Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νέος Διακλαδικός Κανονισμός Πειθαρχίας ΕΔ-Τι αφορά

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νέος Διακλαδικός Κανονισμός Πειθαρχίας ΕΔ-Τι αφορά

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος A’ 120/22.06.2022 το Προεδρικό Διάταγμα 48/2022 - Διακλαδικός Κανονισμός Πειθαρχίας Ενόπλων Δυνάμεων

Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί:

1. Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται στο σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) ανεξάρτητα από τον Κλάδο που ανήκει, πλην των σπουδαστών των παραγωγικών σχολών αξιωματικών και υπαξιωματικών, το πειθαρχικό δίκαιο των οποίων διέπεται από τους Οργανισμούς των αντίστοιχων σχολών.

2. Για την εφαρμογή του παρόντος ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

α. Στρατιωτικός είναι κάθε εν ενεργεία ή εν εφεδρεία αξιωματικός, δόκιμος ή επίκουρος έφεδρος αξιωματικός, ανθυπασπιστής, υπαξιωματικός και οπλίτης που ανήκει στους Κλάδους ή στα Κοινά Σώματα των ΕΔ, καθώς και οι αξιωματικοί πολεμικής διαθεσιμότητας.

β. Οπλίτες θητείας είναι όσοι έχουν καταταγεί και υπηρετούν στις τάξεις των ΕΔ για εκπλήρωση της στρατιωτικής τους υποχρέωσης.

γ. Κλάδοι των ΕΔ είναι ο Στρατός Ξηράς (ΣΞ), το Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) και η Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ). Όπου στις διατάξεις του παρόντος γίνεται λόγος για στρατιωτικούς οποιουδήποτε Κλάδου, νοούνται και οι στρατιωτικοί που ανήκουν στα Κοινά Σώματα των ΕΔ.

δ. Πειθαρχικός έλεγχος είναι η διαδικασία διερεύνησης τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος και η ενδεχόμενη επιβολή πειθαρχικής ποινής.

ε. Πειθαρχική αρμοδιότητα είναι το δικαίωμα άσκησης πειθαρχικού ελέγχου από τα διάφορα επίπεδα Διοίκησης των ΕΔ.

στ. Πειθαρχικό παράπτωμα είναι κάθε υπαίτια και καταλογιστή πράξη που προβλέπεται στο άρθρο 8. Ως πράξη νοείται και η παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας.

ζ. Πειθαρχικές ποινές είναι οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται στους στρατιωτικούς με σκοπό τη διατήρηση της τάξης και της πειθαρχίας και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας της Υπηρεσίας. Αυτές διακρίνονται σε συνήθεις και καταστατικές.

η. Συνήθεις πειθαρχικές ποινές είναι οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, οι οποίες δεν επιφέρουν στέρηση της προσωπικής ελευθερίας των στρατιωτικών, επηρεάζουν όμως την εξέλιξή τους ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη συχνότητα επιβολής τους. Για τους οπλίτες θητείας, πέραν των συνεπειών του άρθρου 24, καθώς και για τους δόκιμους ή επίκουρους έφεδρους αξιωματικούς και τους έφεδρους εν ενεργεία αξιωματικούς, συνεπάγεται υποχρέωση εκπλήρωσης πρόσθετου χρόνου στρατιωτικής υποχρέωσης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον νόμο για τη στρατολογία των Ελλήνων.

θ. Καταστατικές πειθαρχικές ποινές είναι οι διοικητικές κυρώσεις που μεταβάλλουν την υπηρεσιακή κατάσταση του παραβάτη στρατιωτικού. Η επιβολή των καταστατικών ποινών γίνεται κατόπιν γνωμοδότησης πειθαρχικού συμβουλίου.

3. Για τις καταστατικές ποινές των εφέδρων εν ενεργεία, των μονίμων εξ εφεδρείας, των εφέδρων εξ απονομής, των εφέδρων εξ εφεδρείας, των μονίμων και των εφέδρων εν εφεδρεία αξιωματικών, τυγχάνουν εφαρμογής οι ειδικές διατάξεις του παρόντος. Για τις καταστατικές ποινές των δοκίμων ή επίκουρων εφέδρων αξιωματικών ισχύουν τα καθοριζόμενα στο άρθρο 18.

4. Στους Επαγγελματίες Οπλίτες που δεν φέρουν βαθμό υπαξιωματικού δεν επιβάλλονται καταστατικές ποινές. Σε αυτούς επιβάλλονται οι συνήθεις ποινές που προβλέπονται για τους υπαξιωματικούς. Για τις καταστατικές ποινές των Επαγγελματιών Οπλιτών που φέρουν βαθμό υπαξιωματικού ισχύουν τα καθοριζόμενα στα άρθρα 17 και 18.

5. Στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) επιβάλλονται οι συνήθεις και οι καταστατικές ποινές που προβλέπονται για τους οπλίτες θητείας κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Ε΄.

Απαρίθμηση πειθαρχικών παραπτωμάτων

1. Πειθαρχικά παραπτώματα θεωρούνται κατά κατηγορία τα ακόλουθα:

α. Από ανώτερο προς τους κατωτέρους του:

(1) Η χαλαρότητα, η αδράνεια και η αδιαφορία σχετικά με τη διοίκηση.

(2) Η κατάχρηση εξουσίας.

(3) Η βάναυση ή υβριστική συμπεριφορά.

(4) Η αδικία κατά την επιβολή ποινών.

(5) Η μεροληπτική αντιμετώπιση και η έλλειψη αντικειμενικότητας στη μεταχείριση των κατωτέρων.

(6) Η αποδοχή δώρων, πλην εθιμοτυπικών περιπτώσεων, και η λήψη δανείων από τους κατώτερους.

(7) Η αδιαφορία για την τήρηση των γενικών κανόνων πειθαρχίας και συμπεριφοράς από τους κατώτερους.

(8) Η στενή οικειότητα με τους κατώτερους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας.

(9) Η αποσιώπηση και απόκρυψη οποιουδήποτε θέματος που σχετίζεται με παράπονα των υφισταμένων.

(10) Κάθε πράξη που είναι δυνατό να μειώσει το κύρος ή την εξουσία του.

β. Από τον κατώτερο προς τους ανωτέρους του:

(1) Η αυθάδεια.

(2) Η απροθυμία, η αδιαφορία, η δυστροπία και η καθυστέρηση στην εκτέλεση διαταγής.

(3) Η επίκριση και ο σχολιασμός διαταγών ή ενεργειών των ανωτέρων.

(4) Η κολακεία και η προσφορά δώρων, πλην εθιμοτυπικών περιπτώσεων.

(5) Η μη απονομή του χαιρετισμού και η αδιαφορία για την τήρηση των τύπων εκδήλωσης σεβασμού στους ανωτέρους.

(6) Η υπέρβαση της ιεραρχίας και η χρησιμοποίηση πλαγίων μέσων.

(7) Η έλλειψη σεβασμού και υπακοής.

γ. Από κάθε στρατιωτικό:

(1) Η παράβαση του υπηρεσιακού καθήκοντος, όπως προσδιορίζεται βάσει των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις, τους κανονισμούς και τις διαταγές της Υπηρεσίας.

(2) Η απόκτηση οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου ή τρίτου προσώπου κατά την άσκηση των καθηκόντων του και εξ αφορμής αυτών.

(3) Η χρησιμοποίηση τρίτων προσώπων για την απόκτηση υπηρεσιακής εύνοιας ή την πρόκληση ή ματαίωση διαταγής της Υπηρεσίας.

(4) Η αδικαιολόγητη απουσία από τα προσκλητήρια, την εκπαίδευση ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία.

(5) Η αμέλεια και η αδιαφορία στην εργασία ή την εκπαίδευση και γενικά η κακή θέληση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων.

(6) Η άσκηση επιχειρηματικής ή οποιασδήποτε κερδοσκοπικής δραστηριότητας μέσω συμμετοχής σε επιστημονικές, αθλητικές ή επαγγελματικές ενώσεις, συνδέσμους ή ιδρύματα.

(7) Η δήλωση ή δημοσίευση άποψης, η οποία στρέφεται κατά της μορφής του πολιτεύματος, του θεσμού των ΕΔ και των πολιτειακών αρχών ή βλάπτει την ασφάλεια της χώρας και θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της.

(8) Η εξάσκηση οποιουδήποτε αμειβόμενου επαγγέλματος ή η ενασχόληση με οποιαδήποτε αμειβόμενη εργασία εκτός υπηρεσίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που καθορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

(9) Η αναξιοπρεπής εμφάνιση και το αντικανονικό της στολής.

(10) Η ανάρμοστη ενέργεια ή συμπεριφορά.

(11) Η ελλιπής συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις συντήρησης, χρήσης και διαχείρισης των κάθε είδους στρατιωτικών υλικών και εγκαταστάσεων.

(12) Η μη απονομή του οφειλόμενου χαιρετισμού προς τη σημαία, τα θρησκευτικά σύμβολα, τις πολιτειακές αρχές και την πολιτική ηγεσία των ΕΔ.

(13) Η άσκηση κομματικής δραστηριότητας και οποιασδήποτε μορφής εκδηλώσεις υπέρ ή κατά πολιτικού κόμματος.

(14) Η μέθη κατά την υπηρεσία, η αναξιοπρεπής διαβίωση εν γένει, η ανειλικρίνεια και κάθε πράξη αντίθετη προς την εντιμότητα, την ευθύτητα, την αξιοπρέπεια και τα χρηστά ήθη.

(15) Η παραβίαση του καθήκοντος της υπηρεσιακής εχεμύθειας και της υποχρέωσης διαφύλαξης του απορρήτου.

(16) Η παράβαση των κανόνων πτήσης.

(17) O κακός χειρισμός πλοίου με υπαιτιότητα του Κυβερνήτη, συνεπεία του οποίου τέθηκε σε κίνδυνο η ασφάλεια του προσωπικού ή του υλικού.

(18) H ενέργεια που αποσκοπεί άμεσα ή έμμεσα στην ανατροπή του συνταγματικά κατοχυρωμένου πολιτεύματος ή την άμβλυνση του εθνικού φρονήματος των Ελλήνων ή κάθε ενέργεια που αντίκειται στα εθνικά συμφέροντα.

(19) Η παράβαση της νομοθεσίας που αφορά στη διακίνηση, κατοχή ή χρήση ναρκωτικών ουσιών.

(20) Η λιποταξία καθώς και η αιχμαλωσία, εφόσον ο στρατιωτικός δεν έπραξε, πριν από την τελευταία, οτιδήποτε επέβαλλε το καθήκον και η στρατιωτική τιμή.

(21) Κάθε πράξη που συνιστά αδίκημα κατά τον Ποινικό Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95), τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα (ν. 2287/1995, Α΄ 20) και τις διατάξεις ειδικών ποινικών νόμων.

(22) Κάθε πράξη που προσβάλλει την πειθαρχία και την υπηρεσιακή τάξη στις ΕΔ, όπως αυτές ορίζονται από το Σύνταγμα, τους νόμους, τους κανονισμούς και τις διαταγές.

2. Τα ως άνω παραπτώματα θεωρούνται:

α. Ελαφρά, όσα έχουν σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων, τη συμπεριφορά, την εμφάνιση και την παράσταση γενικά του στρατιωτικού και δεν κλονίζουν σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό την τάξη και την πειθαρχία των ΕΔ.

β. Βαριά, όσα έχουν σχέση με τη στρατιωτική τιμή, την ατομική αξιοπρέπεια, το γόητρο των ΕΔ και όσα έχουν ως συνέπεια τη διασάλευση της τάξης ή θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή.

γ. Βαρύτερα, όταν επαναλαμβάνονται με μεγάλη συχνότητα, είτε μεμονωμένα, είτε σε συνδυασμό με άλλες παραβάσεις, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας ή παρουσία κατωτέρων ή πολιτών ή σε ξένη χώρα.

Πειθαρχικές ποινές αξιωματικών, ανθυπασπιστών, δοκίμων ή επίκουρων εφέδρων αξιωματικών και υπαξιωματικών

Συνήθεις ποινές

1. Οι συνήθεις ποινές που επιβάλλονται στους αξιωματικούς, στους ανθυπασπιστές, στους δοκίμους ή επίκουρους εφέδρους αξιωματικούς και στους υπαξιωματικούς των ΕΔ είναι κατά σειρά βαρύτητας η επίπληξη, ο περιορισμός, η κράτηση και η φυλάκιση.

2. Η επίπληξη επιβάλλεται για ελαφρά πειθαρχικά παραπτώματα που τελούνται από αμέλεια για πρώτη φορά και έχει σκοπό την προειδοποίηση για συμμόρφωση και τον σωφρονισμό του παραβάτη.

3. Ο περιορισμός επιβάλλεται για ελαφρά πειθαρχικά παραπτώματα για τα οποία δεν κρίνεται επαρκής η ποινή της επίπληξης.

4. Η κράτηση επιβάλλεται για βαριά πειθαρχικά παραπτώματα ή για ελαφρά τα οποία επαναλαμβάνονται συχνά.

5. Η φυλάκιση επιβάλλεται για βαρύτερα πειθαρχικά παραπτώματα, για τα οποία δεν κρίνονται επαρκείς ή αποτελεσματικές οι ελαφρύτερες πειθαρχικές ποινές. Οι εν ενεργεία έφεδροι αξιωματικοί που υποπίπτουν στα παραπτώματα της παρ. 1 του άρθρου 19 τιμωρούνται με την ποινή της φυλάκισης.

6. Οι ποινές των παρ. 3 έως 5 επιβάλλονται σε ημέρες.

Καταστατικές ποινές

1. Οι καταστατικές ποινές που επιβάλλονται στους αξιωματικούς, στους ανθυπασπιστές και στους υπαξιωματικούς των ΕΔ είναι η πρόσκαιρη παύση, η προσωρινή απόλυση, η απόταξη και η αποβολή, για τα παραπτώματα που καθορίζονται αντίστοιχα στα άρθρα 19, 20, 22 και 23.

2. Στους δοκίμους ή επίκουρους εφέδρους αξιωματικούς επιβάλλεται η καταστατική ποινή της διαγραφής από την κατηγορία των δοκίμων ή επίκουρων εφέδρων αξιωματικών.

3. Οι καταστατικές ποινές της πρόσκαιρης παύσης και της προσωρινής απόλυσης δεν επιβάλλονται στους μόνιμους εν ενεργεία αξιωματικούς του Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων. Σε περίπτωση διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος που επισύρει τις ανωτέρω ποινές, αυτοί τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία.

Πειθαρχική αρμοδιότητα επί αξιωματικών, ανθυπασπιστών, δοκίμων ή επίκουρων εφέδρων αξιωματικών και υπαξιωματικών:

Κλικ για μεγέθυνση:

Πειθαρχική αρμοδιότητα επί οπλιτών θητείας - ΟΒΑ:

Κλικ για μεγέθυνση:

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει δύο μήνες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διαβάστε αναλυτικά το σχετικό ΦΕΚ:

Μπορείτε να το κατεβάσετε απευθείας ΕΔΩ

Δημοσίευση σχολίου

3 Σχόλια

  1. Αυτό το 1β(6) και το 1γ(3) τι το βάζουν; για να δουλευόμαστε all together που λένε στο χωριό μου;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Οι "μεταρρυθμίσεις" στις μεταθέσεις &μορια-αποσπασεις αιωνιες-απληρωτες υπηρεσίες -νυχτερινα-ιεραρχια και εξέλιξη όλων ,πλην των Ευελπίδων , πότε θα γίνουν; Π ο τ έ;;;; Οκ τα λέμε στην κάλπη.......

    ΑπάντησηΔιαγραφή