Δείτε την εγκύκλιο Σκυλακάκη για τα 600€ σε Αστυνομικούς και Λιμενικούς-Τι αναφέρει

Σε συνέχεια της ανάρτησης μας ΕΔΩ, παραθέτουμε παρακάτω την με Αρ. Πρωτ. οικ.2/187249/ΔΕΠ/15-12-2022 εγκύκλιο ΑΝΥΠΟΙΚ Σκυλακάκη (ΑΔΑ: ΨΔΞΔΗ-ΥΡΜ) για την οικονομική ενίσχυση των 600 ευρώ των αστυνομικών και των λιμενικών. Επιπρόσθετα σας παραθέτουμε και το άρθρο 123 του ν.5003/2022 (Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο ένστολο προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής)

Σύμφωνα με την υπόψη εγκύκλιο:

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 123 του ν.5003/2022 «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις» (Α' 230)

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 123 του ν.5003/2022 «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις» (Α' 230), προκειμένου να προβείτε στην ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους. Ειδικότερα:

Με τις διατάξεις της παρ. 1 ορίζεται ότι στο σύνολο του ένστολου προσωπικού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής χορηγείται κατά το μήνα Δεκέμβριο 2022 έκτακτη οικονομική ενίσχυση, ύψους εξακοσίων (600,00) ευρώ. Στους δικαιούχους της εν λόγω οικονομικής ενίσχυσης συμπεριλαμβάνονται και οι μαθητές των παραγωγικών Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται ότι η οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο δικαιούχος μισθοδοτήθηκε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ή το Λιμενικό Σώμα -Ελληνική Ακτοφυλακή, αντίστοιχα, ολόκληρο το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2022, και καταβάλλεται εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2022. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες έχει καταβληθεί μισθός (τακτικές αποδοχές) για χρονικό διάστημα μικρότερο από το ως άνω οριζόμενο, καταβάλλεται στον δικαιούχο τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ανάλογο προς αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας του. Επίσης, στις περιπτώσεις που δικαιούχοι ήταν εν ενεργεία στελέχη κατά ένα μέρος του ανωτέρω χρονικού διαστήματος και τους είχε καταβληθεί μισθός δικαιούνται το ανάλογο τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, η καταβολή του οποίου θα γίνει από την Υπηρεσία στην οποία υπηρέτησαν κατά το χρόνο της ενέργειας.

Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι, λαμβάνοντας υπόψη τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν.2690/1999 (Α' 45), εφόσον δεν καταστεί δυνατή η καταβολή της ως άνω οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2022, η εν λόγω καταβολή δύναται, κατ’ εξαίρεση, να λάβει χώρα εντός του μηνός Ιανουαρίου 2023.

Με τις διατάξεις της παρ. 3 ορίζεται ότι η ως άνω οικονομική ενίσχυση περικόπτεται ανάλογα στην περίπτωση που το αναφερόμενο στην παρ. 1 προσωπικό (κατά το χρονικό διάστημα από 1η.1.2022 έως 3011.2022) ευρίσκεται σε απόσπαση στο εξωτερικό η για λόγους πειθαρχίας εκτίει ποινή αργίας ή τελεί σε αναστολή άσκησης καθηκόντων ή τελεί σε κατάσταση διαθεσιμότητας.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι στο στέλεχος που απουσιάζει με αναρρωτική άδεια καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από 1η.1.2022 έως και 30η.11.2022, δύναται να του καταβληθεί στο ακέραιο η έκτακτη οικονομική ενίσχυση, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω άδεια έχει εγκριθεί από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή και το εν λόγω στέλεχος έχει μισθοδοτηθεί για ολόκληρο το εν λόγω χρονικό διάστημα. Επίσης, η εν λόγω οικονομική ενίσχυση χορηγείται και στα στελέχη που απούσιαζαν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα με κάθε είδους θεσμοθετημένες άδειες με αποδοχές.

Με τις διατάξεις της παρ. 4 ορίζεται ότι η οικονομική ενίσχυση της παρ. 1, δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών του άρθρου 156 του ν.4472/2017 (Α’ 74), είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη, στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπόκειται σε κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α' 167). Επίσης, κατά την καταβολή της ως άνω έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 60 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η καταβολή της ως άνω έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα γίνει με ξεχωριστή μισθοδοτική κατάσταση, από τους οικείους εκκαθαριστές των αρμοδίων Υπηρεσιών των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η εν λόγω κατάσταση αποστέλλεται μέχρι και την 18η Δεκεμβρίου 2022 στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής κατά τα ισχύοντα για ακατάσχετη πληρωμή σύμφωνα με τις προθεσμίες υποβολής αρχείων στο σύστημα πληρωμής της.

Τέλος, αναφέρεται ότι η δαπάνη της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΑΛΕ 2120289899 «Λοιπές πρόσθετες παροχές λοιπών ειδικών μισθολογίων» του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΣΧΟΛΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ: Όμως, όπως αναρτήσαμε και ΕΔΩ, το καλοκαίρι του 2023 που οι δικαιούχοι θα υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2022 θα κληθούν να καταβάλουν φόρους εισοδήματος 9%-44% για το ποσό αυτό.

Δείτε το άρθρο 123 του ν.5003/2022:

Κλικ για μεγέθυνση:

Δείτε την σχετική εγκύκλιο Σκυλακάκη:

Δημοσίευση σχολίου

4 Σχόλια

  1. Ωραία καθαρα και με σαφήνεια. Όχι σαν το ΥΕΘΑ. Αστερίσκους, προϋποθέσεις, αδικίες, παραθυράκι α κλπ κλπ. , Ώστε να αποκλειστούν οι μισοί και παραπάνω από την οικονομική βοήθεια και τα επιδόματα. Ένστολοι πληβείοι οι των ενόπλων δυνάμεων.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ειδικά ο Σκυλακάκης έχει τέτοια αδυναμία στους ένστολους που όταν υπέγραφε την ΚΥΑ από μέσα θα έλεγε στο λαιμό να σας κάτσουν.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. Για αυτούς λεφτά υπάρχουν για εμάς όχι, δεν πειράζει τόσο όσο.Ουτε λεπτό παραπάνω.

    ΑπάντησηΔιαγραφή