ΒΟΕΑ: Τροποποίηση τρόπου υπολογισμού-Δείτε την ΚΥΑ (ΦΕΚ)


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 888 Β'/17-03-2020 η ΑΠΟΦΑΣΗ με Αριθμ. Φ.951.1/17/1245010/Σ.856 Τροποποίηση της 2412/Φ.951/360/ 431347/1984 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών «Βοήθημα οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας για τα παιδιά των μετόχων και των μερισματούχων του Μ.Τ.Σ.» (Β' 74)

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων (ΠΟ.ΣΥ.ΦΥ): Άλλαξε η παλιά ρύθμιση υπολογισμού του Βοηθήματος Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) ή αλλιώς με τον παλιό και γνωστό όρο «προικοδότηση» των τέκνων των μετόχων. Η νέα απόφαση στον τρόπο υπολογισμού του ΒΟΕΑ επιφέρει ορθολογικότερο υπολογισμό για αυτούς που είχαν τέκνα πριν την αρχική ημερομηνία ασφάλισης στο ΜΤΣ. Με την εφαρμογή της συγκεκριμένης ρύθμισης όποιος πληροί τις προϋποθέσεις για την παροχή του βοηθήματος και άνηκε σε αυτή την κατηγορία, μπορεί πλέον να αιτείται την χορήγησή του από το ΜΤΣ.

Τι αναφέρει το ΦΕΚ:

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1
Τροποποίηση της αριθμ.
2412/Φ.951/360/431347/1984 κοινής απόφασης
των Υπουργών Εθνικής Άμυνας
και Οικονομικών (Β' 74)

Η παρ. 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Η κράτηση αυτή αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα γέννησης του παιδιού, εκτός αν το τέκνο έχει γεννηθεί πριν την έναρξη της μετοχικής σχέσης του γονέα, οπότε αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της μετοχικής σχέσης, και τελειώνει στο τέλος του μήνα που συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις για την καταβολή του βοηθήματος.»

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε την σχετική απόφαση (κλικ για μεγέθυνση):

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια