Έγγραφο Παναγιωτόπουλου για χορήγηση στολών-υφάσματος σε στελέχη ΕΔ με προτεραιότητα σε ΕΠΟΠΣε απάντηση της (γ) σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ. Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης με θέμα «Χορήγηση ειδών ιματισμού και στολών στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχάς επιτρέψτε μου να σας παραπέμψω στη (β) σχετική απάντησή μου επί της (α) όμοιας ερώτησης για το ίδιο ζήτημα.

Πέραν αυτών, κατά την παρούσα χρονική περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη δημόσιοι διαγωνισμοί του Στρατού Ξηράς για τη σύναψη Συμφωνιών Πλαίσιο (Σ-Π) 2 ετών, των παρακάτω ειδών:

• Στολές Ασκήσεων νέου τύπου (Ν/Τ) 50.000 σετ/έτος, με ημερομηνία έναρξης των διαδικασιών την 2α Νοεμβρίου 2019. Έχει εκδοθεί η πράξη ανάδειξης προσωρινών αναδόχων και επίκειται η υπογραφή της κατακυρωτικής διαταγής από τον ΕΟΕ.

• Τζάκετ Ν/Τ 40.000 τεμάχια/έτος, με ημερομηνία έναρξης διαδικασιών την 9η Απρ 19. Έχει υπογραφεί η κατακυρωτική διαταγή και επίκειται η αποστολή της Σ-Π στο Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΛΣΥΝ) για γνωμοδότηση.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των ανωτέρω προμηθειών είναι σε συνάρτηση της εφαρμογής των προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (Ν.4412/16), που αφορούν στους κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ μετά τη λήψη κάθε διοικητικής πράξης, χρήση, κατά την κρίση των οικονομικών φορέων, των δικαιωμάτων έννομης προστασίας, εξέταση αυτών από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου από το ΕΛΣΥΝ. Η κατά περίπτωση εφαρμογή των εν λόγω προβλέψεων, επηρεάζει χρονικά, τόσο τη διαγωνιστική διαδικασία όσο και την εκτέλεση των συμβάσεων.

Επιπρόσθετα, υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, από το Δεκέμβριο του 2018, οι ανάγκες του ΓΕΣ σε υποδήματα, που αφορά στη διακλαδική προμήθεια όλων των ειδών υποδημάτων, για την υλοποίηση της διαγωνιστικής διαδικασίας, με μέριμνά του ενώ προγραμματίζεται, έως τον Ιούνιο τρέχοντος έτους, η χορήγηση υφασμάτων σε στελέχη, με προτεραιότητα στους Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.).

Αναφορικά με την Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ), για το είδος «Στολές Ασκήσεων Εκστρατείας» έχει ενεργοποιηθεί από τη ΔΑΥ η 1η εκτελεστική σύμβαση μέσω της Υπηρεσίας Προμηθειών της ΠΑ (ΥΠ/ΠΑ) για 7.000 σετ στολών, σε υλοποίηση σχετικής Συμφωνίας – Πλαίσιο, συνολικής ποσότητας τετραετίας 28.000 σετ στολών.

Τέλος, η διάθεση χρηματικού αντιτίμου στους δικαιούχους για τη με μέριμνά τους προμήθεια των ειδών δεν εξετάζεται καθόσον, συνεπάγεται πολλαπλάσιο κόστος από το αντίστοιχο που επιτυγχάνεται μέσω των συγκεντρωτικών προμηθειών από Δημόσιους Διαγωνισμούς, με τους οποίους εξασφαλίζεται επιπρόσθετα και η ποιότητά τους, καθόσον διεξάγονται με βάση τις εγκεκριμένες Προδιαγραφές Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ), γεγονός που δεν εξασφαλίζεται από τη με μέριμνα των στελεχών, αγορά τους από το εμπόριο.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια