ΜΤΝ: Δείτε Ενημερωτικό ΣΗΜΑ για ΒΟΕΑ

Η ΠΟΕΣ δημοσιοποίησε το παρακάτω σήμα του ΜΤΝ σχετικά με το ΒΟΕΑ:

ΘΕΜΑ: BΟΗΘΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΕΚΝΩΝ

ΣΧΕΤ.: Α. ΚΥΑ 871.1/27 ΑΠΟ 11.01.1985 (ΦΕΚ 359 B’/31.05.1985)

1. Αναφέρεται/γνωρίζεται ότι δυνάμει διατάξεων άρθρου 1 σχετικού, το ΜΤΝ ασφαλίζει το σύνολο των τέκνων των μετόχων του με σκοπό την παροχή εφάπαξ βοηθήματος θέματος (ΒΟΕΑ) για τη δημιουργία / ενίσχυση της οικογενειακής και επαγγελματικής τους αυτοτέλειας.

2. Ληφθεί υπόψη ότι στις διατάξεις σχετικού ορίζεται ρητά η υποχρέωση ασφάλισης ΒΟΕΑ, για τα νόμιμα, νομιμοποιηθέντα και θετά τέκνα των εν ενεργεία και αποστράτων στελεχών ΠΝ και ΛΣ.

3. Ανωτέρω ασφάλιση είναι προαιρετική μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Για τέκνα των οποίων οι δυο (2) γονείς είναι μέτοχοι διαφορετικών μετοχικών ταμείων κλάδων των ενόπλων δυνάμεων (ΜΤΣ, ΜΤΝ, ΜΤΑ), ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε ένα εκ των δυο ταμείων για την παροχή ΒΟΕΑ, με δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης από τον έτερο γονέα και στο δεύτερο ταμείο (άρθρο 2, παρ. 4, σχετικού).

β. Για τέκνα με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία, σε ποσοστό εξήντα επτά (67) τοις εκατό και άνω, πιστοποιημένη από αρμόδιο φορέα / αρχή (άρθρο 2, παρ. 5, σχετικού).

γ. Για θετά ή νομιμοποιηθέντα τέκνα καθώς και τέκνα μονιμοποιηθέντων αξιωματικών και υπαξιωματικών, που η ηλικία τους υπερβαίνει το πέμπτο έτος κατά την ημερομηνία υιοθεσίας ή αναγνώρισης ή μονιμοποίησης του κυρίως ασφαλισμένου στο ΜΤΝ γονέα (άρθρο 3, παρ. 5, σχετικού). Για εν λόγω περιπτώσεις απαιτείται υποβολή μη ανακλητής δήλωσης του μετόχου, εντός εξαμήνου από τις ανωτέρω ημερομηνίες.

4. Σε περίπτωση καθυστέρησης δήλωσης ή μη εγγραφής τέκνου στα μητρώα ΒΟΕΑ και σε κάθε περίπτωση οφειλής εισφορών, οι οφειλόμενες αναδρομικές κρατήσεις υπολογίζονται βάσει των δικαιούμενων αποδοχών του ενεργού μετόχου ΜΤΝ κατά το χρόνο διαπίστωσης της οφειλής και καταβάλλονται είτε έντοκα σε μηνιαίες δόσεις μέσω μισθοδοσίας ή άτοκα με εφάπαξ εξόφληση στο ταμείο (άρθρο 3, παρ. 4, σχετικού).

5. Αναλυτικές πληροφορίες ενημέρωσης επί της ειδικής ασφάλισης / παροχής ΒΟΕΑ ΜΤΝ βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ταμείου στην ενότητα URL: WWW.MTN.GR/MTN/BOEA.HTML

Το σχετικό σήμα:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια