Αστυνομικές Σχολές: Αλλαγές στο ύψος υποψηφίων ανδρών & γυναικών-Ποιο το ελάχιστο απαιτούμενο ανάστημα-Τροπολογία

Η εισαγωγή διαφοροποίησης μεταξύ ανδρών και γυναικών υποψηφίων για πρόσληψη στις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, (ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. για τους άνδρες και 1,63 μ. για τις γυναίκες), η απόσπαση στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. στο Μόνιμο Σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και η εκλογή συνδικαλιστικών οργάνων των αστυνομικών με ενιαίο ψηφοδέλτιο περιλαμβάνονται σε τροπολογία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την Προστασία του Εθελοντισμού.

Το νομοσχέδιο εισάγεται, προς συζήτηση και ψήφιση, από την ολομέλεια της Βουλής, την ερχόμενη Δευτέρα, 13/12/2021.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΓΛΚ, με την υπόψη τροπολογία:

1. Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης, με κ.υ.α., αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.4354/2015, στο προσωπικό που συμμετέχει στις επιτροπές διενέργειας υγειονομικών εξετάσεων και αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (άρθρο 11 του ν.4760/2020).

2. Προβλέπεται η απόσπαση στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας στο Μόνιμο Σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής μέσω:

α. μακροπρόθεσμων αποσπάσεων, με καταβολή αποζημίωσης απευθείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, χωρίς να δικαιούνται διαφορά επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής καθώς και καμία άλλη δαπάνη μετακίνησης του ν.4336/2015,

β. βραχυπρόθεσμων αποστολών και μέσω της εφεδρείας ταχείας αντίδρασης, με καταβολή αποζημίωσης συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων μίσθωσης μεταφορικού μέσου, τα οποία καταβάλλονται από τον φορέα, εφόσον δεν δύναται να καταβληθούν απευθείας από τον ανωτέρω Οργανισμό και επιστρέφονται από αυτόν ως έκτακτο έσοδο στον τακτικό προϋπολογισμό. Για τα εν λόγω ποσά αποζημίωσης και εξόδων, τα οποία υπόκεινται σε κρατήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν.4336/2015, προβλέπεται, αναδρομικά από την 27η.1.2021, ότι:

– αναγνωρίζονται βάσει των υποβληθέντων παραστατικών και ορίων που καθορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, και σε περίπτωση θέσπισης μοναδιαίου κόστους από τον εν λόγω Οργανισμό, η εκάστοτε αποζημίωση ή έξοδο ανέρχεται στο ύψος του μοναδιαίου κόστους, ανεξαρτήτως του ποσού που δαπανήθηκε από τον μετακινούμενο,

– Το ποσό που καταβάλλεται στον μετακινούμενο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που επιστρέφεται από τον Οργανισμό ως έκτακτο έσοδο στον τακτικό προϋπολογισμό.

3. Προβλέπεται: i) η δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού της Κατηγορίας 1 της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) που αναπτύσσεται στην Ελληνική επικράτεια, από στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας αναφορικά με τον κατεχόμενο εξοπλισμό, τα πυρομαχικά και τον λοιπό εξοπλισμό και ii) η ρύθμιση, με υπουργική απόφαση, ειδικότερων θεμάτων που άπτονται της εκπαίδευσης του προσωπικού αυτού.

4. Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά με την τακτοποίηση, εκκαθάριση, ενταλματοποίηση και πληρωμή δαπανών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του ιδίου Υπουργείου. Ειδικότερα, λογίζονται νόμιμες και κανονικές, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και μπορούν να αναληφθούν, να εκκαθαρισθούν και να πληρωθούν:

α. μέχρι την 31η.12.2021, σε βάρος των οικείων πιστώσεων του τρέχοντος οικονομικού έτους, δαπάνες των Ειδικών Φορέων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που διαχειρίζεται η Ελληνική Αστυνομία, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου, ακόμα και σε βάρος της οικείας Πάγιας Προκαταβολής. Σε περιπτώσεις έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών, το αίτημα για την έκδοση των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για τις δαπάνες οδοιπορικών εξόδων του αστυνομικού προσωπικού που μετακινείται καθώς και η έκδοση των αποφάσεων αυτών, μπορούν να πραγματοποιούνται σε μεταγενέστερο χρόνο,

β. σε βάρος των πιστώσεων των Ειδικών Φορέων που διαχειρίζεται η Ελληνική Αστυνομία, επιπλέον δαπάνες οδοιπορικών εξόδων λόγω αδυναμίας επιστροφής κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας στην έδρα της Υπηρεσίας του, εξαιτίας γεγονότων ανωτέρας βίας και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή,

γ. σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής τρέχοντος οικονομικού έτους καθώς και του οικονομικού έτους 2022, δαπάνες αυτής που πραγματοποιήθηκαν και αφορούν σε εργασία νυχτερινή, εξαιρέσιμη, σε αργίες, πέραν της υποχρεωτικής και πέραν του πενθημέρου των υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης, η οποία παρασχέθηκε κατά τα έτη 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020. Οι ανωτέρω δαπάνες δύναται να καλυφθούν μόνο από το Υπουργείο Οικονομικών με έκτακτη ενίσχυση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής,

δ. σε βάρος του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται από τις εγκεκριμένες πιστώσεις των προϋπολογισμών των αντίστοιχων ετών, δαπάνες αυτής που πραγματοποιήθηκαν και αφορούν σε υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από την 1η.1.2020 έως και την 31η.12.2021, μετά τη λήξη της μνημονευόμενης σύμβασης για την πιλοτική εφαρμογή του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια.

5. Θεσπίζεται η υποχρέωση του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.), κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων (άρθρο 30 του ν.δ.496/1974), να καταρτίσει και να υποβάλει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 τους εκκρεμείς ισολογισμούς όλων των τομέων, των Κλάδων και του Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/1978 του Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. για τα έτη έως το 2018 και το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 για τα έτη 2019, 2020 και 2021. Από το 2022 και για κάθε επόμενη χρήση, οι ισολογισμοί υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την 30ή Ιουνίου του επόμενου κάθε χρήσης έτους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

6. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εν ενεργεία αστυνομικών υπαλλήλων κάθε βαθμού της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 30Α του ν.1264/1982) και ειδικότερα:

α. Ορίζεται ότι η εκλογή των οργάνων και των αντιπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων των ανωτέρω υπαλλήλων, γίνεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι.

β. Καθορίζεται η διαδικασία διενέργειας της ψηφοφορίας και εκλογής των υποψηφίων.

γ. Εισάγονται μεταβατικής ισχύος διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες οι προαναφερόμενες οργανώσεις υποχρεούνται να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις, εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

7. Εισάγεται διαφοροποίηση μεταξύ ανδρών και γυναικών υποψηφίων για πρόσληψη στις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, ως προς το ελάχιστο απαιτούμενο ανάστημα, το οποίο είναι τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) για τους άνδρες και ένα μέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 μ.) για τις γυναίκες.

8. Ρυθμίζονται θέματα μετάταξης/μεταφοράς του προσωπικού που υπηρετεί στις μνημονευόμενες υπηρεσίες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) σε Κεντρικές ή Περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι:

– η μετάταξη/μεταφορά πραγματοποιείται με την ίδια σχέση εργασίας σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις πολιτικού προσωπικού, οι οποίες καταργούνται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων,

– το προσωπικό που μετατάσσεται/μεταφέρεται μισθοδοτείται από την Ελληνική Αστυνομία και διατηρεί τυχόν διαφορά σε σχέση με τις μηνιαίες αποδοχές της υπηρεσίας προέλευσης ως προσωπική διαφορά (άρθρο 27 του ν.4354/201),

– οι απαιτούμενες πιστώσεις για τη συνολική μισθοδοσία του μετατασσόμενου/μεταφερόμενου προσωπικού για τα έτη 2021 και 2022 μεταφέρονται από την Ε.Υ.Π. στην Ελληνική Αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αναδημοσίευση: tanea.gr

Δημοσίευση σχολίου

5 Σχόλια

 1. Πολύ σωστό και δίκαιο να μην υπάρχουν όρια ύψους σε γυναίκες και άνδρες στην αστυνομία αλλά ούτε και στις ΕΔ. Την θέληση-αγάπη και την ικανότητα σε αυτό που κάνεις δεν την προσδιορίζει το ύψος. Είναι κρίμα παιδιά να κόβονται για 1-2 εκατοστά και ειδικά γυναίκες που ως γνωστό ο μέσος όρος στην Ελλάδα δεν πρέπει να ξεπερνά το 1,63-1,64. Νομίζω ότι τα πιο λογικά όρια θα ήταν (κατά την προσωπική μου γνώμη) οι άνδρες από 1,62-1,63 και οι γυναίκες από 1,56-1,57, αν και αυτό ακόμη το βλέπω άδικο.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Να δέχονται και τους νάνους. "θέληση-αγάπη και την ικανότητα σε αυτό που κάνεις δεν την προσδιορίζει το ύψος" Άσε που με αυτό τον τρόπο θα φοβούνται οι κλέφτες αφού δεν θα βλέπουν τους αστυνομικούς να έρχονται, ενώ σε μάχη σώμα με σώμα θα είναι σαφώς υπέρ των κοντών αστυνομικών με την επιβλητικότητα που θα τους διακρίνει και το πλεονέκτημα με το χαμηλό κέντρο βάρος που θα έχουν. Για να μην αναφερθούμε ότι οι κοντοί αστυνομικοί θα μπορούν να κρύβονται πιο εύκολα άρα και να παρακολουθούν πιο εύκολα. Κοντοί αστυνομικοί τελικά θα είναι το μέλλον των κατασταλτικών δυνάμεων της χώρας. Φανταστείτε μια διμοιρία από αστυνομικούς 1,60 όλοι τους με διοικητή γυναίκα 1,56. Το τέλειο σενάριο να διαλύονται οι πορείες .Πως θα βρίσκουν στόχο οι διαδηλωτές???? Μπράβο σε αυτούς που το σκέφτηκαν και σε αυτούς που το υποστηρίζουν.

   Διαγραφή
 2. Προς άγνωστο 14 Δεκεμβρίου 21 7:03.Μήπως κύριε/α είστε λιγάκι ειρωνικός? Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι από τους 100 πχ αστυνομικούς που υπηρετούν στο τάδε τμήμα ΌΛΟΙ είναι 1.63 και ΟΛΕΣ 1.57!! Πολύ χομπιτ βλέπετε, που αν το είδατε θα διαπιστώσατε ότι αυτά έσωσαν τον κόσμο (πάντα βάση της άποψης σας περί νάνων, όπως αναγραψατε). Είστε ρατσιστής και ψάξτε το λιγάκι. Και επειδή μάλλον υποστηρίζετε τους ψηλούς διαδηλωτές κοιτάξτε μην η 1,56 γυναίκα διοικητής με το 1.60 τμήμα της, τους χώσει στο λαγούμι τους και οι έξυπνοι-εύσωμο και ψηλοί νικηθουν από τους νάνους και κοντούς. Και αντε στην αστυνομία να δεχθώ τα περί ύψους και όχι όπως το παρουσιάζετε.Όμως στις ΕΔ (διότι τις συμπεριέλαβα) που το πρόβλημα?Δηλαδή να υπηρετούν μόνο όσοι/ες έχουν σχετικό ύψος μήπως μας φοβηθεί ο εχθρός. Δεν είναι ωραίο να σκέφτεστε έτσι και πιο πολύ να ταπεινωνετε ανθρώπους που ευτυχώς δεν είναι των απόψεων σας και στο φινάλε δεν επέλεξαν το ύψος τους. . .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κάτσε κοιμήσου και ονειρέψου το νάνο παιδί σου να είναι μέλος της ελιτ αστυνομίας. Τα όνειρα αν τα κυνηγήσεις βγαίνουν αληθινά. Τον πρωινό καφέ σου να τον ενισχύσεις με ξυδάκι. Κάνει καλό στο ΎΨΟΣ.

   Διαγραφή
 3. Δεν υπάρχει λόγος συνέχειας στην "συζήτηση" καθότι δεν αντέχεις την απόψη του συνομιλητή σου, αφού ειρωνεύεσαι σε κάθε επίπεδο. Από ότι κατάλαβα το "θεμα" το έχεις με την αστυνομία. Το κλείνω εδώ δεν έχει νόημα.Καλές γιορτές σου εύχομαι πραγματικά όπως και σε όλο τον κόσμο, με υγεία!

  ΑπάντησηΔιαγραφή