ΓΕΣ: Παραθερισμός Τέκνων ε.ε. και ε.α. Προσωπικού σε Κατασκηνώσεις Έτους 2021 (ΕΓΓΡΑΦΟ)

ΓΕΣ: Παραθερισμός Τέκνων ε.ε. και ε.α. Προσωπικού σε Κατασκηνώσεις Έτους 2021 (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Η ΠΟΕΣ δημοσιοποίησε έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Στρατού σχετικά με την οικονομική επιδότηση αριθμού τέκνων για παραθερισμό σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις εσωτερικού και για συμμετοχή σε κατασκηνωτικά προγράμματα του εξωτερικού (μέσω του οργανισμού CLIMS)

Ειδικότερα:

ΘΕΜΑ : Παραθερισμός Τέκνων Προσωπικού σε Κατασκηνώσεις Έτους 2021
ΣΧΕΤ.: Φ.449.2/1/614373/Σ.166/17 Φεβ 21/ΓΕΣ/Δ3/2

1. Σας γνωρίζουμε σε συνέχεια του σχετικού, ότι για την οικονομική επιδότηση αριθμού τέκνων για παραθερισμό σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις εσωτερικού και για συμμετοχή σε κατασκηνωτικά προγράμματα του εξωτερικού (μέσω του οργανισμού CLIMS), καθορίζονται τα παρακάτω:

α. Επιδοτούμενο Ποσό – Δικαιούχοι:

(1) Η επιλογή των τέκνων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν μοριοδότησης και η επιδότηση θα ανέλθει στο ποσό των 350 € ανά τέκνο.

(2) Δικαίωμα συμμετοχής στη μοριοδότηση έχουν τα τέκνα του εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

(α) Τα τέκνα που θα συμμετάσχουν, να έχουν γεννηθεί από 01 Ιανουαρίου 2005 μέχρι και 14 Ιουνίου 2015. Για τα κατασκηνωτικά προγράμματα του Οργανισμού CLIMS ισχύουν τα όρια ηλικίας που καθορίζονται για το κάθε πρόγραμμα.

(β) Όσοι υποβάλουν αίτηση παραθερισμού να έχουν την επιμέλεια των τέκνων που θα δηλώσουν για συμμετοχή και σε περίπτωση που δεν υφίσταται επιμέλεια, να υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση του γονέα που έχει την επιμέλεια, η οποία να προσκομίζεται μαζί με την επιθυμία συμμετοχής (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ/Δήμο ή Αστυνομία).

(γ) Το εν ενεργεία στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό να υπηρετεί σε Μονάδα – Υπηρεσία εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

β. Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων – Μοριοδότηση

(1) Υποβολή Αιτήσεων:

(α) Το ενδιαφερόμενο προσωπικό του εδαφίου 1α(2) ανωτέρω, να υποβάλει αίτηση παραθερισμού μέχρι την Παρασκευή 7 Μαϊ 21 σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος «Α» του παρόντος, όπως παρακάτω:

1/ Το εν ενεργεία στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, στις Μονάδες – Υπηρεσίες που υπηρετούν.

2/ Το εν αποστρατεία στρατιωτικό προσωπικό, στην ΕΑΑΣ.

3/ Οι πολιτικοί υπάλληλοι που έχουν συνταξιοδοτηθεί, στο ΓΕΣ/Β5. (β) Διευθύνσεις – Σχηματισμοί – Συγκροτήματα – Σχολές – Μονάδες – Ανεξ. Υπομονάδες – Φρουραρχεία – Στρατιωτικά Καταστήματα Ενδιαφερόμενου Προσωπικού. Να ελέγξουν την ορθότητα συμπλήρωσης των αιτήσεων και την πληρότητα των δικαιολογητικών και να υποβάλλουν/αποστείλουν την αλληλογραφία απευθείας στο ΓΕΣ/Δ3/2, μέχρι την Παρασκευή 14 Μαϊ 21.

(2) Μοριοδότηση Το ΓΕΣ/Δ3:

(α) Να προβεί στον τελικό έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και στη μοριοδότηση, σύμφωνα με τα κριτήρια του Παραρτήματος «Β» του παρόντος.

(β) Να εκδώσει διαταγή με τους δικαιούχους και τους επιλαχόντες, μέχρι την Παρασκευή 25 Ιουν 21, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:

1/ Επιλογή τέκνων δικαιούχου προσωπικού σύμφωνα με την παρακάτω κατανομή:

α/ Εν ενεργεία στρατιωτικού προσωπικού σε ποσοστό 83,3%.

β/ Πολιτικού προσωπικού σε ποσοστό 6,7%.

γ/ Εν αποστρατεία στρατιωτικού προσωπικού σε ποσοστό 6,7%.

δ/ Συνταξιούχων πολιτικών υπαλλήλων σε ποσοστό 3,3%.

2/ Τέκνα στελεχών που απεβίωσαν εν υπηρεσία (με βεβαίωση που προσκομίζουν στην Υπηρεσία), καθώς και τέκνα μονογονεϊκών και διαζευγμένων οικογενειών παραθερίζουν κατ’ εξαίρεση.

3/ Ανώτερο όριο κάλυψης των θέσεων παραθερισμού για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες μέχρι ποσοστό 40% ανά κατηγορία.

2. Συντονιστικές Οδηγίες:

α. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση υπέρβασης του ποσού του εδαφίου 1α(1) ανωτέρω, η επιπλέον δαπάνη καλύπτεται με μέριμνα των γονέων.

β. Οποιοδήποτε αίτημα για ακύρωση μετά την έκδοση της διαταγής με τους τελικούς δικαιούχους, να υποβάλλεται απευθείας στο ΓΕΣ/Δ3/2, προκειμένου να καλύπτεται η κενή θέση από επιλαχόντες.

γ. Η καταβολή της επιδότησης θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του παραθερισμού των τέκνων (περί τα μέσα Οκτ 21). Διαδικασία και απαραίτητα δικαιολογητικά θα γνωστοποιηθούν με νεότερο έγγραφο.

δ. Στην παραπάνω διαδικασία δεν συμμετέχουν τα τέκνα ΑμεΑ του εν ενεργεία προσωπικού, καθόσον θα εκδοθεί ιδιαίτερο έγγραφο για επιδότηση παραθερισμού σε ειδικές κατασκηνώσεις.

3. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια