Στρατός Ξηράς: Μετάταξη Ανθστων και Μον. Υπξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Σώμα Αξιωματικών (ΕΔΥΕΘΑ)

«Μετάταξη Ανθυπασπιστών και Μονίμων Υπαξιωματικών αποφοίτων ΑΣΣΥ,
πτυχιούχων ΑΕΙ, στο Σώμα των Αξιωματικών»
ΑΔΑ: 6Ε5Ι6-0Ρ2 ΕΔΥΕΘΑ: 200

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

1. Μετατάσσουμε στο Σώμα των Αξιωματικών, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 9 έως 13 του ν. 3883/2010 τους Ανθυπασπιστές - Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους από 19 Αυγούστου 2021 Κυρωμένους Πίνακες Μετατασσομένων Ανθυπασπιστών - Υπαξιωματικών Αποφοίτων ΣΜΥ, όπως παρακάτω:...

2. Ονομάζουμε, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 9, 12, και 13 του ν. 3883/2010, τους μετατασσόμενους Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ και τους εντάσσουμε στην επετηρίδα Αξιωματικών μετά τον τελευταίο υπηρετούντα ομοιόβαθμό τους, όπως παρακάτω:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια