρίβωσης των συνθηκών απώλειας και έκδοσης ειδικής προς τούτο διαταγής του οικείου ΓΕ.

4. Οι ΚΕ εκδίδονται από τη μονάδα χορήγησης μέχρι τον τελικό προορισμό μετ’ επιστροφής.

5. Στους δικαιούχους χορήγησης ΚΕ που μεταβαίνουν στο εξωτερικό, πλην της Κύπρου, η ΚΕ εκδίδεται μέχρι τον τελευταίο σταθμό ή λιμένα της χώρας μας.

6. Στο στρατιωτικό προσωπικό της παρ. 4 του άρθρου 1, που υπηρετεί στην Κύπρο, η ΚΕ χορηγείται για τη μετακίνησή του στην Ελλάδα και την επιστροφή του. Για δρομολόγια με αεροπορικό μέσο, η ΚΕ εκδίδεται για τη μετακίνηση προς έναν αερολιμένα της Ελλάδας και την επιστροφή στην Κύπρο. Το υπολειπόμενο τμήμα της διαδρομής μέχρι τον τόπο του τελικού προορισμού εντός Ελλάδας καλύπτεται από χερσαία ή θαλάσσια συγκοινωνιακά μέσα.

7. Η χορήγηση της ΚΕ καταχωρίζεται στα ατομικά έγγραφα των δικαιούχων και όπου αλλού κρίνεται σκόπιμο από τη μονάδα χορήγησης.

8. Η ΚΕ εκδίδεται μετά από την επίδειξη φύλλου άδειας του ενδιαφερομένου, στο οποίο αναγράφεται ένδειξη του σχετικού δικαιώματός του.

9. Οι χορηγούμενες ΚΕ ισχύουν για δύο μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους. Εφόσον δεν χρησιμοποιηθούν εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος, επιστρέφονται στην εκδούσα αρχή για ακύρωση.

10. Τα αρμόδια όργανα ελέγχου των συγκοινωνιακών μέσων μπορούν να ελέγχουν την ταυτότητα του στρατιωτικού προσωπικού που ταξιδεύει με ΚΕ κατά την παράδοσή της ή κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων.

Άρθρο 5
Καταργούμενες διατάξεις

Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας καταργείται η υπό στοιχεία Φ.500/18/83939/Σ.578/18.10.2012 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β΄ 2974)

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια