Νομοθεσία και πρόσκληση ενδιαφέροντος για τα μέλη του ΔΣ/ΜΤΝ

Νομοθεσία και πρόσκληση ενδιαφέροντος για τα μέλη του ΔΣ/ΜΤΝ

Άρθρο του Π. Σταμάτη*

Επίκειται λίαν προσεχώς αλλαγή του ΔΣ/ΜΤΝ και λόγω ότι στο παρελθόν έγιναν φωτογραφικοί διορισμοί, για να δούμε τη λέει η νομοθεσία περί διορισμού υπαλλήλων νπδδ και του ΔΣ/ΜΤΝ.

Αρθρ. 5 Ν. 5481/32.

"1. α) Ο Πρόεδρος και πάντα τα εν άρθρ. 4 οριζόμενα, μέλη διορίζονται διά Β.Δ/τος προκαλουμένου υπό του Υπουργού των Ναυτικών, μετά σύμφωνον γνώμην του Α.Ν.Σ. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αντί Β.Δ/τος εκδίδεται Υπουργική απόφασις συμφώνως του Β.Δ. 726/1961.

Εκ τούτων τα εν εφεδρεία μέλη, εξαιρέσει του Προέδρου, τακτικά και αναπληρωματικά αυτών, διορίζονται εκάστοτε λαμβανόμενα υποχρεωτικώς εκ πίνακος υποβαλλομένου, ένα μήνα ενωρίτερον, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Β.Ν. εις τον Υπουργόν των Ναυτικών. Ο πίναξ ούτος, δέον να περιλαμβάνη τα ονόματα εννέα προτεινομένων εν εφεδρεία Αξιωματικών Β.Ν. μελών της ως άνω Ενώσεως. ***Το άρθρ. 5 αντικατεστάθη ως άνω δια του άρθρ. 3 Α.Ν. 1005/1937.

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 - ΦΕΚ 26/Α'/9.2.2007, όπως τροποποιήθηκε με το ν.5043/2023 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Άρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως καταρτίσθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 3242/2004, του οποίου το κείμενο έχει ως εξής: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.»

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 Αρχές του Υπαλληλικού Κώδικα

Σκοπός του παρόντος Κώδικα είναι η καθιέρωση ενιαίων και ομοιόμορφων κανόνων που διέπουν την πρόσληψη και την υπηρεσιακή κατάσταση των πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, σύμφωνα ιδίως με τις αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης και την ανάγκη διασφάλισης της μέγιστης δυνατής απόδοσης κατά την εργασία τους.

Άρθρο 2 Έκταση εφαρμογής

1. Στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα υπάγονται οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

2. Υπάλληλοι ή λειτουργοί του κράτους ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι οποίοι, κατά συνταγματική ή νομοθετική πρόβλεψη, διέπονται από ειδικές διατάξεις, καθώς και οι υπάλληλοι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ειδικές γι' αυτούς διατάξεις.

Άρθρο 10 Χρόνος συνδρομής προϋποθέσεων διορισμού

1. Οι υποψήφιοι υπάλληλοι πρέπει να έχουν τα προ­σόντα του διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού. Το ανώτατο όριο της ηλικίας διορισμού, όπου υπάρχει, πρέπει να συντρέχει κατά το πρώτο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, χρονικό σημείο.

2. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τα κωλύματα διο­ρισμού.

Άρθρο 12 Τρόπος πλήρωσης θέσεων

1. Η πλήρωση των θέσεων διέπεται από τις αρχές της ίσης ευκαιρίας συμμετοχής, της αξιοκρατίας, της αντικειμενικότητας, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της διαφάνειας και της δημοσιότητας.

2. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται με δημόσιο δια­γωνισμό, γραπτό και, κατ' εξαίρεση, προφορικό ή με σειρά προτεραιότητας, βάσει σαφώς καθορισμένων και αντικειμενικών κριτηρίων, σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου 1 του παρόντος και όπως ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 168 Τελικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Η ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

10. Κάθε διάταξη που είναι αντίθετη με τον παρόντα Κώδικα ή ρυθμίζει θέματα που διέπονται από αυτόν καταργείται.

Είμαι πολύ περίεργος και θα παρακολουθώ αν θα επικρατήσει η νομιμότητα, η αξιοκρατία, η διαφάνεια, η δημοσιότητα ή η κομματική ταυτότητα.

Αν και έχω στείλει αρκετές Εξώδικες Διαμαρτυρίες, επικρατεί άκρα σιωπή, άραγε θα ανακοινωθεί από τους αρμοδίους πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις θέσεις του ΔΣ/ΜΤΝ που μέχρι σήμερα υπήρχε ένα άτομο μόνο, λές και στο Ναυτικό δεν υπήρχαν άλλοι ικανότεροι που να πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της θέσης.

Εξόχως σημαντικό είναι ο νέος ΥΕΘΑ κ. κ. Ν. Δένδιας τον οποίο εκτιμώ απεριόριστα, αν θα ακολουθήσει την γραμμή του παρελθόντος ή της αξιοκρατίας και της διαφάνειας.

Σε κάθε περίπτωση θα έχουμε θερμό Σεπτέμβρη και σίγουρα δεν θα πλήξουμε.

___________________
* Ο Παναγιώτης Δ. Σταμάτης είναι Πλωτάρχης ε.α, Μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΝ και συγγραφέας.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια