ΓΕΝ: Οδηγίες Αναγνώρισης Χρόνου Υπηρεσίας Στρατιωτικών στο Διπλάσιο (ΕΓΓΡΑΦΟ)


Η ΠΟΕΣ φέρνει στη δημοσιότητα έγγραφο του ΓΕΝ με θέμα: «Συντάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού - Αναγνώριση Διπλάσιου Χρόνου Υπηρεσίας σε Μονάδες Εκστρατείας»

1. Γνωρίζεται ότι με το σχετικό (γ) καθορίστηκε νέα διαδικασία για την αναγνώριση στο διπλάσιο, έως πέντε (5) έτη, του χρόνου υπηρεσίας που προβλέπεται στη σχετική (α) διάταξη και διανύθηκε μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2017 σε μονάδες εκστρατείας, με παρακράτηση του αναλογούντος ποσού εισφορών σε δόσεις από τη μισθοδοσία.

2. Υπενθυμίζεται ότι υποχρέωση καταβολής εισφορών για την αναγνώριση του εν λόγω χρόνου υπηρεσίας έχουν τα ενδιαφερόμενο στελέχη που έχουν καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις (ή έχουν διοριστεί στο Δημόσιο για πρώτη φορά) μετά την 01 Οκτωβρίου 1990.

Για τα στελέχη με ημερομηνία κατάταξης (ή διορισμού) πριν την ημερομηνία αυτή, η αναγνώριση εξακολουθεί να πραγματοποιείται κατά το στάδιο της συνταξιοδότησης από τον αρμόδιο φορέα (Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης), χωρίς την καταβολή εισφορών και ως εκ τούτου δεν απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους τους.

3. Επισημαίνεται ότι...

Διαβάστε την συνέχεια:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια