Μετάταξη Ανθστων και Μον. Υπξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ ΣΞ στο Σώμα Αξιωματικών (ΕΔΥΕΘΑ)

«Μετάταξη Ανθυπασπιστών και Μονίμων Υπαξιωματικών αποφοίτων ΑΣΣΥ,
πτυχιούχων ΑΕΙ, στο Σώμα των Αξιωματικών»
ΑΔΑ: 94ΘΛ6-Δ1Κ ΕΔΥΕΘΑ: 187

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

1. Μετατάσσουμε στο Σώμα των Αξιωματικών, σύμφωνα με τα άρθρα 9 έως 13 του ν. 3883/2010, τους Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς αποφοίτους Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) οι οποίοι περιλαμβάνονται στους κυρωμένους πίνακες μετατασσομένων Ανθυπασπιστών - Υπαξιωματικών Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), όπως παρακάτω:...

2. Ονομάζουμε Ανθυπολοχαγούς, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 13 του ν.3883/2010, τους μετατασσόμενους Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ και τους εντάσσουμε στην επετηρίδα Αξιωματικών μετά τον τελευταίο υπηρετούντα ομοιόβαθμό τους, όπως παρακάτω:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια