ΓΕΣ: Υποχρεωτική η διενέργεια Rapid Test ή PCR-Ποιοι εξαιρούνται-Όλη η διαδικασία (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Σύμφωνα με έγγραφο του ΓΕΣ με θέμα Μέριμνα για το Προσωπικό (Μέτρα Προστασίας Κατά της Μετάδοσης του COVID-19 -Διεξαγωγή Rapid Test):

1. Σας γνωρίζουμε, σε εκτέλεση του (ζ) σχετικού, ότι με το (γ) όμοιο, καθίσταται υποχρεωτική η διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό, για όλο το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, που εργάζεται με φυσική παρουσία, πλην του προσωπικού της παραγράφου 4 της παρούσας, καθώς και των οπλιτών θητείας, για τους οποίους θα εκδοθεί νεότερη διευκρινιστική διαταγή.

2. Οι διαγνωστικοί έλεγχοι νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 διενεργούνται έναντι αντιτίμου, με επιβάρυνση του προσωπικού, με την μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (Rapid Test) ή με την μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR), σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια ή σε ιδιωτικές κλινικές-φαρμακεία ή σε ιδιώτες ιατρούς.

3. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) φορά κάθε εβδομάδα που το στέλεχος παρέχει εργασία με φυσική παρουσία και ισχύει για μια (1) εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του, οπότε και επαναλαμβάνεται περιοδικώς.

4. Από την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου διαγνωστικού ελέγχου της εξαιρείται το προσωπικό που:

α. Έχει ολοκληρώσει, προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ήμερων, τον εμβολιασμό για κορωνοιό COVID-19 και επιδεικνύει πιστοποιητικό εμβολιασμού.

β. Έχει ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών  τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής του από κορωνοίό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση νόσησης και εμβολιασμού.

γ. Έχει νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 εντός του τελευταίου εξαμήνου και επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης.

5. Το προσωπικό για το οποίο συντρέχει ιατρικός λόγος μη εμβολιασμού, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (β) σχετικό, δύναται να διενεργεί τον έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 δωρεάν σε δημόσιες δομές. Κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ υποβολής αιτήσεων απαλλαγής και έκδοσης απάντησης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, το εν λόγω προσωπικό υποχρεούται σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης έναντι αντιτίμου με επιβάρυνσή του.

6. Εάν το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, τηρείται η διαδικασία που αναγράφεται στο άρθρο 5, παρ. 2 του (γ) σχετικού, όπως στο Παράρτημα «Α» του παρόντος.

7. Σε ότι αφορά στη διαδικασία διενέργειας των ελέγχων και έκδοσης των κατάλληλων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διευκρινίζονται τα παρακάτω:

α. Ο έλεγχος με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (Rapid Test) πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την πραγματοποίηση οποιοσδήποτε γεγονότος για το οποίο χρειάζεται η επίδειξη βεβαίωσης.

β. Ο εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών.

γ. Τα αποτελέσματα των διαγνωστικών ελέγχων καταχωρούνται από τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 που τηρεί η ΗΔΙΚΑ ΑΕ, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του διαγνωστικού ελέγχου και το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη διενέργεια του ελέγχου.

δ. Το προσωπικό οφείλει να εκδίδει και να υποβάλλει στην Μονάδα -Υπηρεσία που ανήκει τις βεβαιώσεις του αποτελέσματος των διαγνωστικών ελέγχων από την ηλεκτρονική πλατφόρμα gov.gr, σε έντυπη μορφή.

ε. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί η βεβαίωση εγκαίρως, εναλλακτικά εκδίδεται βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος από τον φορέα ή τον ιδιώτη ιατρό που διενήργησε τον έλεγχο, την οποία ο εργαζόμενος/υπάλληλος επιδεικνύει με κάθε πρόσφορο τρόπο και στην συνέχεια επιδεικνύει υποχρεωτικά την βεβαίωση του gov.gr μόλις αυτή εκδοθεί.

στ. Το πιστοποιητικό νόσησης εκδίδεται από δημόσια αρχή κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR ή κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), εντός τριάντα (30) ημερών μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.

ζ. Η βεβαίωση εμβολιασμού / μερικού εμβολιασμού εκδίδεται από την ψηφιακή πλατφόρμα gov.gr (υπηρεσία «Βεβαίωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19»), από την επόμενη ημέρα διεξαγωγής του εμβολιασμού.

8. Τα πιστοποιητικά νόσησης και οι βεβαιώσεις εμβολιασμού ελέγχονται υποχρεωτικά μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής «Covid Free GR» της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α' 118). σύμφωνα με το άρθρο 205 του (α) σχετικού.

9. Με μέριμνα των Διοικήσεων - Διευθύνσεων κάθε κλιμακίου Διοίκησης, να ορισθεί κατάλληλο προσωπικό, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την ενημέρωση των στελεχών με κάθε πρόσφορο μέσο, τον έλεγχο και την καταγραφή των βεβαιώσεων.

10. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προσωπικού με τα ανωτέρω θα ασκούνται πειθαρχικές κυρώσεις, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς πειθαρχίας, καθώς και οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 6 του (γ) σχετικού.

11. Κατά την πρώτη εφαρμογή του μέτρου, ο υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 διενεργείται οποτεδήποτε εντός της εργάσιμης εβδομάδας, από 13 έως 17 Σεπ 21, χωρίς περαιτέρω δυσμενή συνέπεια.

12. Υπενθυμίζεται η πιστή τήρηση των ανωτέρω από όλο το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του Στρατού Ξηράς.

13. Το (δ) σχετικό το οποίο σας διαβιβάστηκε με το (ε) όμοιο και η παράγραφος 2α του (στ) σχετικού παύουν να ισχύουν με την έκδοση της παρούσας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Εάν το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοιό COVID-19, που διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 3 του (γ) σχετικού ιης παρούσας είναι θετικό, ο εργαζόμενος/υπάλληλος οφείλει να ενημερώσει αμελλητί το Γραφείο Προσωπικού/1ο Γραφείο στο οποίο υπάγεται και απέχει δικαιολογημένα από την εργασία του βάσει των οριζόμενων στις κείμενες διατάξεις, ακολουθώντας το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ..

2. Για την απόδειξη της νόσησης, εκδίδεται από την πλατφόρμα gov.gr «Βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19». Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της βεβαίωσης είναι η καταχώριση του αποτελέσματος από τον φορέα ή τον ιδιώτη ιατρό που διενήργησε τον έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του (γ) σχετικού και η πάροδος είκοσι (20) ημερών από τη θετική διάγνωση.

3. Εναλλακτικά εκδίδεται βεβαίωση θετικου αποτελέσματος από τον φορέα που διενήργησε τον έλεγχο την οποία ο εργαζόμενος/υπάλληλος επιδεικνύει με κάθε πρόσφορο τρόπο.

4. Οι βεβαιώσεις των προηγούμενων εδαφίων αποτελούν δικαιολογητικά για να τεθούν τα πρόσωπα του άρθρου 1 του (γ) σχετικού της παρούσας σε κατ' οίκον περιορισμό και να τους χορηγηθεί η προβλεπόμενη αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

7 Σχόλια

 1. Θα τα πούμε στα δικαστήρια χαρτογιακάδες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τριχες κατσαρες.
  Η παρανομη "κυβέρνηση" του ελλαδισταν, με μπροσταρηδες τους εμμονικους πουθεναδες των Αθηνών, τους λαθρολαγνους, οικολογολαγνους και λοιπα παρελκομενα τους, ειναι ηδη με το ενα ποδι στα πολιτικα τάρταρα.
  Αντι να αντιγραφουν καθεστωτα του παρελθόντος, ας διευκολυνουν την Δημοκρατία μας με την διακριτική φυγη τους.
  ΥΓ: Προς τους αγγελιοφορους γραφιαδες της Μεσογείων:
  Δεν αισθάνεστε ρεζιλι, να εκδιδετε στρατιωτικες διαταγες, με περιεχομενο υγειονομικου ενδιαφεροντος, και αυτο ακομα που ειναι τοσο εντροπικο, οσο τα μυαλα των συντακτων των δηθεν "ειδικων"??? Αυτες οι ΕΔ σας αρεσουν;; Καθολου αποτροπιασμος; Καθολου αισθητική;;
  Ειναι αυτα τα χαρτια, στρατιωτικα εγγραφα και διαταγες;;
  Ελεος..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Το ότι το έγγραφο κοινοποιήθηκε Παρασκευή 12:30 σε μονάδες της Αεροπορίας (112ΠΜ....) και ότι για ραντεβου σε ιατρικά κέντρα και φαρμακεία υπάρχουν από Δευτέρα και μετά... Τι θα γίνει??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Κρατήστε όλοι τις αποδείξεις από τα φασιστικα μέτρα της κυβέρνησης....
  Θα αποζημιωθούμε, είτε το θέλουν είτε όχι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Δίκαιο έχετε στα σχόλια σας ,να πάνε στο διάολο σε δύο μέρες θα κάνουμε δύο ραπιντ τεστ δεν ντρέπονται λίγο λίγα είναι τα ψωμιά τους.Θα μας δώσουν τα λεφτά που θα πληρώσουμε πίσω θέλουν δεν θέλουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμε 19 1215 Σεπ 21, θα μας τα δώσει ο Κούλης από την (πράσινη) ανάπτυξη που θα φέρει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή