Στρατός Ξηράς: Πότε καλούνται για εξέταση σωματικής ικανότητας 484 ΟΒΑ (ΟΔΗΓΙΕΣ)

Στρατός Ξηράς: Πότε καλούνται για εξέταση σωματικής ικανότητας 484 ΟΒΑ (ΟΔΗΓΙΕΣ)

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΣ:

1. Με διαταγή του ΓΕΣ/Β4(ΔΣΛ) παραπέμπονται για εξέταση της σωματικής τους ικανότητας τετρακόσιοι ογδόντα τέσσερις (484) υποψήφιοι έφεδροι που υπέβαλαν δικαιολογητικά για την επανακατάταξή τους ως ΟΒΑ Ειδικών Δυνάμεων και Λοιπών Ο-Σ από 12 Αυγούστου 2021 έως και 26 Αυγούστου 2021. Οι παραπεμπόμενοι είναι υποχρεωμένοι να παρουσιασθούν στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές από 13 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι 17 Σεπτεμβρίου 2021.

2. Η εξέταση της σωματικής ικανότητας των παραπεμπόμενων πραγματοποιείται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή του Στρατού Ξηράς, με εξαίρεση τους εφέδρους που διαμένουν στο Νομό Αττικής, οι οποίοι εξετάζονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν.

3. Κατά την παρουσίασή τους στην Υγειονομική Επιτροπή πρέπει να έχουν μαζί τους:

α. Το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο αποδεικνύει την ταυτότητά τους. Σε περίπτωση απώλειας της αστυνομικής τους ταυτότητας, βεβαίωση αστυνομικής αρχής με επικολλημένη φωτογραφία, στην οποία να αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για την έκδοση νέου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

β. Το ηλεκτρονικό αποδεικτικό ή τη χειρόγραφη βεβαίωση στην οποία θα καταγράφεται το αρνητικό αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου COVID-19 (PCR το οποίο πρέπει να έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες ή Rapid test /selftest το οποίο πρέπει να έχει διενεργηθεί μέχρι 24 ώρες, πριν την ημέρα παρουσίασής τους).

4. Επισημαίνεται ότι πριν την παρουσίασή τους για εξέταση θα πρέπει να προηγείται υποχρεωτικά τηλεφωνική επικοινωνία του παραπεμπόμενου με την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή για τον καθορισμό συγκεκριμένου ραντεβού, εντός του χρονικού διαστήματος της παραγράφου 1 (από 13 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι 17 Σεπτεμβρίου 2021).

5. Εφόσον υποψήφιοι, πριν την παρουσίαση τους, διαγνωσθούν ως θετικοί στη λοίμωξη COVID-19 ή χαρακτηριστούν ως στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος και τεθούν σε υγειονομικό αποκλεισμό, οφείλουν να απευθυνθούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο ΓΕΣ/Β4(ΔΣΛ)/2ο (email επικοινωνίας: ges_dsl@stratologia.gr), προκειμένου να καθοριστεί εναλλακτική ημερομηνία παρουσίασης τους στις Υγειονομικές Επιτροπές. Κατά την παρουσίασή τους, προκειμένου να γίνουν δεκτοί από την αντίστοιχη Υγειονομική Επιτροπή, πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα σχετική βεβαίωση από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για τον έλεγχο της διάρκειας του υγειονομικού αποκλεισμού, η αίτηση και αποστολή της οποίας γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης «generalsecretary@gscp.gr».

6. Οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν με δική τους ευθύνη αναφορικά με τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής της εξέτασης. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας και άλλες πληροφορίες μπορούν να ανεβρεθούν στη σχετική διαταγή και καταχωρώντας τα απαιτούμενα στοιχεία εδώ.

Συνταγματάρχης (ΠΖ) Αλέξανδρος Μούντζιος
κπρόσωπος Τύπου ΓΕΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια