Έγγραφο ΜΤΑ/ΕΛΟΑΑ για Χορήγηση προκαταβολών έναντι εφάπαξ βοηθήματος στα στελέχη ΠΑ

Έγγραφο ΜΤΑ/ΕΛΟΑΑ για Χορήγηση προκαταβολών έναντι εφάπαξ βοηθήματος στα στελέχη ΠΑ

Η ΠΟΜΕΝΣ δημοσιοποίησε το παρακάτω έγγραφο του ΜΤΑ/ΕΛΟΑΑ με θέμα: «Διάφορα Οικονομικών (Χορήγηση Προκαταβολών Έναντι Εφάπαξ Βοηθήματος)»

Ειδικότερα:

1. Η Δ.Ε./Ε.ΛΟ.Α Α. κατά τη (δ) σχετική συνεδρίασή της, αποφάσισε μεταξύ άλλων, την εξέταση αιτήσεων χορήγησης προκαταβολής έναντι εφάπαξ βοηθήματος σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και λαμβάνοντας υπόψη την εγγεγραμμένη πίστωση στο τρέχον Π/Υ του Ε.ΛΟ.Α.Α, η οποία ανέρχεται σε ποσό ευρώ Ενός Εκατομμυρίου (1.000.000,00€).

2. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 18 ανωτέρω (α) σχετικού [Ν.Δ.398/1974]: «Τα Ταμεία Αλληλοβοήθειας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας δύνανται να προκαταβάλλουν εις τους μετόχους των, τους έχοντας συμπληρώσει εικοσαετή τουλάχιστον συμμετοχήν, μέρος του εφάπαξ βοηθήματος του αναλογούντος αυτοίς κατά την ημέραν υποβολής της σχετικής αιτήσεως, προς τον αποκλειστικόν σκοπόν, όπως ούτοι αποκτήσουν στέγην ή επεκτείνουν ή βελτιώσουν υφισταμένην ιδιόκτητον τοιαύτην».

3. Ομοίως επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (β) σχετικό [Ν.2913/2001 (ΦΕΚ Α 102/23.5.2001)] όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει: «Κατ’ εξαίρεση και κατά την κρίση του οικείου Ταμείου Αλληλοβοήθειας, δίνεται άμεση προτεραιότητα χορήγησης προκαταβολής έναντι του εφάπαξ δικαιούμενου βοηθήματος, στους Αξιωματικούς που λαμβάνουν διαμερίσματα από τον ΑΟΟΑ, ώστε να καθίσταται δυνατή η έγκαιρη εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεων τους, καθώς επίσης και στους αποδεδειγμένα έχοντες ανάγκη πληγέντες από πάσης φύσεως θεομηνίες, για την αποκατάσταση των καταστροφών των κατοικιών τους, που υπέστησαν από τα ανωτέρω απρόβλεπτα φυσικά φαινόμενα, και στους εν γένει αναξιοπαθούντες από έκτακτα σοβαρά γεγονότα.».

4. Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 (α) σχετικού, η οποία τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 2 (β) όμοιου, ορίζεται ότι «το ποσόν της προκαταβολής καθορίζεται δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εκάστου Ταμείου, εγκρινομένης υπό του Υπουργού Εθνικής Αμύνης και μη δυναμένης να υπερβεί το εξήντα τοις εκατόν (60%) του υπό του αξιωματικού δικαιουμένου βοηθήματος κατά την ημέραν υποβολής της αιτήσεως και αναλόγως της οικονομικής καταστάσεως έκαστου Ταμείου».

5. Τονίζεται ότι οι χορηγούμενες προκαταβολές έναντι εφάπαξ βοηθήματος είναι έντοκες με το ισχύον επιτόκιο χορηγήσεως και αφαιρούνται από το συνολικό Εφάπαξ Βοήθημα των εξερχόμενων των Τάξεων της Πολεμικής Αεροπορίας

6. Η ημερομηνία έναρξης κατάθεσης αιτήσεων χορήγησης προκαταβολών ορίζεται η Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 08:00.

7. Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι προκαταβολή έναντι εφάπαξ βοηθήματος για το τρέχον οικονομικό έτος θα χορηγηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

α. Δικαιούχοι λήψης προκαταβολής έναντι εφάπαξ είναι οι μέτοχοι που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον εικοσαετή μετοχική σχέση με το Ταμείο.

β. Η εν λόγω προκαταβολή χορηγείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για ανέγερση, αγορά, επισκευή ή βελτίωση ιδιόκτητης κατοικίας.

γ. Το ποσό προκαταβολής που θα μπορεί να αιτηθεί κάθε μέτοχος, ανέρχεται σε επτά χιλιάδες (€7.000,00)έως δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000,00), προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατό περισσότεροι μέτοχοι. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που το αιτηθέν ποσό είναι ανώτερο από το 60% του δικαιούμενου εφάπαξ βοηθήματος, το ανώτερο ποσό της προκαταβολής που θα μπορεί να λάβει ο μέτοχος θα ανέλθει στο 60% αυτού.

δ. Προτεραιότητα δίνεται στην εξέταση αιτήσεων μετόχων οι οποίοι δεν έχουν λάβει άλλη προκαταβολή στο παρελθόν, με δεύτερη προτεραιοποίηση τις αιτήσεις μετόχων που έχουν λάβει πρώτη προκαταβολή και τρίτη προτεραιοποίηση τις αιτήσεις αυτών που έχουν λάβει και δεύτερη προκαταβολή.

ε. Οι αιτήσεις που περιέρχονται στο Ταμείο θα εξετάζονται από την Δ.Ε./Ε.ΛΟ.Α.Α. προς έγκριση κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου του Μ.Τ.Α. Επιπλέον όσες αιτήσεις περιέλθουν στο Ταμείο μετά την πλήρη απορρόφηση του εγγεγραμμένου ποσού στον Π/Υ Ε.ΛΟ.Α.Α. και έως την 31/12/2021 θα τίθενται στο αρχείο, χωρίς να εξεταστούν και να τεθούν υπόψη της Δ.Ε./Ε.ΛΟ.Α.Α.

στ. Σε περίπτωση που εμπρόθεσμη αίτηση δεν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για λήψη προκαταβολής ή/και δε συνοδεύεται από τα πλήρη δικαιολογητικά αυτομάτως θα απορρίπτεται και τη σειρά της θα παίρνει η αμέσως επόμενη αίτηση.

ζ. Αιτήματα που υποβλήθηκαν ή πρόκειται να υποβληθούν στο Ταμείο πριν την ημερομηνία έναρξης κατάθεσης των αιτήσεων για προκαταβολή έναντι εφάπαξ βοηθήματος δε θα εξετασθούν και θα τίθενται στο αρχείο.

8. Τέλος, η συνημμένη στο παρόν αίτηση (Έντυπο Νο5), η οποία θα συμπληρωθεί και συνοδευόμενη με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβληθεί στο Ταμείο, για τη χορήγηση της προκαταβολής θέματος, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΜΤΑ και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο https://mta.haf.gr/forms-eloaa/.

9. Στον κ. Υ/ΓΕΑ και στη ΓΕΑ/Δ6 κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.ε.).

10. Παρακαλούνται όλες οι Μονάδες που αποστέλλεται το παρόν για την άμεση ενημέρωση όλου του Στρατιωτικού Προσωπικού που υπηρετεί ή υποστηρίζεται οικονομικά από αυτές.

Τα σχετικά έγγραφα:Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια