Αλλαγές στην Ιεραρχία-καταστάσεις-εξέλιξη Αξιωματικών Αστυνομίας-Δείτε το ΦΕΚ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος A’ 13/29.01.2021 το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 9 για Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 24/1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 29) και του π.δ. 100/2003 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού» (Α’ 94)

Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 24/1997 (Α' 29)

1. Στο τέλος της περ. στ' της παρ. 6 του άρθρου 5 του π.δ. 24/1997, προστίθεται περ. ζ' ως εξής:

«ζ. Μη προαγωγής Αστυνομικού Υποδιευθυντή, λόγω υποβολής σχετικής αίτησης.».

2.Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 40 του π.δ. 24/1997, προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:...

Διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια