Οι 10 προτάσεις για σωτηρία των Μετοχικών Ταμείων!


Η ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΩΝ Ε.Δ. ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

 


Του Υποπτεράρχου ε.α. Δημητρίου Δρόσου

(MBA, MSc, PM, MA, LLB, BSc)

 

Εξ’ αφορμής πρόσφατης συνέντευξης που αφορούσε τα Μετοχικά Ταμεία (Μ.Τ.) των Ε.Δ., πρώην στελέχους του Π.Ν. και λόγω της μακρόχρονης εμπειρίας μου επί σχετικών θεμάτων, εκτιμώ ότι πρέπει να επισημανθούν ορισμένα θέματα που αφορούν στα Μ.Τ., καθόσον οι προβληματισμοί είναι κοινοί και μόνο η κοινή προσπάθεια δύναται να επιλύσει ορισμένα θέματα και όχι κινήσεις μονομερούς χαρακτήρα ή ενδεχομένως και διασπαστικές.

 

Καταρχήν ο μόνος αρμόδιος φορέας για την επίλυση θεμάτων οικονομικού χαρακτήρα και δημοσιολογιστικού περιεχομένου ως επίσης και οικονομικών θεμάτων Νομικών Προσώπων εποπτευομένων από το ΥΠΕΘΑ, σύμφωνα με την κωδικοποίηση του Δημόσιου Λογιστικού (ν.4270/2014, νόμος που θεωρείται θεμελιώδης για την Ελληνική Πολιτεία), είναι η ΓΔΟΣΥ του ΥΠΕΘΑ. Ακόμη περισσότερο δε, όταν τα ανωτέρω θέματα άπτονται κοινού διακλαδικού χαρακτήρα. Αυτό προβλέπεται επίσης και στον ιδρυτικό νόμο της ΓΔΟΣΥ (ν.3433/2006 άρθρο 72), όπως άλλωστε εξειδικεύθηκε στη συνέχεια με τα προεδρικά διατάγματα που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Επίσης σε όλα τα Υπουργεία της Ελληνικής Επικράτειας ανάλογη ευθύνη και αρμοδιότητα έχουν οι αντίστοιχες ΓΔΟΥ ή ΓΔΟΣ όπως ονομάζονται αντίστοιχα.

 

Ο ρόλος και η αποστολή των Μ.Τ. καθορίζονται ρητά στους ιδρυτικούς νόμους αυτών (ΜΤΣ: α.ν. 559/1937 & π.δ. 20/1926, ΜΤΝ: ν.5481/1932 & π.δ. 20/1926, ΜΤΑ: α.ν. 1988/1939 & ν.δ. 3981/1959) και οι οποίοι εξακολουθούν να τελούν σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.4494/2017, όπου τροποποίησε το άρθρο 47 του ν.4387/2016.

 

Ειδικά στο ΜΤΣ (Μετοχικό Ταμείο Στρατού), μερισματούχοι είναι και οι απόστρατοι της τέως Χωροφυλακής. Ωστόσο στους μετόχους του ΜΤΣ είναι και σήμερα ένα μέρος του προσωπικού που υπηρετεί στην ΕΛ.ΑΣ (από το 1984 και μετά) ενώ το υπόλοιπο έχει ασφαλιστικό φορέα το ΤΕΑΠΑΣΑ, το οποίο καθορίζεται με ορισμένη ποσόστωση (περίπου 68%). Ακόμη στο ΜΤΝ (Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού) είναι και του Λιμενικού Σώματος (από 02/09/1998 και μετά).

 

Σημαντικός πόρος των Μ.Τ. πέραν όλων των άλλων (εισφορές μετόχων, τόκοι διαθεσίμων, έσοδα χαρτοφυλακίου κινητών αξιών, έσοδα εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας, φαρικά τέλη κλπ) είναι και οι κρατήσεις 4%, επί των πάσης φύσεως δαπανών. Αυτές οι κρατήσεις με τον α.ν.2141/1939 καθορίσθηκαν ως ενιαίες και η κατανομή τους γινόταν ανάλογα με τον αριθμό των μερισματούχων εκάστου Μ.Τ. Ωστόσο θεωρήθηκε ατελέσφορος αυτός ο τρόπος και αργότερα, με το ν.δ. 3981/1959 έπαυσαν να είναι ενιαίες και οι εν λόγω κρατήσεις διενεργούνται έκτοτε ξεχωριστά για κάθε Ταμείο. Σε κάθε περίπτωση εάν γίνει μία ολιστική μελέτη του τι ακριβώς έσοδα είχε κάθε Μ.Τ. από την συγκεκριμένη πρόσοδο, αυτή η μελέτη θα πρέπει να ξεκινά από το 1959 (εφαρμογή του ν.δ. 3981/1959) όταν οι κρατήσεις έγιναν ξεχωριστές και όχι επί συγκεκριμένου επιλεκτικού διαστήματος. Πέραν αυτού, οι επιχειρησιακές συνθήκες αλλάζουν τόσο στο Θ.Ε. όσο και στα Logistics κάθε χρονική περίοδο, με αποτέλεσμα να αλλάζουν και οι προτεραιοποιήσεις των προμηθειών των Ε.Δ.. Επίσης η χώρα μας ακολουθεί και τα επιχειρησιακά δόγματα του ΝΑΤΟ τα οποία επίσης αλλάζουν κατά καιρούς (π.χ. στη σύσκεψη της Ρίγας το 2006 είχαν υιοθετηθεί τα δόγματα: Agile & Effects Based Doctrines με ότι αυτά συνεπαγόταν στην αναπροσαρμογή των επιχειρησιακών προτύπων). Άρα όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα έχουμε τόσο ποιο αντικειμενική και αμερόληπτη θα είναι αυτή η μελέτη (unbiased study).

 

Οι εν λόγω κρατήσεις, όπως αποτυπώθηκε αρχικά στο άρθρο 47 του ν.4387/2016 δεν ήταν ξεκάθαρο εάν συνέχιζαν να υφίστανται επ’ ωφελεία των Μ.Τ. των Ε.Δ., με αρνητική μάλιστα προδιάθεση και ερμηνεία του ΥΕΚΑΑ ότι συνεχίζουν να υφίστανται, ως επίσης και με ανάλογη γνωμοδότηση του ΝΣΚ η οποία δεν έγινε αποδεκτή από τον ΥΕΘΑ. Γι’ αυτό προκειμένου να αποσαφηνισθεί το θέμα με ενέργειες της ΓΔΟΣΥ το 2017, προστέθηκε η παρ. 3 στο άρθρο 47 του ν.4387/2016 με το ν.4494/2017 (άρθρο 35) όπου επί της ουσίας αποτυπώθηκε εννοιολογικά ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι κρατήσεις του 4%, αποσαφηνίζοντας τον όρο «καταθέσεις μετόχων» και με ρητή αναφορά ότι ισχύουν οι ιδρυτικοί και καταστατικοί νόμοι των Μ.Τ.. Επιβεβαιώθηκε επίσης πρόσφατα ότι οι κρατήσεις αυτές αποτελούν πηγή εσόδων, άρρηκτα συνδεδεμένων με το οικείο Μ.Τ. στην κύρωση από τη ΒτΕ του ν.4766/2021 Άρθρο Πρώτο, Σύμβαση με άρθρο 6 (σύμβαση των Rafale).

 

Η Ελληνική Πολιτεία στο παρελθόν άντλησε από την ρευστότητα και τα έσοδα των Μ.Τ. όταν βρέθηκε σε δημοσιονομική δυσπραγία. Υπενθυμίζεται ότι τα τρία (3) Μ.Τ., υπέστησαν «κούρεμα» των διαθεσίμων τους με το PSI. Το ποσό του κουρέματος ήταν ανάλογο της ευρωστίας του Ταμείου. Όσο ποιο εύρωστο ήταν ένα Μ.Τ. και είχε περισσότερα διαθέσιμα, τόσο μεγαλύτερο ήταν και το ποσό του «κουρέματος». Επί της ουσίας συνεισέφεραν στο PSI (άρα στην Εθνική τότε προσπάθεια) περισσότερο σε απόλυτους αριθμούς τα πιο εύρωστα Μ.Τ., ανεξαρτήτως αριθμού μερισματούχων. Μεγάλο μέρος του «κουρέματος» των διαθεσίμων των Μ.Τ. προερχόταν από έσοδα που μεταξύ άλλων είχαν δημιουργηθεί και από την ως άνω κράτηση 4%.

 

ΚΟΙΝΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΩΝ Μ.Τ.

 

Ανέκαθεν υπήρχαν προβληματισμοί των Διοικήσεων των Μετοχικών Ταμείων για τη βιωσιμότητα αυτών και την βελτίωση των παροχών τους. Ως απόρροια αυτών διεξήγαγαν τόσο αναλογιστικές μελέτες όσο και άλλες τεχνικοοικονομικές μελέτες και μάλιστα διεθνών εταιρειών (π.χ. το 2003, το 2010 κλπ). Οι προβληματισμοί εδραζόταν στα εξής ενδεχόμενα:

 

Πιθανότητα περιορισμού ή κατάργησης των κρατήσεων 4% επί των πάσης φύσεως δαπανών, υπό το πρίσμα της γενικότερης Δημοσιονομικής πολιτικής, καθόσον τυχόν κατάργηση θα σήμαινε μείωση ενός σημαντικού ποσοστού εσόδων των ταμείων.

Το επίπεδο βιωσιμότητας αυτών σε σχέση με το λόγο: Εν ενεργεία Μέτοχοι/Μερισματούχοι, ο οποίος λόγος είναι σχετικά χαμηλός.

Χορήγηση μερίσματος σε διάφορες κατηγορίες πολιτών, π.χ. Ολυμπιονίκες, Αντιστασιακούς κ.λ.π., χωρίς να έχουν καταβάλλει τις αντίστοιχες εισφορές (με νόμους της Ελληνικής Πολιτείας και όχι με ευθύνη βεβαίως των συγκεκριμένων κατηγοριών).

Εάν οι καταβαλλόμενες εισφορές αντιπροσωπεύουν το πραγματικό κόστος των παροχών ή δημιουργείται το λεγόμενο «αφανές χρέος». Ειδικότερα οι προερχόμενοι από την ΕΛ.ΑΣ. επέλεγαν να συνταξιοδοτηθούν σε μικρή ηλικία, ενώ είχαν και ταχύτερη βαθμολογική εξέλιξη από αυτή των στελεχών των Ε.Δ.(διαφορετικό βαθμολόγιο και σταδιοδρομικοί νόμοι), με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται υψηλό κόστος παροχών για το ΜΤΣ, ειδικά για αυτές τις κατηγορίες μερισματούχων. Επίσης οι παλαιότεροι ασφαλισμένοι της ΕΛ.ΑΣ. (πρώην Χωροφυλακής), δεν κατέβαλλαν ανάλογες εισφορές στο ΜΤΣ και εντούτοις με την ένταξή τους στο ΜΤΣ, έλαβαν μέρισμα (αυτό χωρίς βέβαια δική τους ευθύνη διότι έγινε με νόμο της Πολιτείας).

Το υψηλό κόστος παροχών επιδεινώνεται με το ισχύον καθεστώς παροχών του ΜΤΣ για τους παλαιούς ασφαλισμένους που συνταξιοδοτήθηκαν προ της εφαρμογής του ν.4472/2017, ο οποίος κατήργησε το ν.3205/2003. Η κατάργηση του ν.3205/2003 (μισθολογικού νόμου ειδικών μισθολογίων) με τις μισθολογικές διαφορές που προέβλεπαν οι ν.2838/2000 και ν.3016/2002 και η αντικατάστασή του με το ν.4472/2017 κινείται περαιτέρω προς τη βιωσιμότητα των Μ.Τ., καθώς εκτιμάται θα εκλείψουν οι παλαιότερες στρεβλώσεις.

Ειδικά με το ν.3205/2003 είχαμε περιπτώσεις που συνταξιούχος βαθμού Ανθυπασπιστή (μη παραγωγικής σχολής) με 31 έτη υπηρεσίας ή Ταγματάρχη με 20 έτη υπηρεσίας, ελάμβανε δυσανάλογο μέρισμα, καθώς αμοιβόταν μισθολογικά με μεγαλύτερο μισθολογικό βαθμό από ότι βαθμολογικό. Η νομοθεσία του ΜΤΣ (α.ν. 559/1937), προέβλεπε την δυνατότητα απονομής ενός κλιμακίου μερίσματος ανωτέρω μισθολογικού βαθμού. Ειδικά στον μερισματικό βαθμό Ταξιάρχου επειδή δεν υπήρχε τέτοιο κλιμάκιο ελάμβανε το επόμενο δηλαδή Υποστρατήγου, ενώ είχαν καταβάλλει εισφορές π.χ. Συνταγματάρχη και μάλιστα ορισμένου χρονικού διαστήματος. Το πρόβλημα ήταν εντονότερο σε συνταξιούχους της ΕΛ.ΑΣ. διότι είχαν διαφορετικό εξελικτικό καθεστώς προαγωγών (βαθμολόγιο) από αυτό των Ε.Δ., δηλαδή έπαιρναν βαθμούς ταχύτερα από ότι τα στελέχη των Ε.Δ., ενώ παράλληλα εξέρχονταν υπό καθεστώς παραίτησης σε πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς από ότι τα στελέχη των Ε.Δ..

Ως απόρροια αυτού το ΜΤΣ έχει μεγαλύτερο αριθμό μερισματούχων της ΕΛ.ΑΣ από ότι του ΣΞ. Σε καμία περίπτωση δεν φέρουν ευθύνη για αυτό τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ ή του ΣΞ καθώς η νομοθεσία αυτό προέβλεπε.

Τα άλλα δύο (2) ΜΤ, δηλαδή το ΜΤΝ και ΜΤΑ επέλυσαν αυτό το θέμα νομοθετικά με το ν.4557/2018 (άρθρα 57 και 58), εφαρμόζοντας ενιαία πολιτική παροχών ανεξάρτητα του πότε ένας εξήλθε εκ του στρατεύματος. Είναι επιτακτική ανάγκη το ΜΤΣ να προωθήσει τη σχετική νομοθετική ρύθμιση εναρμόνισης των παροχών νέων και παλαιών μερισματούχων, η οποία καθυστερεί από το 2018, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του ν.4472/2017, απονέμοντας μάλιστα και μερισματικούς βαθμούς Ταξιάρχου και Αρχιλοχία, χωρίς να διακινδυνεύσει η βιωσιμότητά του.

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΩΝ Μ.Τ.

 

Οι ιδρυτικοί νόμοι των τριών Μετοχικών Ταμείων είναι ξεχωριστοί και τα διέπει διαφορετικό νομικό πλαίσιο, όπως αναγράψαμε πιο πάνω.

 

Διαχρονικά όλοι οι νομοθέτες σεβάσθηκαν την αυτοτέλεια των τριών (3) Μ.Τ. τόσο στην ανεξαρτησία των Διοικήσεων αυτών, όσο και στην αυτοτελή διαχείριση των εσόδων τους. Τα Μ.Τ είναι αυτοδιοικούμενα υπό την εποπτεία του ΥΠΕΘΑ, μέσω των των οικείων Κλάδων των Ε.Δ. (ν.2292/1995 και π.δ. 363/1997) και οι όποιες νομοθετικές παρεμβάσεις γίνονται σε αυτά, γίνονται υπ’ ευθύνη του ΥΕΘΑ.

 

Τα υπόψη Ν.Π.. Οι πόροι των Μ.Τ. δεν επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό (Π/Υ), καθώς αναγράψαμε ήδη τις πηγές των εσόδων τους. Αναγνωρίζοντας ο νομοθέτης ότι τα Μ.Τ. δεν επηρεάζουν τον Κρατικό Π/Υ προέβη στην απαλλαγή των Μ.Τ. από τις διατάξεις του ν.4254/2014 (όπου με αυτό το νόμο είχαν υπαχθεί στο ΥΠΕΚΑΑ) και ως απόρροια της απαλλαγής ήταν η κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής αναλογιστικών μελετών και οικονομικών καταστάσεων στην ΕΑΑ για έλεγχο βιωσιμότητας. Η απαλλαγή έγινε με το άρθρο 47 του ν.4387/2016.

 

Στο πλαίσιο της αυτοτέλειας των 3 Μ.Τ. εντάσσονται και οι οικείοι Ειδικοί Κλάδοι (σύμφωνα με τους ν.2448/1996 και ν.2913/2001), όπου είναι διαφορετικά και τα ποσά που δίνουν τα τρία ΕΚΟΕΜ των τριών (3) Γ.Ε.. Οι πηγές εσόδων τους ποικίλλουν και δύνανται να είναι διαφορετικές ανά Γ.Ε..

 

Συνεπώς τυχόν απόφαση που θα λάβει ένα Δ.Σ. ενός Μ.Τ. και επηρεάζει και τα άλλα Μ.Τ., δεν είναι ουδόλως δεσμευτική για τα άλλα δύο Μ.Τ. στο πλαίσιο της αυτοτέλειάς των. Σε κάθε περίπτωση τίθεται υπόψη στα Δ.Σ. και των άλλων δύο (2) Μ.Τ. και στη συνέχεια εφόσον υπάρχει ομοφωνία διακινείται το θέμα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες μέσω ΓΔΟΣΥ, η οποία έχει και κατά νόμο υποχρέωση για την τελική εισήγηση προς την Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ.

 

Είναι αντιληπτό ότι ο ρόλος των Μ.Τ. δεν συνάδει με αυτόν της επικουρικής ασφάλισης των ΦΚΑ (π.χ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΠΔΥ, ΤΑΠΙΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΤΕΑΠΑΣΑ, ΕΤΑΑ, ΤΠΑΕΝ, ΤΠΚΕΝ, ΤΣΑ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, κ.λ.π. ή αργότερα που ενοποιήθηκαν τα ταμεία των Δημοσίων Υπαλλήλων και αποτέλεσαν το ΤΕΑΔΥ που αποτέλεσε κλάδο του ΕΤΕΑ και σήμερα με το άρθρο 74 του ν.4387/2016 μετονομάσθηκε στο ΕΤΕΑΕΠ που εντάχθηκαν τα ανωτέρω Ταμεία). Επίσης δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του ν.2084/1992 που θεσπίσθηκαν για την αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης (σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.2084/1992 δεν εντάσσονται στους ΦΚΑ) και ειδικότερα στα έσοδά τους δεν προβλέπεται η χρηματοδότηση του ν.2084/1992 (τριμερής χρηματοδότηση), η οποία εφαρμόζεται στους Φορείς Επικουρικής Κοινωνικής Ασφάλισης του Δημόσιου Τομέα. Τα Μετοχικά Ταμεία είναι αυτοχρηματοδοτούμενα. Ειδικά τα ΜΤΝ και ΜΤΑ ουδέποτε έτυχαν χρηματοδοτικής ενίσχυσης (επιχορήγησης του Κράτους). Εξαίρεση υπήρξε μία φορά για το ΜΤΣ αλλά σε αυτό πρέπει να υπολογίσουμε ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε και η καταβολή μερισμάτων σε μερισματούχους της ΕΛ.ΑΣ. για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Κατά τη συζήτηση τότε του νομοσχεδίου του ν.2084/1992, κρίθηκε ότι η Κοινωνική Ασφάλιση δεν προσιδίαζε στη φύση της αποστολής των στελεχών των Ε.Δ. και τα στελέχη των Ε.Δ. εξαιρέθηκαν από την υποχρεωτικότητα της ένταξης που ίσχυσε για άπαντες όλους τους άλλους. Ως απόρροια αυτού εξαιρέθηκαν και τα Μ.Τ.

 

Το μέρισμα που παρέχεται δεν υπόκειται στους ίδιους κανόνες υπολογισμού που ισχύουν για τα επικουρικά ασφαλιστικά ταμεία του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, αλλά σε ένα ιδιότυπο σύστημα άμεσης κοινής διανομής (αναδιανεμητικό σύστημα) των καθαρών εσόδων του Φορέα, το οποίο δεν έχει σχέση με το κεφαλαιοποιητικό σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης. Όμως για να εξασφαλισθεί η αλληλεγγύη των γενεών και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των Μ.Τ. γίνονται αναλογιστικές μελέτες από τα ίδια τα Μ.Τ., λαμβάνοντας μεταξύ άλλων παράγοντες θετικούς ή αρνητικούς, όπως:

 

Μείωση της οροφής του στρατεύματος στο πλαίσιο του νέου δόγματος του ΝΑΤΟ για ευκίνητες, μικρές αριθμητικά αλλά με μεγάλη ισχύ πυρός δυνάμεις, που επηρεάζει δυσμενώς τις παροχές.

Αύξηση προσδόκιμου ζωής, που επηρεάζει δυσμενώς τις παροχές.

Αύξηση των ετών παραμονής στο στράτευμα με το ν.3865/2010 και ν.4387/2016, συνεπώς οι υφιστάμενοι μέτοχοι δικαιούνται σύνταξης και μερίσματος αργότερα. Οι υπόψη συνταξιοδοτικοί νόμοι εξισορροπούν τους προηγούμενους δημογραφικούς παράγοντες, καθώς κανένα στέλεχος που εισήλθε από 01/01/1995 και μετά, δεν εξέρχεται προ των 40 συντάξιμων ετών (συνυπολογίζονται 5ετία σε Μονάδες εκστρατείας του άρθρου 40 του π.δ.169/2007 ή τυχόν πτητικά, πτωτικά, καταδυτικά έτη) και αποτελούν ευμενείς παράγοντες παροχών.

Οι παλαιές κατηγορίες στελεχών με την 25ετία (ήτοι 43 ετών συνταξιούχοι), και την παροχή μερίσματος για 40 έτη μεσοσταθμικά, έχουν πλέον αντιστραφεί. Με το ν.3865/2010 άρθρο 20 (εδάφιο α’ της παρ. 4) όσοι συμπληρώνουν έως 01-01-2015, 25ετία παραμένουν έως το 60ο έτος ή πρέπει να έχουν συμπληρώσει 40 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας (συνυπολογίζουμε την 5ετία ή τα άλλα πτητικά κλπ έτη), για να τυγχάνουν συντάξεως.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 

Η δυνατότητα αποχώρησης των αστυνομικών από το ΜΤΣ ως εναλλακτική λύση έχει μεγάλο πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό κόστος ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ, ενώ σε κάθε περίπτωση θα πρέπει η Πολιτεία να εγγυηθεί τα δικαιώματα αυτών που θα αποχωρήσουν (σαφώς όχι το ΜΤΣ). Θα μπορούσε να εξετασθεί εναλλακτικά, από εδώ και πέρα όλοι οι νέοι αστυνομικοί (κατάργηση της ποσόστωσης) να ασφαλίζονται στο ΤΕΑΠΑΣΑ και τα μελλοντικά μερίσματα αυτών θα πρέπει να τα εγγυηθεί και να τα καταβάλλει το ΤΕΑΠΑΣΑ και με συμμετοχή του εργοδότη. Γενικά οι εισφορές που κατέβαλλαν οι μέτοχοι της ΕΛ.ΑΣ σε σχέση με τις παροχές που απολαμβάνουν ως μερισματούχοι είναι δυσανάλογες (χωρίς ευθύνη των ιδίων έγινε αυτό, αλλά σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας), και συνεπώς το θέμα είναι ευαίσθητο. Ωστόσο από την άλλη κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συνεχίζεται στο διηνεκές μέλλον, χωρίς να απειληθεί η βιωσιμότητα του ΜΤΣ, εφόσον δεν ανευρεθούν άλλες πηγές εσόδων. Πέραν αυτών ειδικά το ΜΤΣ, παρέχει συντάξεις και νοσήλεια στους στους Μ.Υ. του ΜΤΣ και του ΝΙΜΤΣ για όσους είναι ασφαλισμένοι έως το 1993.

Να επανεξετασθεί το σύστημα παροχών του ΒΟΕΑ και οι εισφορές που παρακρατούνται από τα ε.ε. στελέχη αλλά και τους αποστράτους και στον εν λόγω λογαριασμό να υφίσταται λογιστική αυτοτέλεια. Ο υπόψη λογαριασμός θα πρέπει να ακολουθεί τα σύγχρονα ασφαλιστικά πρότυπα, με σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης και να εξασφαλίζει ανταποδοτικότητα της παροχής και την αποφυγή μελλοντικών αναλογιστικών ελλειμμάτων.

Υφίστανται δομικές αδυναμίες σε τυχόν ενοποίηση των Ταμείων καθώς οι ιδρυτικοί τους κανόνες δεν είναι εναρμονισμένοι, ενώ παράλληλα διαφαίνεται με το άρθρο 47 του ν.4387/2016 (όπως τροποποιήθηκε) η βούληση του νομοθέτη να διαφυλαχθεί η αυτοτέλειά τους. Σε αυτό το πλαίσιο επιβάλλεται στις συνεδριάσεις των ΔΣ των ΜΤ να μην λαμβάνονται αποφάσεις που παρεμβαίνουν στην αυτοτέλεια των άλλων δύο Μ.Τ., παρά μόνο όταν συμμετέχουν εκπρόσωποί τους και υπάρχει σύμφωνη γνώμη των οικείων ΔΣ.

Εξέταση από ΜΤΣ – ΜΤΑ, της δυνατότητας που έχει το ΜΤΝ μέσω του ΕΛΠΝ για κάλυψη κάποιων παροχών υγείας στους μερισματούχους, ώστε να αποκτήσουν κάτι ανάλογο και τα άλλα δύο Μ.Τ με δικές τους δυνατότητες.

Οι μεγάλες αριθμητικά αποχωρήσεις των ΕΠΟΠ λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης κατά το διάστημα 2030 – 2035 θα πρέπει να αντισταθμισθούν σταδιακά με πρόσληψη νέων ΕΠΟΠ στο πλαίσιο ενός πλήρους επαγγελματικού, αξιόμαχου στρατού και νέων στελεχών.

Η θέσπιση ενιαίων κανόνων για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους χωρίς διάκριση και με ενιαία ποσά παροχών (ήδη το ΜΤΝ-ΜΤΑ προέβησαν σε αυτό ως ο ν.4557/2018) σύμφωνα με τις μισθολογικές διατάξεις του ν.4472/2017 και σύμφωνα με τη φιλοσοφία των ν.4387/2016 και ν.4670/2020.

Εξέταση της δυνατότητας μετατροπής των τριών Μ.Τ. σε αντίστοιχα επαγγελματικά ταμεία, σύμφωνα με τις σύγχρονες αρχές της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Ορθολογική διαχείριση όλων των προσδοκώμενων πηγών εσόδων των Ταμείων, με ευθύνη του κάθε Μ.Τ. χωριστά, με διορθωτικές ενέργειες όπου απαιτείται για να διασφαλίζεται μακροπρόθεσμα η βιωσιμότητά τους.

Τέτοια παραδείγματα είναι η αύξηση του ποσοστού που προέρχεται από εκποίηση άχρηστου υλικού της ΕΛ.ΑΣ. υπέρ ΜΤΣ (ν.4058/2012 άρθρο 20 και ν.4254/2014 Υποπαράγρ. Γ.5 του άρθρου Πρώτου), η αύξηση του ποσοστού επί των προστίμων που καταβάλλονται για παραβάσεις ΚΟΚ και βεβαιώνονται από υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. του άρθρου 45 του ν.4256/2014, η τυχόν εξέταση επαναδιαπραγμάτευσης της μακροχρόνιας σύμβασης μίσθωσης του Κεντρικού Μεγάρου του ΜΤΣ στην «PICAR A.E.E.» ,κ.λ.π.

Τυχόν δυσάρεστες αποφάσεις προσωρινού χαρακτήρα για τους μερισματούχους ενός Ταμείου δεν πρέπει να επιβαρύνουν τους μερισματούχους των άλλων Μ.Τ. καθώς αφενός ουδεμία ευθύνη φέρουν και αφετέρου στο πλαίσιο της αυτοτέλειας αυτών.

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

 

Προσπαθήσαμε να δώσουμε μία όσο το δυνατόν σύντομη αλλά ολιστική προσέγγιση του θέματος σε όλες τις διαστάσεις γιατί τα Μ.Τ. πρέπει να έχουν την αυτοτέλειά τους το καθένα και επίσης γιατί τα προβλήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν είναι κοινά. Δεν πρέπει να υφίστανται λόγοι διάσπασης αυτής της κοινής προσπάθειας αλλά αντίθετα ενωμένα να διεκδικούν το καλύτερο για τους μετόχους – μερισματούχους τους και με μακροπρόθεσμη πνοή. Οι προτάσεις που αναφέρθηκαν σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν μομφή για τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ ή άλλων κατηγοριών πολιτών καθότι δεν έπραξαν κάτι μεμπτό αλλά η νομοθεσία ήταν τέτοια που είχαν ευεργετικότερη αντιμετώπιση από τα στελέχη των Ε.Δ. όσον αφορά στο λόγο εισφορές/παροχές. Σε κάθε περίπτωση ότι και εάν γίνει, τα δικαιώματά τους θα πρέπει να διαφυλαχθούν από την Πολιτεία, αλλά όχι σε βάρος των άλλων Μ.Τ. και των παροχών που χορηγούν στα στελέχη των Ε.Δ.


ΠΗΓΗ: militaire.gr

Δημοσίευση σχολίου

13 Σχόλια

 1. Αγαπητέ Συνάδελφε, τα στελέχη της Ελληνικής αστυνομίας, που λόγω ποσόστωσης, δεν ασφαλίζονται στο Μετοχικό ταμείο Στρατού , ασφαλίζονται στο Μετοχικό ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων και όχι στο ΤΕΑΠΑΣΑ. Αυτά προς ενημέρωση. Ως προς την κατανομή των πόρων μεταξύ των Μετοχικών Ταμείων των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων να εφαρμοστεί ο ιδρυτικός νόμος που θεσπίζει την ύπαρξη των πόρων αυτών και ο οποίος προβλέπει την συγκέντρωσή τους απο το ΓΕΕΘΑ και την κατανομή τους στα Μ.Τ. ανάλογα με τον αριθμό των μερισματούχων τους. Αυτονόητο τυγχάνει ότι στην περίπτωση του ΜΤΣ θα προσμετρηθούν μόνο οι μερισματούχοι που προέρχονται από το Στρατό ξηράς. Το τί θα κάνει το ΜΤΣ από εκεί και πέρα με τη διάθεση των πόρων που του αναλογούν είναι δικό του θέμα. Απλά και δίκαια πράγματα. Τα υπόλοιπα είναι απλώς αμπελοσοφίες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αυτό ακριβώς με τον ιδρυτικό νόμο, που εντέχνως κάποιοι ετσιθελικά και διαστρεβλωμένα το αγνοούν και όταν τους ρωτούν κάνουν το κουνέλι. Επίσης πρέπει να διευθετηθεί το θέμα με τα ΕΚΟΕΜ, το να μοιράζουν δηλαδή απλόχερα μερίσματα με βάση τα έτη ασφάλισης στα ΜΤ και όχι ανταποδοτικά, όπως είναι η φύση των ταμείων και με βάση τον νόμο, ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ, τελεία και παύλα, τα ΕΚΟΕΜ ιδρύθηκαν το 2001. Αλήθεια τι έγινε η πρόταση της ΕΑΑΣ που είχε προωθηθεί γαι να εγκριθεί νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου το κάθε στέλεχος να αποδίδει στον ΕΚΟΕΜΣ τόσα χρόνια όσα έχει και μετοχική σχέση με το ΜΤΣ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Για την κακοδιαχείριση ούτε λέξη. Το γνωστό τροπάρι ότι φταίνε οι αστυνομικοί (σήμερα διαβάσαμε ότι φταίνεκαι οι λιμενικοί). Μια είναι η λύση: Ενοποίηση!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. μια είναι η λύση με σε δύο άξονες: 1ος: άμεσα θέσπιση κατανομής του 4% των δαπανών του ΥΠΕΘΑ αναλογικά στα ΜΤ και όχι ο κάθε κλάδος να "παίρνει" από τα "δικά του" εξοπλιστικά. 2ος: χορήγηση μερίσματος ΟΧΙ σε σχέση με τον βαθμό αλλά σε σχέση με τις συνολικές εισφορές του καθενός μας. Εξ άλλου αυτή είναι και η έννοια της μετοχικής σχέσης. Πρέπει να δούμε τα ΜΤ σαν ένα κουμπαρά που ο καθένας παίρνει ανάλογα με αυτά που έχει βάλει. Το κάθε ευρώ εισφοράς έχει την ίδια αξία για τον ΕΠΟΠ, Υπξκό ή Αξκό γιατί το στερούνται τα παιδιά τους (εκτός αν για κάποιους υπάρχει και η κατηγοριοποίηση των παιδιών μας). ΥΓ. και για να μην σχολιασθώ από μερικούς - μερικούς προσωπικά παίρνω μέρισμα Α/ΓΕΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Το χάλι του ΜΤΣ γνωστό, μυριστήκαμε έσοδα από εξοπλιστικά και είπαμε να βουτήξουμε το δαχτυλάκι μας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μήπως αν δεν κλέβατε επί σειρά ετών τους πόρους που του αναλογούν δεν θα υπήρχε το χάλι που λέτε. Το σκεφθήκατε αυτό;;;;; Και κάτι ακόμα,μήπως στην περίπτωση αυτή θα μιλούσαμε τώρα για το χάλι των άλλων ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ;;

   Διαγραφή
  2. εσύ μάλλον είσαι ΠΝ ή ΠΑ. Από την τσέπη σου πληρώνονται τα εξοπλιστικά?. Καθίστε καλά μην χάσετε και το 4%

   Διαγραφή
  3. προ ανώνυμο Πέμπτη, Φεβρουαρίου 25, 2021 1:33:00 μ.μ.
   Απ΄τις τσέπες όλων των ελλήνων πληρώνονται, τις δε φοβέρες σου, να σε δω να τις κάνεις στο μετοχικό σας.

   Διαγραφή
 6. Tσιολπιδης Κωνσταντίνος Ανχης ε.α
  Κύριε Δρόσο
  Μου κάνει εντύπωση που για όλα τα κακώς κείμενα επικαλείσθε την ύπαρξη κάποιων νόμων και οκ όλα καλώς καμωμένα αφού έγιναν με το γράμμα του νόμου ανεξάρτητα αν αυτός ήταν ή όχι συνταγματικά σωστός και κοιμάστε ήσυχος ή θέλετε να κοιμόμαστε εμείς, έχει τη σημασία του.
  Για την κακοδιαχείριση και τις ευθύνες αυτών που διοίκησαν το ΜΤΣ κουβέντα, για τα αφανή ελλείμματα που αναφέρουν τα ΜΤΑ και ΜΤΝ πάλι κουβέντα, για τα 430.000.000,00 € του πορίσματος των ορκωτών λογιστών πάλι κουβέντα, μήπως ένας εισαγγελέας που έχει τα κότσια θα βοηθούσε την κατάσταση, γιατί από ότι καταλαβαίνω από τις προτάσεις σας μόνο οι αστυνομικοί και οι απόφοιτοι των ΑΣΣΥ φταίνε πάλι ....ε......όχι ......υπάρχει και Θεός και θα αποδώσει την ώρα που πρέπει δικαιοσύνη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Εδώ δεν μας λέτε για τις εισφορές επικουρικής ΙΚΑ των ΕΜΘ που πήγαν στα ΜΤΑ χωρίς καμία ανταποδωσει.Τα φάγανε και αυτά.Και μιλάμε για ποσά από 3000 έως 4500 χιλιάδες ευρώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Για την ιστορία θα το πω: πως γίνεται τα ταμεία ;να έχουν πιάσει πάτο,και να μην έχει ανοίξει ούτε ρουθούνι; Ούτε μια απλή έρευνα, ούτε μια ΕΔΕ.Έχουμε τους ηγέτες που μας αξίζουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και όχι μόνο. Πως γίνεται αυτός ή αυτοί που αναδεικνύουν προβλήματα των ΜΤ - μιλώ γενικά για ευνόητους λόγους - να τους θεωρούν εχθρούς και να επιδιώκουν την επαγγελματική τους εξαφάνιση?

   Διαγραφή
 9. Να είναι τυχαίο που οι παραπάνω προτάσεις έρχονται σε αυτή τη χρονική συγκυρία?Προτάσεις έχουν γίνει πολλές. Όπως σοφά είπε κάποιος κάποτε, σημασία δεν έχει, να γίνει αναδιανομή της πίτας αλλά να μεγαλώσει η πίτα. Μαθαίνω ότι ΜΤ εισηγήθηκε μέσω πρόσφατου σχεδίου νόμου αυξήσεις μερίσματος ακόμη και σε αυτούς που παίρνουν 40 χρόνια μέρισμα. Συγχαρητήρια πάντα τέτοια. Για τους υπόλοιπους έχει ο Θεός. Θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει κατανοητό ότι σε ορισμένες θέσεις (Προέδρων- Γενικών και λοιπών Δντών) που απαιτούν εξειδικευμένες ικανότητες και γνώσεις δεν μπορεί να διορίζεται ο κάθε ημέτερος - αρεστός αλλά αυτός που πραγματικά έχει τις ικανότητες να σταθεί, να διεκδικήσει, να επιχειρηματολογήσει, να εναντιωθεί και όχι να υποχωρήσει σε εκείνους που τον διόρισαν ή ακόμη και στους υπερφίαλους συνδικαλιστές, όπως προσφάτως συνέβη. Για τη ΓΔΟΣΥ στην οποία αναφέρεται ο κος Δρόσος, ας μην αναφερθώ καλύτερα. Απλά καλό θα ήταν να γίνει κατανοητό, ότι δεν είμαστε αντίπαλοι σε αυτό που λέγεται ΜΤ - ΓΕ όλοι από την ίδια πλευρά - οφείλουμε- να είμαστε. Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή