Έγγραφο ΥΕΘΑ για Αποζημιώσεις υπηρεσιών Έβρου-Αργιών-Οδοιπορικά-Νυχτερινή απασχόληση-Μισθολογικό ΕΜΘ

Σε απάντηση της σχετικής Αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Καρασμάνης με θέμα «Οικονομικά ζητήματα που απασχολούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Κατ’αρχάς και αναφορικά με τα οικονομικά ζητήματα στελεχών, η αρμοδιότητα για την πολιτική μισθών, αποζημιώσεων και συντάξεων, εμπίπτει αποκλειστικά στα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, τα οποία την εξειδικεύουν με ειδικούς μισθολογικούς και συνταξιοδοτικούς νόμους, με βάση τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες και την εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική.

Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά στο θέμα της αποζημίωσης των στελεχών που επιχείρησαν στο Έβρο, η αποζημίωση των υπηρεσιών που εκτελούν τα στελέχη του Στρατού Ξηράς (ΣΞ) στο πλαίσιο των μέτρων επιτήρησης και ασφάλειας των συνόρων για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, συναρτάται με την επάρκεια των εγγεγραμμένων πιστώσεων στους οικείους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδων του προϋπολογισμού (Π/Υ) του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) και την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 3 του ΠΔ 200/1993 (Α΄75).

Αναφορικά με το προσωπικό που μετακινείται, προκειμένου να ενισχύσει τις εμπλεκόμενες στη φύλαξη των συνόρων Μονάδες, σε αυτό καταβάλλεται αποζημίωση οδοιπορικών εξόδων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο παραπάνω ΠΔ.

Μάλιστα, κατά το προηγούμενο διάστημα κατόπιν προβολής της σχετικής αντίστοιχης απαίτησης, αναζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης του Π/Υ του ΓΕΣ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη καταβολή των δικαιούμενων αποζημιώσεων στο εμπλεκόμενο προσωπικό.

Ήδη, μετά από συντονισμένες ενέργειες της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), σε αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ), ενισχύεται ο Π/Υ του ΥΠΕΘΑ και συνακόλουθα του ΓΕΣ με 3.400.000 € που αφορούν σε έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού.

Οι εν λόγω πιστώσεις, εγκρίθηκαν στο πλαίσιο των επιχειρήσεων που έλαβαν χώρα στον Έβρο, για την αντιμετώπιση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης.

Για το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) δεν έχει αναφερθεί κάποια εκκρεμότητα.

Αναφορικά με την αποζημίωση των υπηρεσιών των στελεχών στις αργίες, με την Απόφαση του ΑΣΣ, υπ’αριθμ. 6/26 Μαρ. 2018, αποφασίστηκε η αναστολή καταβολής της αποζημίωσης στο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό που εκτελεί 24ωρη υπηρεσία τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις επίσημες και τις κατά περίπτωση τοπικές αργίες για το έτος 2018, λόγω έλλειψης αναγκαίων πιστώσεων στο λειτουργικό Π/Υ του ΓΕΣ.

Παρά ταύτα, η Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ σε συντονισμό με το ΓΕΣ, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για το προσωπικό και λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές και επιχειρησιακές ανάγκες, το σημαντικό αριθμό του δικαιούχου προσωπικού, καθώς και τις υφιστάμενες δυνατότητες του Π/Υ του, εντός μηνός Αυγούστου 2021 μερίμνησε για την αποζημίωση εκτέλεσης 24ωρης υπηρεσίας τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις επίσημες και τις κατά περίπτωση τοπικές αργίες για το 2020.

Στο Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) η καταβολή αποζημιώσεως στο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό που εκτελεί 24ωρη υπηρεσία, κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες, πραγματοποιείται στους δικαιούχους, μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ) κανονικά, εντός εύλογου χρόνου και στις προγραμματισμένες από την εν λόγω Αρχή ημερομηνίες πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών, με βάση τις τηρούμενες διαδικασίες δικαιολόγησης και τακτοποίησης των σχετικών δαπανών, ενώ για την αποζημίωση υπηρεσιών αργιών στην ΠΑ, έχει ολοκληρωθεί η καταβολή της για τα έτη 2018 - 2020 και, ως προς το τρέχον έτος, η καταβολή τελεί υπό ολοκλήρωση.

Ως προς το ζήτημα της έκδοσης ΚΥΑ, για το καθορισμό του ανώτατου ορίου των ωρών νυκτερινής απασχόλησης, έχει καταστεί σαφές ότι το μισθολόγιο των στρατιωτικών είναι ειδικό και προβλέπει, με την παράγραφο Δ΄ του άρθρου 127 του ν.4472/2017, τη χορήγηση ειδικής αποζημίωσης αναγνωρίζοντας ότι τα στελέχη, λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών, προσφέρουν εργασία και κατά τις νυχτερινές ώρες.

Εντούτοις, όπως πολλές φορές έχει γνωστοποιηθεί μέσω της παρούσας διαδικασίας, το ΥΠΕΘΑ έχει διαβιβάσει στο ΥΠΟΙΚ, σχέδιο ΚΥΑ για τον καθορισμό των ωρών νυχτερινής απασχόλησης, το οποίο όμως εκκρεμεί εξαιτίας της μη επάρκειας των πιστώσεων. Βεβαίως η θέση αυτή του ΥΠΟΙΚ, πηγάζει από την υποχρέωση διαφύλαξης της ακεραιότητας του κρατικού Π/Υ και κάλυψης των έκτακτων δημοσιονομικών αναγκών εντός των ορίων του ισχύοντος κάθε φορά Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, βούληση της Πολιτικής Ηγεσίας είναι η προώθηση νέου σχεδίου ΚΥΑ, όμως η μη συνδρομή του προαπαιτούμενου της εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης, καθιστά, όπως είναι φυσικό, ανίσχυρη την έκδοση της ΚΥΑ και μετακυλίει το χρόνο έκδοσης της, προς αποτροπή δημοσιονομικών αποκλίσεων.

Αναφορικά με τη διαδικασία σύνταξης του οριστικού σχεδίου ΠΔ για τα οδοιπορικά έξοδα, αυτό προϋποθέτει τη μελέτη και επεξεργασία πολλών παραμέτρων λόγω των ιδιαιτεροτήτων που διέπουν τη φύση των μετακινήσεων, τόσο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) , όσο και των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ).

Παρότι πραγματοποιήθηκαν επανειλημμένες συσκέψεις μεταξύ των εμπλεκόμενων Υπουργείων και συντάχθηκαν πολυάριθμα προσχέδια ΠΔ, τα οποία κάθε φορά αποτελούσαν αντικείμενο ατελέσφορης αλληλογραφίας και συζήτησης με το ΥΠΟΙΚ, το εν λόγω Υπουργείο προέβη στη σύνταξη οριστικού σχεδίου ΠΔ, στο οποίο δεν περιλήφθηκαν όλες οι προτεινόμενες, από το ΥΠΕΘΑ και τα ΣΑ, διατάξεις. Αφού προηγήθηκε επικοινωνία και στενή συνεργασία με τα Επιτελεία των ΣΑ, το ΥΠΕΘΑ απέστειλε προτάσεις τροποποίησης και νομοτεχνικής βελτίωσης των διατάξεων του σχεδίου στο ΥΠΟΙΚ, διαδικασία που είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Αναφορικά με την ένταξη ειδικοτήτων των ΕΔ στην κατηγορία των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, με τις διατάξεις της σχετικής Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) (Β΄ 2011) καθορίστηκαν οι ειδικότητες που υπάγονται στα Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα. Στην υπόψη ΥΑ δεν προβλέπονται όλες οι ειδικότητες για τους στρατιωτικούς πλην ναρκαλιευτή, πυροτεχνουργού.

Το ζήτημα υφίσταται καθώς δεν έχει γίνει αντιστοίχιση ειδικοτήτων των ΕΔ με τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, εφόσον βρίσκονταν στον Ιδιωτικό Τομέα. Στη βάση της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων, το αίτημα της αντιστοίχισης γίνεται πιο επίκαιρο λόγω της προαναφερθείσας υπαγωγής στην ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ των καταταχθέντων στις ΕΔ από την 01-01-2011 και εντεύθεν. Βάσει της ισχύουσας ΥΑ υφίστανται πολλές ειδικότητες στρατιωτικών που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στα Βαρέα και Ανθυγιεινά. Ενδεικτικά αναφέρονται ειδικότητες όπως ακτινολόγοι, νοσοκόμοι-νοσηλευτές, τεχνίτες, κ.λπ.

Και για την περίπτωση αυτή όμως, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το ΥΠΕΘΑ έχει προτείνει προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠΕΚΥ), όπως καθοριστούν οι ειδικότητες του στρατιωτικού προσωπικού που θα πρέπει να ενταχθούν στα Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα και στη συνέχεια όπως τροποποιηθεί η υπόψη ΥΑ.

Περαιτέρω, σε ό,τι έχει σχέση με την αποζημίωση εφημεριών και νυχτερινών βαρδιών σε Ιατρούς - Νοσηλευτές και επειδή τα στελέχη των ΕΔ διέπονται από διαφορετικό μισθολογικό πλαίσιο, δεν είναι εφικτή η επέκταση του νομοθετικού πλαισίου που ισχύει για τους υγειονομικούς του δημοσίου και στους στρατιωτικούς. Το μισθολόγιο των στελεχών αναγνωρίζοντας τον ειδικό ρόλο και τις συνθήκες απασχόλησης των στρατιωτικών, χωρίς ωράριο εργασίας ή πέραν αυτού, χορηγεί επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, σύμφωνα με την παρ. Β του άρθρου 127 του ν.4472/2017 (Α΄74).

Δεδομένου συνεπώς ότι, τα στελέχη αποζημιώνονται για την ιδιαίτερη φύση των καθηκόντων τους, συνάγεται ότι οποιαδήποτε πρωτοβουλία δύναται αναληφθεί μόνο για την αναμόρφωση των καταβαλλόμενων ήδη επιδομάτων και εφόσον συντρέχει το προαπαιτούμενο του δημοσιονομικού προγραμματισμού.

Σημειώνεται ότι, εξαίρεση από τον παραπάνω περιορισμό του μισθολογίου, αποτελούν οι διατάξεις του άρθρου 91 του ν.4821/2021, σύμφωνα με τις οποίες το προσωπικό του ΝΙΜΤΣ και του 251 ΓΝΑ που συμμετείχε στο πρόγραμμα εφημεριών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) για το χρονικό διάστημα από την 22-03-2021 έως και την 07-06-2021, θα αποζημιωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την αποζημίωση εφημεριών του ΕΣΥ. Οι απαιτούμενες πιστώσεις για την καταβολή των υπόψη αποζημιώσεων έχουν εξασφαλιστεί από το Υπουργείο Υγείας και έχουν ήδη εγγράφει στους Π/Υ του ΓΕΣ και ΓΕΑ.

Σε κάθε περίπτωση, η καταβολή των εν λόγω αποζημιώσεων στο εμπλεκόμενο προσωπικό θα πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ, με μέριμνα του ΓΕΕΘΑ.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο της μισθολογικής αποκατάστασης των ΕΜΘ και την ένταξη τους στο μισθολογικό κλιμάκιο του Ανθυπολοχαγού, επίσης έχει διαβιβαστεί στο ΥΠΟΙΚ σχέδιο τροπολογίας προς εναρμόνιση τους με τη βαθμολογική εξέλιξη του ν.4609/2019.

Μάλιστα όπως έχουμε ήδη ενημερώσει, μέσω της παρούσας διαδικασίας, το ΥΠΟΙΚ μας γνώρισε ότι το ζήτημα αυτό τελεί υπό επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΓΛΚ. Το χρονοδιάγραμμα έγκρισης και περαιτέρω θέσπισης της σχετικής διάταξης, εναπόκειται αποκλειστικά στη βούληση του.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι, το ΥΠΕΘΑ θα συνεχίσει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου, συνεργαζόμενο με τα συναρμόδια Υπουργεία και εντός των δημοσιονομικών ορίων, να ρυθμίζει με ευνοϊκό τρόπο τα μισθολογικά και ασφαλιστικά ζητήματα των στελεχών του, αναγνωρίζοντας την προσφορά τους στην Πατρίδα.

Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Οικονομικών.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ έγγραφο ΥΠΟΙΚ για Οικονομικές Αποζημιώσεις-Νυχτερινή απασχόληση Στρατιωτικών-Μισθολογικό ΕΜΘ.

Δείτε ΕΔΩ «Αιχμηρή» απάντηση ΠΟΜΕΝΣ σε Σκυλακάκη για Οικονομικές Εκκρεμότητες Στρατιωτικών.

Δημοσίευση σχολίου

2 Σχόλια

 1. Τα ίδια και τα ίδια από τον επιτυχημένο (!!!) Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ζουμε τραγελαφικές καταστασεις..
  1. Υπουργείο της κυβέρνησης, δεν ενεργεί επι θεμάτων αρμοδιότητας του.
  2. Άσχετο υπουργείο της κυβέρνησης, αποφασιζει για θεματα αρμοδιότητας αλλου υπουργειου.
  3. Το άσχετο υπουργειο της κυβέρνησης, δεν εφαρμοζει τον νομο, επικαλούμενο ανυπαρκτες δικαιολογιες ("δικαιολογείται δλδ σαν τραπεζοκόμα").
  4. Το άσχετο υπουργειο ωστόσο, δεν βρισκει κολλήματα ουτε δικαιολογιες προς ιδιώτες, μκο, και χιλιάδες αλλες ενέργειες.
  5. Επιπλέον το άσχετο υπουργειο, αγνοει επιδεικτικά τον νομο, καθως και το αρμόδιο υπουργείο, ωσαν να μην ανηκουν στην ιδια κυβέρνηση και ωσαν να μην ειναι στο ιδιο νομοθετικο νομοπαρασκευαστικο επιπεδο.
  6. Και τα δυο υπουργεια μαζι, αγνοουν τις αποφάσεις της δικαιοσύνης (νομολογία) και απαξιουν να τις εφαρμόσουν.
  7. Το άσχετο υπουργειο, ενω καταδεικνύεται ως αρμοδιο απο το αλλο υπουργείο, δεν προβαίνει σε ενέργειες, επι των καταλογιζομενων αρμοδιοτητων του.
  Ολα αυτα (και δεκαδες αλλα), αναδεικνύουν το προφανές: δεν υπάρχει σωτηρία.
  Εχει πέσει στην αντίληψη σας, αλλο κράτος, με τέτοια χαρακτηριστικά;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή