Στεγάσεις σε ΣΟΑ-ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ: Υποδείγματα αναφορών-Κανονισμοί-Δγες


Στους παρακάτω συνδέσμους έχουν μεταμορφωθεί υποδείγματα αναφορών για την στέγαση σε, αποστέγαση από ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ ή απλά για την μοριοδότηση, σύμφωνα με τον ΣΚ 300-6, καθώς και κανονισμοί – διαταγές σχετικούς με το θέμα.

Υπενθυμίζονται τα αναγραφόμενα στο έγγραφο με ταυτότητα: Φ.910/19//288501/Σ.1280/ 18 Ιουν 17/ΓΕΣ/Γ΄ΚΛΑΔΟΣ/ΔΥΔΜ, το οποίο αφορά στη μοριοδότηση των στελεχών κατά την εξέταση των αιτημάτων στέγασης σε στρατιωτικά οικήματα:

α. Τα μόρια αναμονής των κατ’ εξαίρεση στεγαζόμενων στελεχών, δε θα διατηρούνται μετά τη στέγαση τους και ο νέος υπολογισμός μορίων θα εξάγεται σύμφωνα με τια αναγραφόμενα της Προσθήκης “1/Α” του ΣΚ 300-6 (Βαθμός και οικογενειακή κατάσταση).

β. Μετά την αποστέγαση ενός στελέχους, το οποίο είχε στεγαστεί κατά προτεραιότητα, δε θα διατηρούνται τα μόρια αναμονής που είχε πριν τη στέγαση του και ο νέος υπολογισμός μορίων θα εξάγεται με βάση τα αναγραφόμενα της Προσθήκης “1/Α” του ΣΚ 300-6 [(Βαθμός και οικογενειακή κατάσταση) – αρνητικά μόρια λόγω στέγασης].

γ. Στην περίπτωση αιτήσεων, παράτασης στέγασης, διευκρινίζονται τα παρακάτω:

(1) Αν οι ως άνω αναφερόμενες αιτήσεις γίνονται από στελέχη που είναι ήδη εγκατεστημένα και έχουν λάβει παράταση στέγασης, η σειρά αποχώρησης τους καθορίζεται σαφώς από το άρθρο 17, παράγραφος 4 (α) του ΣΚ 300-6.

(2) Αν οι αιτήσεις γίνονται από στελέχη που είναι εγκατεστημένα και δεν έχουν λάβει παράταση στέγασης το παρελθόν και εφόσον αυτές είναι περισσότερες από τα διατιθέμενα κενά διαμερίσματα, θα εγκρίνεται η παράταση στα στελέχη με τα περισσότερα μόρια μεταξύ των ενδιαφερόμενων [(Βαθμός και οικογενειακή κατάσταση) – αρνητικά μόρια λόγω στέγασης], χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα μόρια αναμονής. τα οποία δε διατηρούνται μετά τη στέγαση.
4. ΣΚ 300-6 (Πηγή: http://www.army.gr/el/themata-prosopikoy/monimoi/stegasi-paratherismos-sitisi-0/soa-somy, Ημερομηνία Προσπέλασης: 12 Δεκ 19)


6. Κέντρα Αποκατάστασης Απωλειών Υγείας (ΚΑΑΥ) – Πηγή:  https://www.eaas.gr/ – Ημερομηνία Προσπέλασης: 22 Φεβ 20)

ΠΗΓΗ: armylib.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια