Απόσπαση εκπαιδευτικού για συνυπηρέτηση με σύζυγο στρατιωτικό: Τι θέση παίρνει το Υπ. Παιδείας (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Απόσπαση εκπαιδευτικού για συνυπηρέτηση με σύζυγο στρατιωτικό: Τι θέση παίρνει το Υπ. Παιδείας (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμ. πρωτ. 8523/20-8-2021, κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου τρίτου του ν. 4553/2018 (ΦΕΚ 119 Α΄) ο οποίος τροποποίησε τον ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α’), στον οποίο, μετά το άρθρο 21, προστίθεται άρθρο 21Α ως εξής: «Άρθρο21Α: 1. Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων δύναται να αποσπώνται με αίτησή τους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, σε εκπαιδευτική μονάδα της πόλης όπου βρίσκεται η έδρα της στρατιωτικής μονάδας ή σε εκπαιδευτική μονάδα που απέχει έως είκοσι (20) χιλιόμετρα από τη στρατιωτική μονάδα που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους και για όσο χρόνο υπηρετεί ο/η σύζυγος στη μονάδα αυτή. Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος υπηρετεί σε νησί, η κατά το προηγούμενο εδάφιο απόσπαση δεν μπορεί να διενεργείται εκτός νησιού. 2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 ως στρατιωτική μονάδα νοείται η στρατιωτική εγκατάσταση όπου υπηρετεί πραγματικά ο/η στρατιωτικός.»

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 2946/2002 (ΦΕΚ 224 Α’): «Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνουδημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο (η) σύζυγός τους». Από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι το άρθρο τρίτο του ν. 4553/2018 (ΦΕΚ 119 Α΄) αφορά μόνο τους μόνιμους εκπαιδευτικούς που κατέχουν οργανική θέση και όχι τους αναπληρωτές.

Σε ό,τι αφορά την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 63, παρ.1, 2 του ν. 4589/2019 (Α΄13). Συγκεκριμένα, ορίζονται τα κάτωθι:

«1. Οι υποψήφιοι που εντάσσονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Α΄, Β΄ και Γ΄ (Γ1΄ και Γ2΄), καθώς και στον τελικό επικουρικό αξιολογικό πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 58, μπορεί να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους, προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από σχολικές μονάδες εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. ή δημιουργηθούν έκτακτα λειτουργικά κενά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Αν οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων στο ίδιο σχολείο της ίδιας πόλης ή περιοχής μετάθεσης είναι περισσότερες από οκτώ (8) και λιγότερες από δεκαέξι (16) και δεν δικαιολογούν τον διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού, προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλούνται κατ’ έτος οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι σε συγκεκριμένες περιοχές διορισμού, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται στην ίδια απόφαση. Η ανωτέρω δήλωση προτίμησης υποβάλεται άπαξ κατ’ έτος και είναι αμετάκλητη.»

Επιπρόσθετα, στο άρθρο 1 παρ. 1 της υπ’ αριθ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (ΦΕΚ 3344 Β΄) ρυθμιστικής Υ.Α., αναφέρονται τα εξής:

«1. Με πρόσκληση του αρμόδιου οργάνου του Υ.ΠΑΙ.Θ. που εκδίδεται πριν την έναρξη εκάστου διδακτικού έτους, ορίζεται προθεσμία μέσα στην οποία καλούνται οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Α’, Β’ και Γ’ (Γ1’ και Γ2’), καθώς και στον τελικό επικουρικό αξιολογικό πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 4589/2019 προκειμένου να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτές σε συγκεκριμένες περιοχές μετάθεσης/πρόσληψης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ως ελάχιστη προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζονται οι πέντε (5) ημέρες.»

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται για την κάλυψη έκτακτων λειτουργικών αναγκών, για το λόγο αυτό, δεν προβλέπεται μετακίνηση αναπληρωτή εκπαιδευτικού σε διαφορετική περιοχή από την περιοχή πρόσληψης κατόπιν αιτήσεώς του ή υπό το πρίσμα που τίθεται στην παρούσα Ερώτηση (για λόγους συνυπηρέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών συζύγων Στρατιωτικών των Ε.Δ.). Στο σημείο αυτό χρήζει αναφοράς ότι, όπως άλλωστε προκύπτει σαφώς και από την υπ’ αριθ. 100322/Ε1/12-8-2021 (ΑΔΑ: 6Η1Ζ46ΜΤΛΗ-ΠΣΔ) «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομίσθιων το σχολικό έτος 2021-2022», η Διοίκηση, αντιλαμβανόμενη πρακτικά προβλήματα που (ενδέχεται να) αντιμετωπίζουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, έχει χορηγήσει το δικαίωμα (στους ίδιους) να επιλέξουν περιοχές προτίμησης μόλις λίγες ημέρες πριν την έναρξη του σχολικού έτους, ήτοι λίγο πριν τη διενέργεια της πλειονότητας των προσλήψεων, προκειμένου να έχουν σαφή εικόνα του γεωγραφικού πλαισίου πραγματικής δυνατότητας τοποθέτησης/απασχόλησής τους. Όπως ορίζεται άλλωστε και στις διατάξεις του άρθρου 3 της προαναφερθείσας αριθ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) Υ.Α., οι υποψήφιοι αναπληρωτές διατηρούν την δυνατότητα τροποποίησης της αίτησης-δήλωσης που έχουν υποβάλει, αποκλειστικά ως προς την αφαίρεση περιοχών ή/και λοιπών επιλογών προτίμησης από την 1η Οκτωβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου.

Επιπροσθέτως, βάσει του άρθρου 1 παρ. 6 της ανωτέρω Υ.Α., ενδέχεται να ενεργοποιηθούν κατά τη διάρκεια του εκάστου διδακτικού έτους οι διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4547/2018, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4692/2020, περί έκδοσης ειδικής/ών προκήρυξης/εων κάλυψης κενών σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες. Στην περίπτωση αυτή επισημαίνεται ότι αίτηση δήλωση προτιμήσεων συγκεκριμένων σχολικών μονάδων μπορεί να υποβληθεί ακόμη και αν δεν (έχει) υποβληθεί αίτηση προτίμησης περιοχών υπό την προμνησθείσα πρόσκληση (ή αυτή απενεργοποιηθεί από τον υποψήφιο στην πορεία) και μπορούν να δηλωθούν ακόμη και σχολικές μονάδες οι οποίες ανήκουν σε περιοχές μετάθεσης/πρόσληψης τις οποίες δεν έχει επιλέξει ο υποψήφιος με την εν λόγω πρόσκληση (ή τις έχει αφαιρέσει στην πορεία). Με τους τρόπους αυτούς, ενισχύονται οι πιθανότητες των προσληφθέντων εκπαιδευτικών να επιλεγούν σε περιοχή/σχολική μονάδα πλησίον των συμφερόντων τους.

Όπως προαναφέρθηκε, μετακίνηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Συνεπώς, οποιαδήποτε διαφορετική αντιμετώπιση θα δημιουργούσε ερωτηματικά όσον αφορά στη διαφάνεια της όλης διαδικασίας προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς οι περιοχές προτίμησης σε συνδυασμό με τη σειρά κατάταξής τους στον αξιολογικούς πίνακες αποτελούν βασικές παραμέτρους της διαδικασίας για την πρόσληψή τους (ή όχι) σε συγκεκριμένη περιοχή.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια

  1. 3 λαλούν και δυο χορεύουν.
    Η παρανομη "κυβέρνηση", επικαλείται νόμους!!
    Ποση πουθενατζηλα ακόμη;;;;

    ΑπάντησηΔιαγραφή