Έγγραφο ΥΕΘΑ για πυρόπληκτους παραθεριστικών θερέτρων ΚΑΑΥ και ΚΕΔΑ/Ζ

Σε απάντηση της (θ) σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές της κοινοποίησης με θέμα «Για τα προβλήματα των πυρόπληκτων τρία χρόνια μετά τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι», σας γνωρίζω, κατά το μέρος που αφορά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), τα ακόλουθα:

Μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς στην περιοχή Μάτι την 23 Ιουλίου 2018, το ΓΕΣ λόγω της επείγουσας και ιδιαίτερα επαχθούς κατάστασης, διέθεσε αρχικά 56 οικήματα στο ΚΑΑΥ Αγίου Ανδρέα για τη διαμονή και σίτιση 159 πυροπλήκτων των Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας, των οποίων οι οικίες καταστράφηκαν, με χρόνο αποστέγασης τον Νοέμβριο 2020 στη συνέχεια παρατάθηκε μέχρι την 30η Απριλίου 2021.

Την 1η Απριλίου τρέχοντος έτους, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη της πολιτικής και στρατιωτικής Ηγεσίας με τους Δημάρχους Ραφήνας και Μαραθώνα, στην οποία αποφασίστηκε η παράταση παραμονής των πυρόπληκτων που δεν έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες αποκαταστάσεως των οικιών τους, εφόσον η ανάγκη αυτή στοιχειοθετείται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Στο χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει, από ενάρξεως διάθεσης των οικημάτων έχουν αποστεγασθεί συνολικά 111 πυρόπληκτοι οι οποίοι διέμεναν σε 36 οικίες, ενώ κατά την παρούσα χρονική περίοδο, συνεχίζεται η διάθεση 20 οικημάτων, συγκεκριμένα 6 στο Δήμο Ραφήνας και 14 στο Δήμο Μαραθώνα, στα οποία διαμένουν 48 πυρόπληκτοι, δηλαδή 11 του Δήμου Ραφήνας και 37 του Δήμου Μαραθώνα, καθώς και η σίτισή τους.

Επίσης, βρίσκεται σε εξέλιξη η αποστέγαση 12 πυρόπληκτων οικογενειών καθόσον μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι αυτές διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία και τα ετήσια εισοδήματά τους υπερβαίνουν το ύψος των 16.000 €. Συναφώς, στα ΚΑΑΥ του Αγίου Ανδρέα, θα συνεχίσουν να φιλοξενουνται συνολικά 8 πυρόπληκτες οικογένειες με χρόνο αποστέγασης το τέλος του τρέχοντος έτους.

Πάντως ενδεχόμενη περαιτέρω παράταση στέγασης των εν λόγω οικογενειών, πέραν του χρονικού ορίου αποστέγασης, δηλαδή το Δεκέμβριο τρέχοντος έτους, θα έχει ως αποτέλεσμα αφενός την οικονομική επιβάρυνση μηνιαίως κατά 7.000€, του προϋπολογισμού του ΓΕΣ και αφετέρου την παρακώληση της κύριας αποστολής του Κέντρου Αποκατάστασης Απωλειών Υγείας (ΚΑΑΥ), όπως αυτή προκύπτει από τον τίτλο του, και δευτερευόντως της χρήσης του ως παραθεριστικής ευκολίας.

Παράλληλα θα δημιουργούταν δυσμενής εικόνα για το Στρατό Ξηράς στους λοιπούς πυρόπληκτους που έχουν ήδη αποστεγαστεί, παρότι το ΓΕΣ έχει επιδείξει για τρία (3) χρόνια και πλέον υψηλότατο βαθμό κοινωνικής αλληλεγγύης προς τους κατοίκους των οποίων οι κατοικίες καταστράφηκαν στην πυρκαγιά στο Μάτι το 2018.

Όσον αφορά στα ΚΕΔΑ/Ζ σας γνωρίζεται ότι, ο αριθμός των δεσμευμένων οικημάτων ανέρχεται σε τριάντα τέσσερα (34) με αριθμό δηλωμένων διαμενόντων ενενήντα επτά (97), και όχι ο αριθμός είκοσι (20) ο οποίος αναφέρεται στην ερώτηση.

Μετά από παρέλευση δύο (2) ετών από την καταστροφική φωτιά στο Μάτι στις 23-07-2018, το ΓΕΑ, που τήρησε στάση κοινωνικής αλληλεγγύης έναντι των αρμοδίων Δήμων Μαραθώνα και Ραφήνας - Πικερμίου και κοινωνικής προσφοράς, παρέχοντας δωρεάν στέγη, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων κοινής ωφέλειας, και τροφή στους πυρόπληκτους, ξεκίνησε τον Ιούνιο 2020, διεργασίες επίλυσης του ζητήματος, ήτοι προφορική ενημέρωση των διαμενόντων καθώς και των αρμοδίων Δήμων οι οποίες, πλην ελάχιστων περιπτώσεων, δεν τελεσφόρησαν.

Στο πλαίσιο των διεργασιών με τους φιλοξενούμενους, όπως επικαιροποίηση στοιχείων διαμενόντων, διασταύρωση των πράγματι διαμενόντων με τα στοιχεία εισερχομένων και εξερχομένων στη Μονάδα, προσκόμιση εντύπου Ε9 με στοιχεία ακινήτων, διαπιστώθηκαν αλλά και επιβεβαιώθηκε ότι μεγάλος αριθμός φιλοξενουμένων διατηρούσε το οίκημα είτε περιστασιακά, είτε τους καλοκαιρινούς μήνες, είτε προσέρχονταν μόνο για λήψη φαγητού το οποίο, οφείλω να επισημάνω, ότι εξακολουθεί έως σήμερα να τους παρέχεται δωρεάν.

Επιπλέον, μεγάλος αριθμός εξ αυτών διέθεταν από μία έως περισσότερες ιδιόκτητες κατοικίες, πέραν αυτών που πλήγηκαν.

Ενδεικτικά, παρατίθενται τα παρακάτω στοιχεία:

• Νοέμβριος 2020: Από τους διαμένοντες σε πενήντα πέντε (55) οικίες, οι είκοσι τρεις (23) διέθεταν άλλη κατοικία, ενώ δώδεκα (12) αρνήθηκαν και δεν προσκόμισαν Ε9.

• Απρίλιος 2021: Από τους διαμένοντες σε σαράντα (40) οικίες, οι είκοσι (20) διέθεταν άλλη κατοικία, ενώ πέντε (5) αρνήθηκαν και δεν προσκόμισαν Ε9.

• Ιούλιος 2021: Από τους διαμένοντες σε τριάντα τέσσερις (34) οικίες, οι δέκα έξι (16) διέθεταν άλλη κατοικία, ενώ τέσσερεις (4) αρνήθηκαν και δεν προσκόμισαν Ε9.

Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω το ΓΕΑ, τον Μάρτιο τρέχοντος έτους, απευθύνθηκε εγγράφως προς τους Δήμους Μαραθώνα και Ραφήνας - Πικερμίου, ως των υπευθύνων φορέων που αιτήθηκαν την φιλοξενία πυρόπληκτων στο ΚΕΔΑ/Ζ, ώστε να αναλάβουν την περαιτέρω μέριμνα διαβίωσής τους, στο σύνολό τους και κατά την κρίση τους, είτε με βάση τα ήδη θεσπισμένα από την Πολιτεία μέτρα, είτε, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων τους, ως υπεύθυνων φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, έναντι των δημοτών τους. Επικουρικά, δόθηκε χρονικό περιθώριο δύο (2) μηνών (έως 30 Απριλίου) για την αποχώρησή τους από τη Μονάδα.

Κατόπιν αυτού, οι υπόψη Δήμοι απέστειλαν επιστολές ζητώντας παράταση στέγασης για δεκαοκτώ (18) συγκεκριμένες οικογένειες, για τις οποίες, μετά από έλεγχο που διενέργησαν, διαπίστωσαν ότι έχρηζαν ανάγκης περαιτέρω παραμονής στο ΚΕΔΑ/Ζ. Ο αριθμός αυτός, εν τέλει την 22-06-21, ανήλθε σε εικοσιένα (21) με νέα επιστολή που απέστειλε ο Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου .

Ακολούθως το ΓΕΑ έδωσε οριακά νέα παράταση έως τέλος Ιουλίου για τους διαμένοντες που δεν αιτήθηκε η περαιτέρω παραμονή τους, ενώ ζήτησε μέχρι την 30-07-21,το χρονοδιάγραμμα και τις ενέργειες που πρόκειται να αναλάβουν οι Δήμοι, για την επίλυση του θέματος των οικογενειών που χρήζουν περαιτέρω παραμονής.

Έκτοτε, ουδεμία ανταπόκριση έχει διαφανεί εκ μέρους των Δήμων, είτε προς τη Διοίκηση του ΚΕΔΑ είτε προς το ΓΕΑ.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι δεν υφίσταται «προσπάθεια έξωσης» εκ μέρους της Πολεμικής Αεροπορίας, ή και των Ενόπλων Δυνάμεων εν γένει, αλλά επίλυσης ενός χρονίζοντος ζητήματος που ήδη έχει υπερβεί την τριετία, και έχει επανειλημμένως αναλυθεί και τεκμηριωθεί σε απαντήσεις μέσω της παρούσας διαδικασίας, τόσο με το (στ) σχετικό επί της (ε) όμοιας Ερώτησης που είχατε καταθέσει, όσο και με τα (γ), (δ) και (η) σχετικά, επί των ομοίων (α) σχετικής Αναφοράς και (β) και (ζ) σχετικών Ερωτήσεων, τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων, αλλά και σε εκείνη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στις οποίες επιτρέψτε μου να σας παραπέμψω.

Επίσης όπως και τα ΚΑΑΥ έτσι και το ΚΕΔΑ/Ζ δεν είναι Μονάδα Φιλοξενίας αλλά στρατιωτική Μονάδα, έχει συγκεκριμένη αποστολή σε περιόδους κρίσης ή πολέμου (διασπορά προσωπικού και μέσων) και δευτερευόντως λειτουργεί κατά την ειρηνική περίοδο ως κέντρο διαμονής προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι η συνεισφορά των Ενόπλων Δυνάμεων στους πολίτες - κατοίκους που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά του έτους 2018 στην περιοχή «Μάτι», έγινε πρόθυμα, και πέραν των προβλεπομένων, υπό το καθεστώς κατεπείγουσας και ιδιαίτερα επαχθούς κατάστασης, κατόπιν προφορικών αιτημάτων, των αρμόδιων για τη διαχείριση της κατάστασης Φορέων και αφορούσε στην παροχή βοήθειας λίγων μηνών, ενώ δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως διηνεκής υποχρέωση των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το σχετικό έγγραφο:


Δημοσίευση σχολίου

3 Σχόλια

 1. Έγγραφο ΥΕΘΑ για πυρόπληκτους παραθεριστικών θερέτρων ΚΑΑΥ και ΚΕΔΑ/Ζ Τετάρτη, Αυγούστου 18, 2021
  https://www.staratalogia.gr/2021/08/blog-post_18.html
  ΥΕΘΑ καταγγέλλει πυρόπληκτους: Παράνομα έκαναν τα ΚΑΑΥ εξοχικά
  https://armyvoice.gr/2021/06/yetha-kataggellei-pyropliktoys-paranoma-ekanan-ta-kaay-exochika/
  Με προσωπική εποπτεία Α/ΓΕΕΘΑ η αναμόρφωση ΚΑΑΥ και θερινών παραθεριστηρίων αποστράτων
  https://www.staratalogia.gr/2021/08/blog-post_61.html
  …..Επιπλέον, η συγκεκριμένη Μονάδα αποτελεί στρατιωτική εγκατάσταση, έχει συγκεκριμένη αποστολή σε περιόδους κρίσης ή πολέμου και δευτερευόντως λειτουργεί κατά την ειρηνική περίοδο, ως παραθεριστική ευκολία για το προσωπικό.
  Μπουκαρα ασε με ξερω και βαδιζω Ελλαδα..... ειμαστε ΑΥΤΟ ΘΥΜΙΖΟΥΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ουδεν μονιμοτερο εκ του προσωρινου
  Οκ βοηθησαν αλλα τα στελεχη που δεν μενουν στα κααυ πληρωνουν ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μπάχαλο! Αυτά να τα βλέπουν οι πολιτικάντηδες οι οποίες ψάχνουν ψήφους στην πλάτη των στρατιωτικών..

  ΑπάντησηΔιαγραφή