Παύση κρατήσεων ν.4093/12: Χαμένοι στη μετάφραση, στο ραγιαδισμό και εξαπάτηση των πολιτικών ταγών

Παύση κρατήσεων ν.4093/12: Χαμένοι στη μετάφραση, στο ραγιαδισμό και εξαπάτηση των πολιτικών ταγών

Χαμένοι στη μετάφραση, στο ραγιαδισμό και στην εξαπάτηση των πολιτικών ταγών (κρατήσεις ν. 4093/12)


Άρθρο του Π. Σταμάτη*

Τις 5.12.2012 και 24.1.203 με έγγραφα του το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, απέστειλε στη ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ, σχετικά με τις κρατήσεις στα μερίσματα ΜΤ και ΕΚΟΕΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις ΙΑ.5, της παρ.ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012.

Έκτοτε και μέχρι σήμερα εξακολουθούν οι κρατήσεις του ν.4093/12 στα ως άνω μερίσματα από τα ΜΤ του ΥΠΕΘΑ.

Στη συνέχεια με τις υπ’αριθ. 2287-2090/2015 αποφάσεις του, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε παράνομες τις περικοπές επί των κύριων και επικουρικών συντάξεων, κρίνοντας αντισυνταγματικές τις σχετικές διατάξεις που τις επέβαλαν (άρθρο 6 παρ. 2 ν. 4051/2012 και άρθρο πρώτο παρ. 1Α υποπαρ.ΙΑ.5 περίπτ. 1 και υποπαρ.ΙΑ.6 περίπτ. 3 του ν. 4093/2012).

Παρά τις χιλιάδες αναφορές των μετόχων των Ταμείων τα ΔΣ/ΜΤ με νομικά εφευρήματα και ακροβατικούς χειρισμούς, δεν διέκοψαν τις κρατήσεις, σεβόμενοι την δικαστική κρίση σε πιλοτική δίκη της Ολομελείς του Ανωτάτου Ακυρωτικού (ΣτΕ) και άρχισαν να αποστέλλουν έγγραφα με ερωτήσεις επί των σχετικών κρατήσεων σε μη άμεσους αρμοδίους, καθώς το υπουργείο που επέβαλε τις κρατήσεις ήταν το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, και βάσει των εγκύκλιων του εφαρμόστηκαν οι κρατήσεις.

Με τη ψήφιση του ν.4387/2016, καταργήθηκαν οι ως άνω διατάξεις του ν.4093/2012, δια αυτό το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ. αριθμ. 934/2019 οριστικής απόφασής του, που δικαίωσε τους προσφεύγοντες, το ΜΤΠΥ σταμάτησε στους μετόχους του τις κρατήσεις του ν. 4093/2012.

Με την έναρξη του ν.4387/2016 οι νέοι μέτοχοι-μερισματούχοι των Μ. Ταμείων, δεν είχαν κρατήσεις του ν. 4093/2012, σε αντίθεση με τους παλαιούς που διατηρήθηκαν οι ως άνω κρατήσεις, κατά παράβαση της Συνταγματικής αρχής της ισότητας. Η αρχή, άλλωστε, της ισότητας που κατοχυρώνεται από το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος αποτελεί νομικό κανόνα, ο οποίος επιβάλλει την ομοιόμορφη μεταχείριση προσώπων που τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες και αποκλείει τόσο την έκδηλα άνιση μεταχείριση, είτε με τη μορφή της εισαγωγής χαριστικού μέτρου ή προνομίου μη συνδεομένου προς αξιολογικά κριτήρια είτε με την μορφή της επιβολής αδικαιολόγητης επιβάρυνσης, όσο και την αυθαίρετη εξομοίωση διαφορετικών καταστάσεων ή την ενιαία μεταχείριση προσώπων που τελούν υπό διαφορετικές συνθήκες με βάση όλως τυπικά ή συμπτωματικά ή άσχετα μεταξύ τους κριτήρια.

Υπήρξε το φαινόμενο μέτοχοι με τα ίδια χρόνια και βαθμό να λαμβάνουν διαφορετικό ποσό στο μέρισμα.

Πρόκειται για προφανής καταστρατήγηση από τους αρμοδίους, των βασικών εννοιών της νομιμότητας και του κράτους δικαίου.

Μετά από πολλές αναφορές και εξώδικα προς το ΜΤ μου (ΜΤΝ) και της μη παύσης των ως άνω κρατήσεων αναφέρθηκα στον Συνήγορο του Πολίτη (ΣτΠ) τις 15.4.2019, παράλληλα τις 22.5.2019 άσκησα Αγωγή κατά του ΜΤΝ, ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων και τις 23.1.2020 κατέθεσα Μηνυτήρια Αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, για ποινική αξιολόγηση κατ΄ αρθρ. 259ΠΚ και 244ΠΚ.

Ο ΣτΠ με την από 21.7.2020, γνωμοδότησε ότι το Ταμείο σύμφωνα με την νομολογία έπρεπε να σταματήσει τις ως άνω κρατήσεις «σεβόμενο τις αρχές του δικαίου, της νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης, της ασφάλειας του δικαίου, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της ισότητας δεδομένου ότι το κριθέν νομικό ζήτημα, ήδη έχει διέλθει από την ενδελεχή δικαστική νομική έρευνα».

Είναι πασίδηλη η παραβίαση των αρχών της χρηστής διοίκησης και της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου. Τα άκρα όρια της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης, η υπέρβαση των οποίων συνιστά κακή χρήση της και συνεπώς λόγο ακύρωσης των διοικητικών πράξεων διέπονται, πλην των άλλων, από τις αρχές της χρηστής διοίκησης. Πρόκειται για την αγαθή κρίση που πρέπει να διέπει γενικώς τα διοικητικά όργανα κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, εν όψει της εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος και της εύρυθμης λειτουργίας της Διοίκησης, αλλά και στο πλαίσιο του πνεύματος επιείκειας που διέπει την έννομη τάξη.

Πρόκειται, επίσης, για την αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης, η οποία απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου (άρθρα 2, 4 παρ. 1, 5, 20 παρ. 2, 25 και 26 του Συντ.) υπό την ειδικότερη έκφανση της αρχής της ασφάλειας του δικαίου ή από το εκάστοτε προσβαλλόμενο ατομικό δικαίωμα (συρροή συνταγματικών θεμελίων) και την οποία η Διοίκηση πρέπει να τηρεί και να σέβεται. Η αρχή αυτή θεμελιώνεται στην αρχή του κοινωνικού κράτους.

Σύμφωνα με το υπ. αριθμ. Πρωτ. 519/3.12.2019 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με την κατάργηση των περικοπών που επιβλήθηκαν με το ν.4093/2012 στις κύριες και επικουρικές συντάξεις των αποστράτων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και των κρατήσεων από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, καθώς και σχετικά με τις από 01/01/2013 κλιμακωτές μειώσεις στα ποσά των μηνιαίων συντάξεων ή στο άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων και μερισμάτων, που επιβλήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου, παράγραφος Β, υποπαράγραφος Β3 του ν.4093/2012, θεσπίσθηκε, με την ψήφιση του ν.4387/2016 θεσπίσθηκε από 13/05/2016, νέος τρόπος υπολογισμού συντάξεων που καταβάλλονταν από τον ΕΦΚΑ, κατά τον οποίο οι καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις υπολογίζονται με βάση τα άρθρα 7,8 και 28 του ν.4387/2016.

Ως εκ τούτου, για τις καταβαλλόμενες από 13/05/2016 και μετά κύριες συντάξεις , αλλά και για τις επανυπολογισθείσες από 01/01/2019 κύριες συντάξεις, έχει διακοπεί η εφαρμογή της προβλεπόμενης από το ν.4093/2012 μειώσεις.

Ακολούθησαν επερωτήσεις στη ΒτΕ προς τον ΥΕΘΑ, η με αρ. πρωτ 5270/30.3.2020 των Βουλευτών κ. Παπαναστάση και κ. Παφίλη και της 4328/18.2.2021 των Βουλευτών κ. Κεγκέρογλου και Φραγκίδη, σε αυτά απάντησε με γενικόλογα ο κ. ΥΕΘΑ και με τρανές υποσχέσεις, μεταξύ των οποίων το αναληθές ότι οι κρατήσεις επιστρέφονται στους μετόχους (μα κ. ΥΕΘΑ δεν έχουν όλοι οι μέτοχοι κρατήσεις, ούτε όλοι τις ίδιες) και αυθαίρετα χωρίς κάποια αναλογιστική μελέτη συμπληρώνει ότι η επιβάρυνση θα είναι πολύ μεγάλη με δυσμενείς επιπτώσεις για την βιωσιμότητα των.

Η «αρμόδια» (αρμόδιο είναι το κάθε ΔΣ/ΜΤ) με τον αρ. πρωτ. Φ. 950/59/31693/19.05.2020 ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ ανέλαβε νομοθετική πρωτοβουλία για την κατάργηση της υπαγωγής των μερισμάτων στη διάταξη του ν.4093/2012, αλλά αν και έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος ακόμα να πραγματοποιηθεί η παύση των κρατήσεων.

Όπως βλέπετε την γνωμοδότηση της ανεξάρτητης αρχής (ΣτΠ), άπαντες την έγραψαν στα «παλαιότερα των υποδημάτων τους», με νομικά τεχνάσματα και πολύπλευρης ερμηνείας προσεγγίσεις, κατά το δοκούν, ξεπέρασαν οι αξιωματικοί τους πολιτικούς στην διπλωματία.

Παρά τις όλες γνωμοδοτήσεις εγκυκλίους, επερωτήσεις, τα ΔΣ/ΜΤ «πέρα βρέχει» και αναμένουν «νομοθετική πρωτοβουλία» ως «μάνα εξ ουρανού».

Τι θα έπρεπε να κάνουν; Μετά από Απόφαση του ΔΣ περί άμεσης παύσης των κρατήσεων, την προώθηση της στον κ. ΥΕΘΑ για έλεγχο νομιμότητας της αποφάσεως, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα.

Συμπέρασμα όσο επαναπαυόμαστε και μας χαϊδεύουν τα αφτιά «με τα ψεύτικά τα λόγια τα μεγάλα» είμαστε άξιοι της μοίρας μας και των δεινών που μας επιβάλλουν.

Υ.Γ. Για τις μειώσεις στα μερίσματα και το υπερπλεόνασμα των αποθεματικών θα επανέλθω σε προσεχές άρθρο, με στοιχεία και ποινικά ελεγκτέες μη νόμιμες συμπεριφορές.

_________________
* Ο Παναγιώτης Δ. Σταμάτης είναι αξιωματικός, συγγραφέας και αν. μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΝ.

Δημοσίευση σχολίου

7 Σχόλια

 1. Ο υπουργός έχει δηλώσει ότι θα καταργηθεί με τον πρώτο νομοσχέδιο του υποργειου που θα έρθει στη Βουλή. Φαίνεται ή οτι το Αμυνας δεν πρόκειται να περάσει ποτέ νομοσχέδιο ή ο υπουργός ήλπιζε να αλλάξει υπουργείο στον ανασχηματισμό όποτε το άφηνε στον επόμενο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ωραιο αρθρο μ αρεσε το ( τα ψευτικα τα λογια τα μεγαλα)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Βρε Πάνο μου, πρόσεχε λιγάκι όταν βγαίνεις στον ήλιο, λίγο αντηλιακό δεν θα ήταν άσχημα, τώρα bepanthol και αλόη, (ένας συμμαθητής). Κατά τα άλλα όπως πάντα σωστός και αιχμηρός, πάντα μαχητικός, να είσαι καλά και να μην χάσεις ποτέ την μαχητικότητα σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Για άλλη μια φορά αποδεικνύετε ότι οι παροιμίες είναι σοφές και σαφέστατες, και εδώ πάει ότι, "όταν ακούς για πολλά κεράσια κράτα μικρό καλάθι".O N ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ δεν καταργηθηκε ουτε η υποσχεση ΥΕΘΑ σε ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ του ΚΙΝΑΛ στη ΒΟΥΛΗ για τον Ν 4093/2012.Οι ανθρωποι που μας πετσοκοψαν την περιοδο των μνημονιων ειναι οι ιδιοι που υποσχεθηκαν αποκατασταση προς αγραν ψηφων.Οσο πολιτικοποιημενος κι αν εισαι,οσο σταθερος κι αν εισαι στην ιδεολογια που πρεσβευεις,αν εισαι αντικειμενικος δεν μπορει θα δεις τον εμπαιγμο και την καταμουτρη κοροιδια…
  Θυμιζεται οτι ο Ν 4093/2012 τον εξεδωσε η κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και τον εφαρμοσε ΜΟΝΟ στα μερισματα ειτε επικουρικα.που ηδη ειχε κουρεψει με το PSI κατά 50%.
  Ηρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και με τον ΝΟΜΟ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ τον εισηγαγε στο ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ και ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ.
  Σαν αποτελεσμα ενώ τα μερισματα αυξήθηκαν κατά 50% το ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΜΕΙΩΘΗΚΕ.Με απλα λογια ΠΑΡΑΚΑΛΆΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΤΕ ΑΥΞΗΣΗ..,θα πληρωθείτε ....λιγότερα.
  Η ΝΔ να μην βαδιζει στο δρομο που εστρωσαν οι …προηγουμενοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Οι αποστρατευθέντες έως 12/5/2016 (με τον ν.4093/12 Βρούτση) εχουν κρατησεις και οι αποστρατευθέντες με τον ν. Κατρούγκαλου δεν έχουν τις αντίστοιχες κρατήσεις,με αποτέλεσμα δύο ταχυτήτων μερισματούχων, αυτών πριν το 2016 που έχουν κρατήσεις και αυτών μετά το 2016 που δεν έχουν.
  Ακολουθουν οι κυβερνησεις από το 2015 την τακτικη διαρει και βασιλευε για να στρεψουν τον ένα εναντιον του αλλου.
  Οσοι τους ψηφισατε….ξαναψηφιστε τους και καλη σας διασκεδαση.
  Συμφωνω με την προταση του πορταλ στον Προεδρο του ΜΤΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Πρέπει να προσφύγουμε ομαδικά στα δικαστήρια πάλι και να απαιτήσουμε και αναδρομικά! Το ΜΤΣ μας έκοψε 50% από τα μερίσματα και συνεχίζει να μας ληστεύει! Την δε κυβέρνηση που κωφεύει δια του υπουργού της να την τιμωρήσουμε με την ψήφο μας! Μόνο έτσι καταλαβαίνουν!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ξεπετάχτηκε και ο δήμαρχος, μασάει την ίδια τσίχλα με το αφεντικό του και ευθαρσώς δηλώνει, "Στην παρούσα φάση.....σε διαρκή συνεργασία.....διατύπωση....αποδεκτού νομοτεχνικού κειμένου....υφιστάμενης νομολογίας...μέσα στους επόμενους μήνες θα έχουμε εξελίξεις". Ακόμη ψάχνουν το νομοτεχνικό κείμενο, τον νόμο που θα το χωρέσει η κατάργηση της ήδη νομικά καταργημένης κράτησης του ν.4093/12..

  ΑπάντησηΔιαγραφή