Απάντηση Παναγιωτόπουλου για «Χρόνο Διοίκησης ή Ειδικής Υπηρεσίας» Αξκων ΣΞ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Σε απάντηση της σχετικής Αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Βασίλης Κεγκέρογλου με θέμα «Χρόνος Διοίκησης ή Ειδικής Υπηρεσίας», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Τα ζητήματα τα οποία τίθενται στην εν θέματι επιστολή, αφορούν κατά κύριο λόγο στους αξιωματικούς του Στρατού Ξηράς.

Σε ό,τι αφορά στο ενδεχόμενο τροποποίησης των διατάξεων της παραγράφου 17 του άρθρου 28 του ν.3883/2010, ώστε να διευρυνθεί το πλαίσιο των αξιωματικών που υπάγονται στις διατάξεις αυτές και να συμπεριληφθούν και οι αξιωματικοί βαθμού Ταγματάρχη, προκειμένου ο απαιτούμενος χρόνος διοίκησης που αποκτήθηκε στον αμέσως προηγούμενο βαθμό και δεν χρησιμοποιήθηκε, να υπολογίζεται ως χρόνος διοίκησης στον κατεχόμενο βαθμό, δεν κρίνεται σκόπιμη. Η υιοθέτηση αυτής της διάταξης θα προκαλέσει πλήθος αναδρομικών προαγωγών, θα εγείρει ανάλογες απαιτήσεις και από άλλες κατηγορίες αξιωματικών, ενώ δεν εξυπηρετεί τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο τροποποίησης των διατάξεων του νόμου ώστε να είναι δυνατή η προαγωγή των αξιωματικών αποφοίτων ΑΣΣΥ με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής στο βαθμό (δηλαδή 2 έτη ανά βαθμό) και χωρίς τη συμπλήρωση του τυπικού προσόντος του Χρόνου Διοίκησης ή Ειδικής Υπηρεσίας, επίσης δεν κρίνεται σκόπιμη. Τυχόν υιοθέτηση αυτής της διάταξης θα οδηγήσει στη διεύρυνση του αισθήματος άνισης μεταχείρισης μεταξύ των αξιωματικών απόφοιτων ΑΣΣΥ με τους αξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΕΙ, καθώς ήδη έχουν μεσολαβήσει ευνοϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις για τους αξιωματικούς αποφοίτων ΑΣΣΥ τα τελευταία έτη, ενώ παράλληλα δεν εξυπηρετούνται οι τρέχουσες υπηρεσιακές και επιχειρησιακές απαιτήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ).

Περαιτέρω, σε ό,τι αφορά στο ενδεχόμενο τροποποίησης της υφιστάμενης νομοθεσίας προκειμένου ο χρόνος που μεσολαβεί από την ημερομηνία προαγωγής μέχρι και το χρόνο έκδοσης της ΕΔΥΕΘΑ προαγωγής, για τις προαγωγές που διενεργούνται αναδρομικά, να λογίζεται ως χρόνος διοικήσεως ή ειδικής υπηρεσίας, πλήρως διανυθείς στο νέο κατεχόμενο βαθμό, επίσης δεν κρίνεται σκόπιμη, καθόσον:

Ο χρόνος Διοίκησης ή Ειδικής Υπηρεσίας αποτελεί χρόνο ουσιαστικής απόκτησης προσόντων, προκειμένου τα στελέχη των ΕΔ να καθίστανται ικανά για την επιτυχή διεξαγωγή και εκτέλεση των αποστολών που τους ανατίθενται ανάλογα με το βαθμό που φέρουν και τη θέση που υπηρετούν.

Το τυπικό προσόν του χρόνου Διοίκησης είναι αναγκαίο για την βαθμολογική εξέλιξη των στελεχών και συνδέεται άρρηκτα με την αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα που απαιτείται στις ΕΔ.

Ο χρόνος που τα στελέχη πρέπει να υπηρετούν σε κάθε βαθμό σε επιχειρησιακές μονάδες και σε προβλεπόμενες για το βαθμό τους θέσεις κατά το ελάχιστο χρονικό διάστημα που καθορίζεται στο νόμο, πρέπει να αντιστοιχεί σε χρόνο πραγματικής υπηρέτησης στο βαθμό και όχι σε πλασματικό όπως προτείνεται, δεδομένου ότι εξυπηρετούνται καλύτερα οι υπηρεσιακές και επιχειρησιακές απαιτήσεις των ΕΔ.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία αναλαμβάνεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κατόπιν στοιχειοθετημένων προτάσεων από τα Γενικά Επιτελεία.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια