Προσαύξηση συντάξιμου χρόνου Στρατιωτικών κατά 3έτη: Τι απαντά το Υπ. Εργασίας-Έγγραφο προς ΥΕΘΑ από ΠΟΜΕΝΣ

Η ΠΟΜΕΝΣ δημοσιοποίησε το παρακάτω απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου εργασίας με θέμα: «Σχετικά με την προσαύξηση του συντάξιμου χρόνου κατά τρία έτη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 22 παρ. 4 του ν.3865/2010»

Ειδικότερα:

Σε απάντηση της από 24.6.2020 ηλεκτρονικής αναφοράς σας, σχετικά με το ως άνω αναφερόμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Με τις διατάξεις του αρ.22 παρ. 4 του ν.3865/2010, προβλέφθηκε ότι ο συντάξιμος χρόνος του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που έχει καταταγεί έως 31.12.1995 και θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1.01.2015 και εφεξής, προσαυξάνεται κατά τρία έτη, με την καταβολή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του αρ. 59 του Π.Δ. 169/2007 εισφοράς, προκειμένου να συμπληρωθούν τα απαιτούμενα σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 9 του αρ.59 του Π.Δ. 169/2007, για τους στρατιωτικούς υπαλλήλους που κατατάσσονται από 1.10.1990 και εφεξής καθώς και εκείνους που είχαν καταταγεί έως 30.9.1990, επιβάλλεται κράτηση υπέρ του Δημοσίου για σύνταξη ποσοστού 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών τους.

Με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι η ανωτέρω κράτηση για σύνταξη καταβάλλεται και για την αναγνώριση ως συντάξιμης κάθε υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας που λογίζεται ως συντάξιμη από το Δημόσιο, καθώς και για τις πλασματικές υπηρεσίες.

Με την με αριθμ.27135/0092/17.02.2011 (ΑΔΑ:4ΑΛ3Η-4Β) εγκύκλιο, προβλέφθηκε ότι ο ανωτέρω χρόνος της 3τίας αναγνωρίζεται με τη διαδικασία αναγνώρισης του χρόνου σπουδών.

Ως εκ τούτου, με βάση τα ανωτέρω, η αναγνώριση της τριετίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 22 παρ. 4 του ν.3865/2010, πραγματοποιείται κατόπιν εξαγοράς, με την καταβολή της προβλεπόμενης εισφοράς.

Β. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 5 του ν.4387/2016, όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με την αριθμ.111482/0092/30.11.2016 (Β΄4005/2016) Υπ. Απόφαση, για τους υπαγόμενους στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του πρ. Δημοσίου (νυν e-ΕΦΚΑ), από 1.1.2017 το συνολικό ποσοστό εισφοράς κλάδου Σύνταξης υπέρ e-ΕΦΚΑ ορίζεται σε ποσοστό 20% το οποίο κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος του ασφαλισμένου και κατά 13,33% σε βάρος του Δημοσίου. Επισημαίνεται ότι, για όσους υπαλλήλους υπηρετούσαν ήδη κατά την 31.12.2016, ίσχυσαν μεταβατικά ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη για το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 έως 31.12.2019 (ποσοστό εισφοράς εργοδότη για το έτος 2017:3,33%, για το έτος 2018:6,67% και για το έτος 2019:10%). Το έτος 2020 το ποσοστό ανήλθε πλέον σε 13,33%.

Ως εκ τούτου, από 1.1.2020 το συνολικό ποσοστό εισφοράς κλάδου κύριας σύνταξης στον e-ΕΦΚΑ ασφαλισμένου και εργοδότη, για τους υπαγόμενους στην ασφάλιση του πρ. Δημοσίου υπαλλήλους και ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής τους στην ασφάλιση (παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι), ορίζεται μηνιαίως σε ποσοστό 20%.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1β του άρθρου 15 του ν.4387/2016, όπως ισχύουν, για την αναγνώριση ως συντάξιμης κάθε υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας που λογίζεται ως συντάξιμη από το πρ. Δημόσιο (νυν e-ΕΦΚΑ), προβλέπεται η καταβολή εισφοράς από τον ασφαλισμένο για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης, του συνόλου της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη στο ποσοστό που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Η ως άνω εισφορά υπολογίζεται επί των συνταξίμων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης εξαγοράς ή κατά τον τελευταίο μήνα πλήρους απασχόλησης πριν από την υποβολή της αίτησης εξαγοράς αντίστοιχα.

Γ. Κατόπιν των ανωτέρω, η προσαύξηση κατά τρία έτη του συντάξιμου χρόνου των στρατιωτικών υπαλλήλων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 22 παρ. 4 του ν.3865/2010, πραγματοποιείται με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο σχετικής αίτησης αναγνώρισης. Δεδομένου, ωστόσο, ότι αποτελεί πλασματικό χρόνο ασφάλισης απαιτείται η καταβολή από τον ίδιο τον στρατιωτικό της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, στο ποσοστό που έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και επί των συντάξιμων αποδοχών που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής αυτής.

Δ. Κατόπιν της ρητής νομοθετικής πρόβλεψης ως προς τον τρόπο αναγνώρισης με εξαγορά της εν λόγω τριετίας, δεν αντιμετωπίζεται θέμα τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας.

Σας ενημερώνουμε, ωστόσο, ότι ο εν λόγω χρόνος αποτελεί συντάξιμο χρόνο και λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.4387/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Επιπρόσθετα η ΠΟΜΕΝΣ απέστειλε έγγραφο προς ΥΕΘΑ-ΥΠΕΚΥ κ. Βρούτση-ΥΦΕΘΑ με το οποίο ενημερώνει σχετικά με την Αναγνώριση Ετών - Εξαγορά Τριετίας Ν.3865/10 Στρατιωτικών. Συγκεκριμένα επισημαίνει ότι η διαφορά με τους υπόλοιπους συντάξιμους χρόνους οι οποίοι προβλέπονται και αναγνωρίζονται από το προσωπικό των ΕΔ-ΣΑ είναι ότι:

Τα τρία (3) χρόνια για τους καταταγέντες από 1/10/1990 έως 31/12/95 «δίνονται» για την συμπλήρωση των 40ετών υπηρεσίας και στα οποία η καταβολή γίνεται με βάση των αποδοχών κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησης, που προηγείται του μήνα υποβολής της αίτησης εξαγοράς και όχι όπως αναφέρεται ότι η καταβολή γίνεται επί των συντάξιμων αποδοχών.

Τα πέντε (5) χρόνια εκστρατείας που αναγνωρίζονται στο διπλάσιο με εισφορές οι οποίες ανέρχονται στο 6,67%, σύμφωνα με το Π.Δ. 169/2007, και τα οποία πληρώνονται, κατόπιν επιλογής του ενδιαφερόμενου. Τα χρόνια πριν το 2002 αναγνωρίζονται για αναπλήρωση των 40 ετών υπηρεσίας με ελάχιστη ανταποδοτικότητα, ενώ οι χρόνοι που αναγνωρίζονται μετά το 2002 και ιδίως μετά από το 2011, «επικουρούν» για την αναπλήρωση των 40 ετών υπηρεσίας αλλά και την ανταποδοτικότητα για καλύτερες συντάξιμες αποδοχές, που είναι μεγαλύτερες όταν αφορούν χρόνους που είναι κοντά στην αποστρατεία.

Επίσης με επιστολές της, έχει ήδη προτείνει την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στο 6,67 από το 20% που βρίσκεται σήμερα, πρόταση με την οποία συμφωνεί και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ώστε να επιτευχθεί πραγματικά και ουσιαστικά η ομαλή μετάβαση από τους παλαιούς ασφαλιστικούς νόμους, οι οποίοι επηρέασαν άμεσα το Στρατιωτικό προσωπικό από το 1/10/1990 έως και 31/12/1995.

Τα σχετικά έγγραφα:

α. ΠΟΜΕΝΣ

β. Το από 16/11/2020 έγγραφο του Υπ. Εργασίας

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια