Έγγραφο Παναγιωτόπουλου για κάλυψη δαπάνης απόκτησης πτυχίων ξένων γλωσσών από στελέχη ΕΔ


Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ. Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης με θέμα «Διαδικασία κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών κάλυψης δαπάνης απόκτησης πτυχίων ξένων γλωσσών από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, συγκεκριμένα δε με την ΚΥΑ Φ.840/40/37608/Σ.9794/5 Ιουνίου 19 (ΦΕΚ Β΄ 2170/2019):


καθορίζονται λεπτομερώς η διαδικασία, οι περιορισμοί και τα απαιτούμενα, προς υποβολή, δικαιολογητικά για την κάλυψη της δαπάνης απόκτησης πτυχίων ξένων γλωσσών από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο άρθρο 3 της ως άνω ΚΥΑ, προβλέπεται ότι ο δικαιούχος οφείλει να καταθέσει αντίγραφο πτυχίου ξένων γλωσσών από τον Φορέα παροχής πιστοποίησης γλωσσομάθειας, νόμιμα επικυρωμένου.

Στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του ν.2690/9 Μαρ 99 (ΦΕΚ Α΄ 45/99), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του ν.4250/26 Μαρ 14 (ΦΕΚ Α΄ 74/14), προβλέπεται ότι υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά:

Απλά και ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα πτυχίων που εκδόθηκαν από φορείς του Δημοσίου.

Απλά και ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα πτυχίων εκδοθέντων από ιδιωτικούς φορείς, εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα πτυχίων από ιδιωτικούς φορείς, τα οποία φέρουν θεώρηση από Υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τα Γενικά Επιτελεία κατά τη διαδικασία κατάθεσης των δικαιολογητικών από τους δικαιούχους, αποδέχονται πάσης φύσης ευκρινές φωτοαντίγραφο δημοσίου εγγράφου και ιδιωτικού εγγράφου, νόμιμα επικυρωμένου, είτε από φορέα Δημοσίου είτε από δικηγόρο.

Επιπλέον, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και με σκοπό τη διασφάλιση της ακρίβειας των στοιχείων, διενεργείται ανά τρίμηνο δειγματοληπτικός έλεγχος γνησιότητας σε τουλάχιστον 5% των υποβληθέντων φωτοαντιγράφων πτυχίων ξένων γλωσσών.

Τέλος, αναφορικά με την κάλυψη δαπάνης αποζημίωσης των κατόχων αυτών, εφαρμόζονται απολύτως η σχετική διαδικασία που περιλαμβάνεται στην προαναφερθείσα ΚΥΑ, ανεξαρτήτως της παρέλευσης της προθεσμίας υποβολής των απαιτουμένων δικαιολογητικών.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια