Μοριοδότηση μεταθέσεων στελεχών ΣΞ: Συνεχίζονται οι αδικίες-Απαιτείται τροποποίηση ισχύουσας Υπ. Απόφασης (ΕΓΓΡΑΦΑ)

Μοριοδότηση μεταθέσεων στελεχών ΣΞ: Συνεχίζονται οι αδικίες-Απαιτείται τροποποίηση ισχύουσας Υπ. Απόφασης (ΕΓΓΡΑΦΑ)

Η ΠΟΜΕΝΣ, ύστερα από επιστολές των ΕΣΠΕΗΠ-ΕΣΠΕΕΘ, απέστειλε έγγραφο προς ΥΕΘΑ-ΥΦΕΘΑ, σχετικά με την Παραμετροποίηση Κριτηρίων Μεταθέσεων Στελεχών Στρατού Ξηράς, με το οποίο αναφέρει ότι επιβάλλεται η επικαιροποίηση της (α) σχετικής Υπουργικής Απόφασης [Φ.411/1/294483/Σ.797/14 Φεβ 18/ΓΕΕΘΑ/Β1 (ΦΕΚ τ.Β’ 468/14-2-18)].

Ειδικότερα αναφέρει ότι διαπιστώθηκε ότι έχουν προκύψει τα παρακάτω θέματα τα οποία οφείλουν να εξεταστούν αμερόληπτα για να εξαλειφθούν οι όποιες διακρίσεις:

α. Στα υπηρεσιακά κριτήρια όπου λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της τελευταίας δεκαετίας (γενική ικανότητα στον κατεχόμενο βαθμό), σύμφωνα με τις εκθέσεις αξιολόγησης για τους Αξκούς και τις εκθέσεις ικανότητας για τους Ανθστές – Υπξκούς, δεν λαμβάνονται μόρια για βαθμολογίες κατ΄ απόλυτη αντιστοιχία (π.χ. για βαθμολογία Αξκού 96-100 λαμβάνονται χ μόρια ενώ για βαθμολογία Ανθστή – Υπξκού για βαθμολογία 10 λαμβάνονται χ μόρια και για βαθμολογία από 9,6 έως 9,9 λαμβάνονται λιγότερα μόρια).

β. Στα κοινωνικά κριτήρια διαπιστώνεται ότι λαμβάνουν ίδιο αριθμό μορίων όσοι επιμελούνται από τέσσερα (4) τέκνα και άνω, χωρίς να έχει προβλεφθεί  η σχετική αριθμητική αναλογική μοριοδότηση όσων επιμελούνται πέντε (5) ή έξι (6) ή επτά (7) τέκνα κ.ο.κ. ενώ θα έπρεπε να δίνονται επιπλέον κίνητρα από την Πολιτεία για να αναστραφεί το αρνητικό πρόσημο των γεννήσεων την Ελλάδα.

γ. Στα κοινωνικά κριτήρια για τα στελέχη που επιμελούνται τέκνα που θα φοιτήσουν κατά το επόμενο από την υλοποίηση των μεταθέσεων σχολικό έτος στη Β΄ ή Γ’ Τάξη Λυκείου, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα για το επιθυμητό σχολικό περιβάλλον και προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις στα πλαίσια της μέριμνας υπέρ στρατιωτικού προσωπικού διαπιστώθηκε ότι δεν επαρκεί ο ήδη υπάρχων αριθμός των λαμβανομένων μορίων προκειμένου να εξασφαλίσουν την παραμονή ή τη μετάθεσή τους στη Φρουρά επιθυμίας τους.

δ. Στα αντικειμενικά κριτήρια έχει διαπιστωθεί ότι ενώ η Φρουρά Ιωαννίνων είναι παραμεθόριος περιοχή, με βάση τον συντελεστή βαρύτητας λαμβάνει λιγότερα μόρια από τις γειτονικές παραμεθόριες Φρουρές Καστοριάς και Φλώρινας οι οποίες λαμβάνουν τα εξαπλάσια μόρια. Επίσης λαμβάνει λιγότερα μόρια συγκριτικά με τη Φρουρά Αθηνών που λαμβάνει τα υπερδιπλάσια και της Φρουράς Χαλκίδας όπου λαμβάνει τα πενταπλάσια. Η Ε.Σ.ΠΕ. Ηπείρου με συνεχείς αναφορές στο συγκεκριμένο θέμα προτείνει  να αποκατασταθεί επιτέλους αυτή η οφθαλμοφανέστατη αδικία για τα στελέχη που υπηρετούν στη Φρουρά Ιωαννίνων και παρακαλεί για τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου η εν λόγω Φρουρά να συμπεριληφθεί στην αντίστοιχη  τουλάχιστον κατηγορία που ανήκουν οι Φρουρές Καστοριάς και Φλώρινας.

ε. Στα αντικειμενικά κριτήρια παρατηρήθηκε ότι στις Φρουρές των μεγάλων ακριτικών νήσων (Λήμνου - Μυτιλήνης - Χίου – Σάμου – Κώ και Ρόδου) όλοι όσοι υπηρετούν στο ίδιο νησί δεν λαμβάνουν τον ίδιο αριθμό μορίων. Εάν λάβουμε υπόψη τις αντικειμενικές δυσκολίες της παραμεθορίου που είναι ίδιες για όλους όσους διαμένουν στο νησί καθώς και ότι ορισμένες δυσμενείς Φρουρές συμπεριλαμβάνονται στους ειδικούς πίνακες μεταθετικότητας θεωρούμε ότι όλοι όσοι υπηρετούν στο ίδιο νησί επιβάλλεται να λαμβάνουν τον ίδιο αριθμό μορίων.

στ. Στα αντικειμενικά κριτήρια τα στελέχη του Μουσικού Σώματος που υπηρετούν στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής σε περίπτωση που παραμείνουν έως 6 έτη λαμβάνουν λόγω ιδιαιτεροτήτων επιπλέον μόρια και για παραμονή πλέον των 6 ετών χωρίς δική τους επιθυμία συνεχίζουν να λαμβάνουν λιγότερα μόρια. Διαπιστώνεται ότι στελέχη που υπηρετούν σε άλλες Φρουρές είναι αδύνατο να υπηρετήσουν και να τοποθετηθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής διότι υπολείπονται αρκετά του αριθμού τον μορίων σε οποιαδήποτε Φρουρά και να υπηρετήσουν.

ζ. Στα αντικειμενικά κριτήρια τα στελέχη του Υγειονομικού Σώματος (πλην Ιατρικού Προσωπικού), που υπηρετούν στα 401 ΓΣΝΑ, 414 ΣΝΕΝ, 417 ΝΙΜΤΣ και 424 ΓΣΝΕ σε περίπτωση που παραμείνουν έως 6 έτη  λαμβάνουν λόγω ιδιαιτεροτήτων επιπλέον μόρια και για παραμονή πλέον των 6 ετών χωρίς δική τους επιθυμία συνεχίζουν να λαμβάνουν λιγότερα μόρια. Διαπιστώνεται ότι εκ παραδρομής δεν έχει συμπεριληφθεί στην εν λόγω διάταξη ένα μεγάλο στρατιωτικό νοσοκομείο το 404 ΓΣΝ, που εξυπηρετεί σε θέματα εξετάσεων, νοσηλείας, εκπαίδευσης κ.α. κυρίως ολόκληρη την Θεσσαλία.

η. Στα αντικειμενικά κριτήρια για τους Ανθστές και Υπξκούς που υπηρέτησαν σε θέσεις Κύπρου και εξωτερικού με την προαγωγή τους στο βαθμό του Ανθλγού καταχωρούνται στους πίνακες μοριοδότησης τα αρνητικά μόρια που λαμβάνουν οι Αξκοί αντί να καταχωρούνται τα πραγματικά αρνητικά μόρια που λαμβάνουν οι Ανθστές - Υπξκοί με αποτέλεσμα σε ολόκληρο το χρονικό διάστημα της σταδιοδρομίας τους να υπολείπονται εμφανώς αρκετά σε θετικά μόρια έναντι των ομοιοβάθμων τους και δεν έχουν την δίκαιη και ισοδύναμη δυνατότητα να επιλεγούν για τις θέσεις επιθυμίας εσωτερικού ή να επανεπιλεγούν για τις θέσεις Κύπρου και εξωτερικού. Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Θεσσαλονίκης προτείνει  να επανέλθει το πρότερο καθεστώς που υπολογίζονται ξεχωριστά τα μόρια εσωτερικού με τα μόρια εξωτερικού.

Κατόπιν εμπεριστατωμένης μελέτης προτείνει τις παρακάτω τροποποιήσεις:

α. Στις Εκθέσεις Ικανότητας των Ανθστών - Υπξκών να λαμβάνονται μόρια για βαθμολογίες κατ΄ απόλυτη αντιστοιχία με τον τρόπο που λαμβάνονται στις Εκθέσεις Αξιολογήσεως για του Αξκούς (π.χ. 96-100 ή 9,6-10: χ μόρια).

β. Τα στελέχη που επιμελούνται πέντε (5) ή έξι (6) ή επτά (7) τέκνα κ.ο.κ. να λαμβάνουν την αντίστοιχη επιπλέον αριθμητική μοριοδότηση ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων που επιμελούνται.

γ. Τα στελέχη που επιμελούνται τέκνα που θα φοιτήσουν κατά το επόμενο από την υλοποίηση των μεταθέσεων σχολικό έτος στη Β΄ ή Γ’ Τάξη Λυκείου, να λαμβάνουν πενήντα (50) μόρια ανά τέκνο (αποκλειστικά για το εσωτερικό) και να προβλεφθεί η κατ΄ εξαίρεση  παραμονή ή η μετάθεσή τους στη Φρουρά επιθυμίας τους ακόμα και ως υπεράριθμοι.

δ. Η Φρουρά Ιωαννίνων η οποία είναι παραμεθόριος περιοχή να συμπεριληφθεί στην αντίστοιχη κατηγορία που ανήκουν οι Φρουρές Καστοριάς και Φλώρινας και να λαμβάνουν τον ίδιο αριθμό μορίων προκειμένου να αποκατασταθεί αυτή η οφθαλμοφανέστατη αδικία.

ε. Στις Φρουρές των μεγάλων ακριτικών νήσων (Λήμνου - Μυτιλήνης - Χίου - Σάμου - Κώ και Ρόδου), όλοι όσοι υπηρετούν στο ίδιο νησί να λαμβάνουν τον ίδιο αριθμό μορίων.

στ. Για τα στελέχη του Μουσικού Σώματος που υπηρετούν στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής να εξεταστεί η αριθμητική επιπλέον μοριοδότηση κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δίνεται η δυνατότητα να τοποθετούνται και στελέχη που υπηρετούν σε άλλες Φρουρές  και υπολείπονται αρκετά του αριθμού των μορίων.

ζ. Στην διάταξη που αφορά τα στελέχη του Υγειονομικού Σώματος (πλην Ιατρικού Προσωπικού), που υπηρετούν στα 401 ΓΣΝΑ, 414 ΣΝΕΝ, 417 ΝΙΜΤΣ και 424 ΓΣΝΕ και  λαμβάνουν λόγω ιδιαιτεροτήτων επιπλέον μόρια, να συμπεριληφθεί και άλλο ένα μεγάλο στρατιωτικό νοσοκομείο το 404 ΓΣΝ.

η. Να επανέλθει το πρότερο καθεστώς που υπολογίζονται ξεχωριστά τα μόρια εσωτερικού με τα μόρια εξωτερικού.

Τα σχετικά έγγραφα:

α. ΠΟΜΕΝΣ

β. ΕΣΠΕΕΘ

γ. ΕΣΠΕΗΠ

Δημοσίευση σχολίου

3 Σχόλια

  1. Μουσικό, υγειονομικό, ανθστές, υπξκοί όλων των κατηγοριών, μόρια για τα παιδιά στο λύκειο, κατ`εξαίρεση μεταθέσεις-παραμονές, μόρια εξωτερικού (δεν φτάνει που πας στο εξωτερικό με "οφθαλμοφανέστατο" γλείψιμο και παντελονιάζεις ένα σωρό μου θες και μόρια έξτρα τρομάρα σου), μόρια Κύπρου, τα Ιωάννινα να γίνουν ίδια με Καστοριά και Φλώρινα (τι λες τώρα; και η Κρήτη παραμεθόριος είναι και η Κέρκυρα και η Ζάκυνθος και η Ιθάκη και το Κιλκίς και η Σέρρες κι η Δράμα και...και...και). Αυτά βλέπουν οι απέναντι "σύμμαχοι" και ξεθαρεύουν. Αυτά όμως δεν είναι ούτε η πραγματικότητα, ούτε η κανονικότητα στις ΕΔ, είναι απλώς στρεβλές εξαιρέσεις του κανόνα. Οι ΕΔ ευτυχώς, έχουν προσωπικό με φιλότιμο και πατριωτισμό, έχουν στελέχη κέρβερους που αψηφούν τις εναντίον τους πιθανότητες απέναντι σε έναν πολυάριθμο, απρόβλεπτο και καταφανέστατα, ΕΧΘΡΟ της Ελλάδας και κάθε τι Ελληνικού. Οι υπόλοιποι, "ευτυχέστατα", "καταφανέστατα" και γενικώς χ$στ@τ@ και άστα, είναι "ελαχιστότατα" λίγοι, ας μην ενοχλούν λοιπόν.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Για τη μεγαλύτερη αδικία που δεν μετράνε μόρια πριν το 2011 ούτε λόγος, ε βέβαια όλοι μπήκανε μετά το 2011 και έχουν όλοι 9 χρόνια υπηρεσίας ούτως η άλλως η αντιμετώπιση και η συμπεριφορά είναι σαν να μιλάνε τριαντάρηδες.
    Ε Λ Ε Ο Σ !!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή