Ποιοι διορίζονται στα ΔΣ των ΜΤΣ-ΛΑΕΔ και ΔΕ/ΕΛΟΑΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ)

ΑΠ Ο Φ Α Σ Η
«Αντικατάσταση Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ), της
Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ)και στη
Διοικούσα Επιτροπή του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας
Στρατού (ΕΛΟΑΣ)»
ΑΔΑ: 6ΣΕ56-ΥΝΤ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τον διορισμό:

α. Στο ΔΣ/ΜΤΣ:

(1) Του Αντιστρατήγου Γεώργιου Κέλλη του Στεργίου, ως Αντιπροέδρου, σε αντικατάσταση του, ευδοκίμως τερματίσαντα την σταδιοδρομία του, Αντιστρατήγου Ευάγγελου Λύκου του Γεωργίου, ο οποίος είχε διοριστεί με την υπό στοιχεία Φ.951.1/67/1259162/Σ.2591/08.07.2020 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Υ.Ο.Δ.Δ. 517).

(2) Του Υποστρατήγου Ανδρέα Κορωνάκη του Ιωάννη, ως τακτικό μέλος, σε αντικατάσταση του προαχθέντος Υποστρατήγου Γεώργιου Κέλλη του Στεργίου, ο οποίος είχε διοριστεί με την υπό στοιχεία Φ.951.1/67/1259162/Σ.2591/08.07.2020 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Υ.Ο.Δ.Δ. 517).

β. Στο ΔΣ/ΛΑΕΔ, του Συνταγματάρχη (ΔΒ) Παναγιώτη Βασιλειάδη του Ευαγγέλου, ως αναπληρωματικό μέλος, σε αντικατάσταση του, ευδοκίμως τερματίσαντα την σταδιοδρομία του, Συνταγματάρχη (ΠΖ) Κωνσταντίνου Γιαννακόπουλου του Δημητρίου, ο οποίος είχε διοριστεί με την υπό στοιχεία Φ.959.21/20/1269010/Σ.3871/28.09.2020 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Υ.Ο.Δ.Δ. 862).

γ. Στη ΔΕ/ΕΛΟΑΣ:

(1) Του Αντιστρατήγου Γεώργιου Κέλλη του Στεργίου, ως Προέδρου, σε αντικατάσταση του, ευδοκίμως τερματίσαντα την σταδιοδρομία του, Αντιστρατήγου Ευάγγελου Λύκου του Γεωργίου, ο οποίος είχε διοριστεί με την υπό στοιχεία Φ.952.1/14/1267764/Σ.3615/18.09.2020 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Υ.Ο.Δ.Δ. 809).

(2) Του Ταξιάρχου Ανέστη Πουλόπουλου του Ηλία, ως τακτικό μέλος, σε αντικατάσταση του ευδοκίμως τερματίσαντα την σταδιοδρομία του, Ταξιάρχου Μαρίνου Μισόκαλου του Ιωάννη, ο οποίος είχε διοριστεί με την υπό στοιχεία Φ.952.1/14/1267764/Σ.3615/18.09.2020 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Υ.Ο.Δ.Δ. 809).

2. Η θητεία των ανωτέρω αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει με τη λήξη της θητείας των λοιπών μελών:

α. Του ΔΣ/ΜΤΣ, στη 14.07.2023, όπως καθορίστηκε με την υπό στοιχεία Φ.951.1/67/1259162/Σ.2591/08.07.2020 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Υ.Ο.Δ.Δ. 517).

β. Του ΔΣ/ΛΑΕΔ, στη 01.11.2023, όπως καθορίστηκε με την υπό στοιχεία Φ.959.21/20/1269010/Σ.3871/28.09.2020 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Υ.Ο.Δ.Δ. 862).

γ. Της ΔΕ/ΕΛΟΑΣ, στις 30.09.2023, όπως καθορίστηκε με την υπό στοιχεία Φ.952.1/14/1267764/Σ.3615/18.09.2020 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Υ.Ο.Δ.Δ. 809).

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια