ΓΕΣ: Διεξαγωγή rapid tests-Για ποιους είναι δωρεάν-Ποιοι εξαιρούνται-«ημέρες μη παροχής εργασίας» (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Σύμφωνα με το παρακάτω έγγραφο του ΓΕΣ, που δημοσιοποίησε η ΠΟΕΣ, με θέμα Μέριμνα για το Προσωπικό (Μέτρα Προστασίας Κατά της Μετάδοσης του COVID-19 -Διεξαγωγή Rapid Test):

1. Σας γνωρίζουμε, σε εκτέλεση του (ι) σχετικού, ότι με το (στ) όμοιο, καθίσταται υποχρεωτική η διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό, για το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, που εργάζεται με φυσική παρουσία, πλην του προσωπικού της παραγράφου 4 της παρούσας, καθώς και των οπλιτών θητείας για τους οποίους θα εκδοθεί νεότερη διευκρινιστική διαταγή.

2. Οι διαγνωστικοί έλεγχοι νόσησης από τον κορωνοιό COVID-19 διενεργούνται έναντι αντιτίμου, με επιβάρυνση του προσωπικού με τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (Rapid Test) ή με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR), σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια ή σε ιδιωτικές κλινικές - φαρμακεία ή σε ιδιώτες ιατρούς.

3. Οι διαγνωστικοί έλεγχοι νόσησης διενεργούνται υποχρεωτικά δύο (2) φορές κάθε εβδομάδα που το στέλεχος παρέχει εργασία με φυσική παρουσία και τα αποτελέσματα αυτών υποβάλλονται κάθε Δεύτερα και Πέμπτη. Σε περίπτωση απουσίας του προσωπικού κάποιες ημέρες της εβδομάδας, οι ανωτέρω ημέρες προσαρμόζονται αντίστοιχα, λαμβανομένου υπόψη των χρονικών περιορισμών ισχύος των διαγνωστικών ελέγχων, σύμφωνα με τις παρ. 9α και 9β της παρούσας.

4. Από την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου διαγνωστικού ελέγχου νόσησης εξαιρείται το προσωπικό που:

α. Έχει ολοκληρώσει, προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών, τον εμβολιασμό για κορωνοιό COVID-19 και επιδεικνύει πιστοποιητικό εμβολιασμού, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

β. Έχει ολοκληρώσει, προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών, τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησης από κορωνοιό COVID-19 και επιδεικνύει βεβαίωση νόσησης και εμβολιασμού, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

γ. Έχει νοσήσει από κορωνοιό COVID-19, χωρίς να έχουν παρέλθει εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από τη θετική διάγνωση, και επιδεικνύει πιστοποιητικό νόσησης, ανεξαρτήτως του χρόνου ισχύος που αναγράφεται σε αυτό, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

5. Το προσωπικό για το οποίο συντρέχει ιατρικός λόγος μη εμβολιασμού, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα (γ) και (ε) σχετικά, δύναται να διενεργεί τον διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοιό COVID-19 δωρεάν σε δημόσιες δομές. Κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ υποβολής αίτησης απαλλαγής και έκδοσης απάντησης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, το εν λόγω προσωπικό υποχρεούται σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης έναντι αντιτίμου με επιβάρυνσή του.

6. Εάν το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, τηρείται η διαδικασία που αναγράφεται στο άρθρο 5, παρ 2 του (γ) σχετικού, όπως στο Παράρτημα «Α» του παρόντος.

7. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 του (γ) σχετικού, η βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου αποτελεί το νόμιμο αποδεικτικό για την προσέλευση του προσωπικού στον τόπο παροχής εργασίας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του προσωπικού με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου, τα γραφεία προσωπικού των Μονάδων - Υπηρεσιών - Διευθύνσεων στα οποία ανήκουν διοικητικά, οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες κατά περίπτωση ενέργειες ώστε οι τελευταίοι να απομακρύνονται με ασφάλεια από τον στρατιωτικό χώρο και να εφαρμόζονται τα διαλαμβανόμενα στο (η) σχετικό. Οι συνέπειες, ήτοι το διοικητικό πρόστιμο και οι πειθαρχικές κυρώσεις, επιβάλλονται για κάθε παράβαση ξεχωριστά της περιοδικής υποχρέωσης.

8. Οι ημέρες απουσίας του υπόχρεου σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοιό COVID-19 προσωπικού, θα καταχωρούνται στην Ημερήσια Διαταγή ως «ημέρες μη παροχής εργασίας» λόγω μη επίδειξης βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19 (PCR, rapid test), σύμφωνα με τις διατάξεις του (γ) σχετικού.

9. Σε ό,τι αφορά στη διαδικασία διενέργειας των ελέγχων και έκδοσης των κατάλληλων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διευκρινίζονται τα παρακάτω:

α. Ο έλεγχος με την χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (Rapid Test) πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την πραγματοποίηση οποιουδήποτε γεγονότος για το οποίο χρειάζεται η επίδειξη βεβαίωσης.

β. Ο εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR για κορωνοιό COVID-19 πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών.

γ. Τα αποτελέσματα των διαγνωστικών ελέγχων καταχωρούνται από τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 που τηρεί η ΗΔΙΚΑ ΑΕ, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του διαγνωστικού ελέγχου και το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη διενέργεια του ελέγχου.

δ. Το προσωπικό οφείλει να εκδίδει και να υποβάλλει στην Μονάδα - Υπηρεσία που ανήκει τις βεβαιώσεις του αποτελέσματος των διαγνωστικών ελέγχων από την ηλεκτρονική πλατφόρμα gov.gr, σε έντυπη μορφή

ε. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί η βεβαίωση εγκαίρως, εναλλακτικά εκδίδεται βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος από τον φορέα ή τον ιδιώτη ιατρό που διενήργησε τον έλεγχο, την οποία ο εργαζόμενος/υπάλληλος επιδεικνύει με κάθε πρόσφορο τρόπο και στη συνέχεια επιδεικνύει υποχρεωτικά τη βεβαίωση του gov.gr μόλις αυτή εκδοθεί.

στ. Το πιστοποιητικό νόσησης εκδίδεται από δημόσια αρχή, κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR ή ελεγχου με την χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), εντός τριάντα (30) ημερών μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόνια (180) ημέρες μετά από αυτόν.

ζ. Η βεβαίωση εμβολιασμού / μερικού εμβολιασμού εκδίδεται από την ψηφιακή πλατφόρμα gov.gr (υπηρεσία «Βεβαίωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19»), από την επόμενη ημέρα διεξαγωγής του εμβολιασμού.

10. Τα πιστοποιητικά νόσησης και οι βεβαιώσεις εμβολιασμού ελέγχονται υποχρεωτικά μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής «Covid Free GR» της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α' 118), σύμφωνα με το άρθρο 209 του (α) σχετικού.

11. Με μέριμνα των διοικήσεων - διευθύνσεων κάθε κλιμακίου διοίκησης, να ορισθεί κατάλληλο προσωπικό, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την ενημέρωση των στελεχών με κάθε πρόσφορο μέσο, τον έλεγχο και την καταγραφή των βεβαιώσεων.

12. Κατά την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής του μέτρου των δύο (2) υποχρεωτικών διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον κορωνοιό COVID-19, από 08 έως 12 Νοε 21, δύναται να υπάρξει παρέκκλιση από την κανονικότητα υποχρέωσης υποβολής των αποτελεσμάτων, αρκεί η υποβολή τους να πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τους χρονικούς περιορισμούς ισχύος των διαγνωστικών ελέγχων, σύμφωνα με τις παρ. 9α και 9β της παρούσας.

13. Υπενθυμίζεται η πιστή τήρηση των ανωτέρω από όλο το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των ΕΔ.

14. Από τα ανωτέρω μέτρα εξαιρούνται οι σπουδαστές και το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ, ΣΣΕ και ΣΜΥ, για τα οποία ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο (δ) σχετικό.

15. Τα (ζ) και (θ) σχετικά παύουν να ισχύουν με την έκδοση της παρούσας.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Εάν το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, που διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 3 του (γ) σχετικού της παρούσης είναι θετικό, ο εργαζόμενος/υπάλληλος οφείλει να ενημερώσει αμελλητί το Γραφείο Προσωπικού/1ο Γραφείο στο οποίο υπάγεται και απέχει δικαιολογημένα από την εργασία του βάσει των οριζομένων στις κείμενες διατάξεις, ακολουθώντας το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ..

2. Για την απόδειξη της νόσησης, εκδίδειαι από την πλατφόρμα gov.gr «Βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19». Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της βεβαίωσης είναι η καταχώρηση του αποτελέσματος από τον φορέα ή τον ιδιώτη ιατρό που διενήργησε τον έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του (γ) σχετικού και η πάροδος είκοσι (20) ημερών από τη θετική διάγνωση.

3 Εναλλακτικά, εκδίδεται βεβαίωση θετικού αποτελέσματος, από τον φορέα που διενήργησε τον έλεγχο, την οποία ο εργαζόμενος/υπάλληλος επιδεικνύει με κάθε πρόσφορο τρόπο.

4. Οι βεβαιώσεις των προηγούμενων εδαφίων αποτελούν δικαιολογητικά για να τεθούν τα πρόσωπα του άρθρου 1 του (γ) σχετικού της παρούσης σε κατ' οίκον περιορισμό και να τους χορηγηθεί η προβλεπόμενη αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

2 Σχόλια

  1. Και η στρέβλωση συνεχίζεται.
    2022 και στο ελλαντα, η εισοδος σε στρατόπεδο καθορίζεται απο τα φεκ του υπουργείου υγειας..
    Θου Κυριε..

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Οι οδηγίες για τους κληρωτούς, πότε θα εκδοθούν; Έχει περάσει δίμηνο από την πρώτη ΚΥΑ και ακόμα περιμένουμε.Στο μεταξύ, οι ανεμβολίαστοι πιτσιρικάδες που γυρνάνε χωρίς μάσκες από καφετέρια σε μπαράκι και τούμπαλιν όταν είναι εξοδούχοι, σουλατσάρουν ανεξέλεγκτοι στις Μονάδες, ενώ οι 50αρηδες οικογενειάρχες ξηλωνόμαστε κανονικά το 20ευρω κάθε εβδομάδα. Άσε που οι εμβολιασμένοι έχουν καταργήσει τη μάσκα προ πολλού. Κατά τα λοιπά, η κυβερνηση φροντίζει για την προστασία μας!

    ΑπάντησηΔιαγραφή