Άμεση έκδοση ΚΥΑ για νυχτερινή αποζημίωση και ΠΔ για καθορισμό ύψους Ημερήσιας Αποζημίωσης ζητά από ΥΕΘΑ-ΥΠΟΙΚ ο ΣΑΣΜΥ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Άμεση έκδοση ΚΥΑ για νυχτερινή αποζημίωση και ΠΔ για καθορισμό ύψους Ημερήσιας Αποζημίωσης ζητά από ΥΕΘΑ-ΥΠΟΙΚ ο ΣΑΣΜΥ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

ΣΑΣΜΥ: «Λεφτά υπάρχουν για όλους εκτός από τους στρατιωτικούς»; Αποζημίωση Νυχτερινής Απασχόλησης και Καθορισμός του ύψους της Ημερήσιας Αποζημίωσης για τα Στελέχη των ΕΔ

Ο ΣΑΣΜΥ μετά από παρότρυνση των μελών του συνέταξε και αποστέλλει το παρακάτω έγγραφο προς ΥΕΘΑ και ΥΠΟΙΚ Χρ. Σταϊκούρα με σκοπό να αναδείξει τα προβλήματα που προέκυψαν μέσα από την συνεχή αναστολή ανάληψης πρωτοβουλιών για την επίλυση αυτών από τα συναρμόδια υπουργεία

Το προσωπικό των ΕΔ στην κρίση του «Έβρου» εκτέλεσε τα καθήκοντα του με φιλοπατρία επιδεικνύοντας επαγγελματισμό και αυταπάρνηση. Το ίδιο πράττει διαχρονικά σε όλες τις αποστολές που του ανατίθενται.

Η πολιτεία για τις υπηρεσίας που προσφέρει το προσωπικό τον ΕΔ έχει θεσπίσει μια σειρά από μέτρα για την ενίσχυση του, εκτός των άλλων και οικονομικής φύσεως.

Παρά ταύτα και ενώ έχουν ψηφισθεί κάποιοι νόμοι από το ελληνικό κοινοβούλιο υπέρ της οικονομικής ενίσχυσης, μεταξύ άλλων και των μελών μας, αυτοί δεν έχουν υλοποιηθεί και το προσωπικό δεν έχει αποζημιωθεί.

Αναρωτιόμαστε: «Λεφτά υπάρχουν για όλους εκτός από τους στρατιωτικούς»;

1. Ο ν. 4472/2017 για το «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021», προέβλεπε με σαφήνεια ότι οι άνδρες και οι γυναίκες των ΕΔ δικαιούνται ειδικών αποζημιώσεων, λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών εργασίας τους, πέραν των πέντε ημερών την εβδομάδα, αλλά και λόγω νυχτερινής απασχόλησης.

Το ανώτατο όριο των ωρών νυχτερινής απασχόλησης, οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω αποζημίωσης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

Μέχρι την υπογραφή της εν λόγω ΚΥΑ υπήρχε πρόβλεψη στο νόμο ότι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. Α8 υποπερίπτωση β΄ του άρθρου 51 του ν. 3205/2003 (Α΄297).Για τους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων οριζόταν σε σαράντα πέντε ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά (45,39 ευρώ).

Τελικά η ΚΥΑ δεν εκδόθηκε ποτέ, ούτε είχε προβλεφθεί κονδύλιο στον προϋπολογισμό του 2022, στον Προυπολογισμό του 2023 θα υπάρχει;

Σταμάτησε όμως να καταβάλλεται και το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων που είχε προβλεφθεί στον ίδιο νόμο.

Ταυτόχρονα από την ψήφιση του νόμου δημιουργήθηκε μια μεταβίβαση ευθυνών μεταξύ των αρμόδιων υπουργείων σε απαντήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Επίσης τα στελέχη του ΣΞ δεν έχουν λάβει την αποζημίωση για εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας σε ημέρες αργίας που ανερχόταν στο ποσό των 8,80 ευρώ/υπηρεσία από το έτος 2018 σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στους άλλους δυο κλάδους ΠΑ και ΠΝ. Αυτό δημιουργεί στελέχη δυο ταχυτήτων στο ίδιο υπουργείο.

2. Σύμφωνα με τον Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-8-2015) η ημερήσια αποζημίωση Δημοσίων υπαλλήλων καθορίστηκε στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ, ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό του μετακινουμένου.

Στο άρθρο 15 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-8-2015) αναγραφόταν τα εξής: «Δαπάνες μετακίνησης στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην Ναυτιλίας και Αιγαίου), εντός αποκλειστικής προθεσμίας εννέα (9) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και η αποζημίωση εκπαίδευσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, εξακολουθεί να ισχύει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο αποζημίωσης των μετακινήσεων των ανωτέρω στελεχών. Στην περίπτωση μη έκδοσης του ως άνω προεδρικού διατάγματος, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου.»

Με το άρθρο 65 του Ν.4587/2018 – ΦΕΚ 218/Α/24-12-2018 είχε παραταθεί μέχρι τις 30.6.2019 η προθεσμία για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο θα καθόριζε εκ νέου το ύψος, τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και της αποζημίωσης εκπαίδευσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Τελικά μετά από μια σειρά παρατάσεων φτάσαμε στην ψήφιση του άρθρου 87 στο νόμο 4864/2021 όπου έγινε τροποποίηση του νόμου ως εξής: «Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού, καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και η αποζημίωση εκπαίδευσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, εξακολουθεί να ισχύει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο αποζημίωσης των μετακινήσεων των ανωτέρω στελεχών.» και ουσιαστικά η αύξηση της ημερησίας αποζημίωσης παραπέμφθηκε σε χρόνο αόριστο στο μακρινό μέλλον.

Ενώ για τους στρατιωτικούς το θέμα έχει πάει οριστικά στις καλένδες στο νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση από το υπουργείο οικονομικών «Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Επείγουσες φορολογικές ρυθμίσεις – Τροποποίηση του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων – Λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών»

Διαπιστώσαμε ότι έχουν υπαχθεί προς ψήφιση μια σειρά διατάξεις ευνοϊκές για κάποιες μερίδες πολιτών.

«Λεφτά υπάρχουν για όλους εκτός από τους στρατιωτικούς»;

Εκ μέρους των μελών μας Απόφοιτων της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) παρακαλούμε να εξετάσετε με πνεύμα δικαιοσύνης ακολουθώντας τις επιταγές που ορίζει το σύνταγμα και να προχωρήσετε στην έκδοση άμεσα τόσο της ΚΥΑ για την Αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης όπως επίσης και του ΠΔ που θα καθορίζει το ύψος της Ημερήσιας αποζημίωσης και άλλες διατάξεις με τροποποίηση – αντικατάσταση του ΠΔ 200/1993.

Τέλος για την αποφυγή δημιουργίας εργαζομένων δύο ταχυτήτων να μεριμνήσετε για την πληρωμή της αποζημίωσης για εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας σε ημέρες αργίας στα στελέχη του ΣΞ.

Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για τα παραπάνω θα πρέπει να κατατεθούν άμεσα ώστε να συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό του 2023.

Τα προβλήματα τα γνωρίζεται προχωρήστε στην επίλυση τους.

Δείτε την σχετική επιστολή:

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια

  1. Οι των ασει αξιωματικοί, τα βρίσκουν όλα ιδανικά άραγε;;;; Τους αρκεί μόνο η θέση και η δόξα;;;;ή βάζουν μπροστά τους ασσυ εμθ ΕΠΟΠ κλπ μη τυχόν χαλάσει η καριέρα;

    ΑπάντησηΔιαγραφή