ΕΑΑΣ: Ενέργειες για χορήγηση τιμητικής χρηματικής παροχής για πολεμιστές της Κύπρου (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)

ΕΑΑΣ: Ενέργειες για χορήγηση τιμητικής χρηματικής παροχής για πολεμιστές της Κύπρου (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)

Ανακοίνωση της ΕΑΑΣ σχετικά με τις ενέργειες για τη χορήγηση
τιμητικής χρηματικής παροχής για τους πολεμιστές της Κύπρου

Με το ν. 4714/2020, άρθρο 95 όπως συμπληρώθηκε με το ν. 4864/2021, άρθρο 88 , στα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων όλων των βαθμών, στους δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς, τους έφεδρους αξιωματικούς, τους ανακαταταγέντες έφεδρους αξιωματικούς στους οπλίτες, καθώς και «τους υπηρετήσαντες στην Εθνική Φρουρά της Κύπρου, που έλαβαν την ελληνική υπηκοότητα» και ενεπλάκησαν με οποιονδήποτε τρόπο στα γεγονότα της χρονικής περιόδου από 20.7.1974 έως 20.8.1974 ή συμμετείχαν στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τηλλυρία και τη Λευκωσία ή το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους, κατά περίπτωση, χορηγήθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση τιμητική παροχή ύψους 200 ευρώ το μήνα.

Η παροχή της παρ. 1 είναι αφορολόγητη, δεν μεταβιβάζεται, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα, δεν υπόκειται στην εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και δεν συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, ή χρηματοδοτικά ή πιστωτικά ιδρύματα, ως ημερομηνία δε έναρξης καταβολής της ορίζεται η 1η Αυγ. 2020.

Προκειμένου τα δικαιούμενα Μόνιμα Στελέχη, Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί, να λάβουν την παραπάνω παροχή οφείλουν να ακολουθήσουν τις παρακάτω διαδικασίες:

α. Χορήγηση Αντιγράφου Φύλλου Μητρώου

Υποβολή αιτήσεως χορήγησης Αντιγράφου Φύλλου Μητρώου στην Υπηρεσία Στρατιωτικών Αρχείων (ΥΣΑ) που βρίσκεται στο Στρδο «Ιλάρχου Βαρύτη» πλησίον του γηπέδου Badminton με διεύθυνση αλληλογραφίας ΓΕΣ/ΥΣΑ / Στρδο «Ιλάρχου Βαρύτη» με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1/ Αυτοπροσώπως, είτε ηλεκτρονικά (όπως παρακάτω), είτε με εξουσιοδότηση σε τρίτο επικυρωμένη από ΚΕΠ.

α/ Η αίτηση μπορεί να έχει τη μορφή Υπευθύνου Δηλώσεως του ν.1599/’86 που εκδίδεται από την ιστοσελίδα www.gov.gr χωρίς άλλη θεώρηση και να υποβληθεί επίσης ηλεκτρονικά στο ges-ysa@army.gr

β/ Να περιέχει το παρακάτω κείμενο « Αιτούμαι αντίγραφο των σελίδων του Ατομικού μου Μητρώου που αφορούν στη μετάθεσή μου στην Κύπρο την περίοδο από……..… έως……………

Το παραπάνω αντίγραφο θα το χρησιμοποιήσω για τη λήψη της τιμητικής παροχής που δικαιούμαι με το ν. 4714/2020, άρθρο 95 όπως συμπληρώθηκε με το ν. 4864/2021, άρθρο 88»

β. Χορήγηση Βεβαιώσεως «Ζώνης Πρόσω και Επιχειρήσεων

Το τμήμα του Αντιγράφου Μητρώου που χορηγήθηκε από την ΥΣΑ, ο κάθε ενδιαφερόμενος, το υποβάλλει στη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού με αίτηση ώστε να του χορηγηθεί η αντίστοιχη βεβαίωση της «Ζώνης Πρόσω και Επιχειρήσεων»

1/ Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, Αντίγραφο Φύλου Μητρώου, επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας και όλα τα ατομικά πληροφορικά του στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, email) δύναται να υποβληθεί στη ΔΙΣ με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α/ Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο gesdisarmy@gmail.com

β/ Με ταχυδρομείο στη Διεύθυνση Θαλού και Πιτακού 10, ΤΚ 10 558, Αθήνα.

γ/ Μέσω ΚΕΠ

γ. Απονομή της Ειδικής Συντάξεως

Μετά την παραλαβή της αιτηθείσας βεβαιώσεως ο κάθε ενδιαφερόμενος την υποβάλει μαζί με απλά αντίγραφα όλων των παραπάνω εγγράφων στο:

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Δνση Εισοδηματικής Πολιτικής
Τμήμα Ε’ (Ειδικές Συντάξεις)
Κάνιγγος 29, ΤΚ 101 10, Αθήνα

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια