Αναγνώριση Προϋπηρεσίας ΕΠΥ-ΕΜΘ: Επιστροφή οφειλόμενης παρακράτησης ΕΜΘ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Αναγνώριση Προϋπηρεσίας ΕΠΥ-ΕΜΘ: Επιστροφή οφειλόμενης παρακράτησης ΕΜΘ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Η ΠΟΕΣ απέστειλε έγγραφο προς ΥΕΘΑ - Υπουργό Οικονομικών - Υπουργό Εργασίας με θέμα «Αναγνώριση Προϋπηρεσίας ΕΠΥ - ΕΜΘ»

Ειδικότερα:

Αξιότιμοι κοι Υπουργοί.

Με αφορμή την (ε) ως κατωτέρω σχετική επιστολή που περιήλθε στην Ομοσπονδία μας, επανερχόμαστε στο διαχρονικό και δίκαιο αίτημά μας, ως τούτο εγνώσθη με τα (α) έως και (δ) σχετικά και θεωρώντας ότι πλέον έχουν ωριμάσει οι συνθήκες παρακαλούμε για τις κατάλληλες ενέργειές σας προς επιστροφή των οφειλομένων ποσών στους δικαιούχους τους:

«Σας ενημερώνουμε ότι οι Μόνιμοι Υπαξιωματικοί προέλευσης εξ’ Εθελοντών Πενταετούς Υπηρεσίας (ΕΠΥ), είχαμε καταταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν.1513/1985, ενώ οι αποδοχές που λαμβάναμε υπόκειντο στις ίδιες κρατήσεις που προβλέπονταν για τους Μόνιμους Υπαξιωματικούς προελεύσεως εκ Παραγωγικών Σχολών (στη διάθεσή σας βεβαιώσεις από το Κεντρικό Ταμείο Στρατού, όπως επίσης είναι στη διάθεσή σας όλα τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα, όπου εμφαίνεται ότι είχαμε τις προβλεπόμενες κρατήσεις υπέρ Μετοχικών Ταμείων, παράλληλα με τις κρατήσεις ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ).

Με το άρθρο 15 παρ. 2 του ν.2936/2001, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.3257/2004, κατέστημεν Μέτοχοι μεταξύ άλλων των Μετοχικών Ταμείων, ενώ ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξη μας μέχρι την δημοσίευση του ως άνω νόμου αναγνωρίστηκε ως χρόνος μετοχικής σχέσης χωρίς καμία καταβολή πρόσθετης κράτησης.

Επισημαίνουμε ότι, οι αποδοχές μας υπόκειντο σε κρατήσεις υπέρ κύριας και επικουρικής συντάξεως στο ΙΚΑ - ΤΕΑΜ και ΕΤΕΑΜ, συνολικού ποσοστού 14,25% και 6% αντίστοιχα. Κατόπιν της δημοσίευσης του άρθρου 21 παρ. 1 και 4 του ν.3865/2010, και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν.4024/2011 προβλέφθηκε η αναγνώριση του χρόνου που χώρισε στην ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, ως χρόνου πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας στο Δημόσιο και η μεταφορά στο Δημόσιο των αντίστοιχων εισφορών που είχαν καταβληθεί για τον κλάδο κύριας σύνταξης και στα Μετοχικά Ταμεία για τον κλάδο της επικουρικής σύνταξης και συνεπώς, η συνταξιοδότηση μας ελάμβανε χώρα με πράξη αναγνώρισης του χρόνου που διανύθηκε στο ΙΚΑ και μεταφοράς των εισφορών που παρακρατήθηκαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας μας ως ΕΠΥ, στο ΓΛΚ, όπως και πράγματι συνέβη.

Πλην όμως, ενώ οι εισφορές για την κύρια σύνταξη αποδόθηκαν στο ΓΛΚ και μας καταβλήθηκε «ενιαία» κύρια σύνταξη, οι αντίστοιχες εισφορές υπέρ του κλάδου επικουρικής ασφάλισης (ΕΤΕΑΜ), από λάθος του Νομοθέτη μεταφέρθηκαν υπέρ των Μετοχικών Ταμείων μας με την 27135/0092 οδηγία του ΓΛΚ της 16 Φεβ 2011, χωρίς να μας αποδοθούν, είτε με την μορφή της επιστροφής αυτών, είτε με τη μορφή ενδεχομένως κάποιου πρόσθετου μερίσματος. Τούτο διότι, ήδη όλοι εμείς είχαμε καταστεί μέτοχοι των Μετοχικών Ταμείων, με τις διατάξεις του ν.2936/2001 και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν.4024/2011 και κυρίως ήδη από την αρχή της στρατιωτικής μας υπηρεσίας, καταβάλλαμε τις προβλεπόμενες από το νόμο εισφορές προς τα Μετοχικά Ταμεία και ως εκ τούτου, είχαμε εκπληρώσει τις «ασφαλιστικές μας υποχρεώσεις» ως προς το μέρισμα που επρόκειτο να λάβουμε και για τον λόγο ότι τα Μετοχικά Ταμεία των ΕΔ δεν προσφέρουν επ’ ουδενί επικουρική ασφάλιση!!

Καθίσταται δηλαδή σαφές, ότι η μεταφορά των εισφορών μας, επί πενταετίας, του κλάδου ΕΤΕΑΜ προς τα Μετοχικά Ταμεία, παρόλο που τα Μετοχικά Ταμεία ΔΕΝ προσφέρουν επικουρική σύνταξη αλλά μερίσματα τα οποία επ’ ουδενί δεν είναι επικουρική σύνταξη, ουδόλως έχουν έως σήμερα χρησιμοποιηθεί, προς όφελος μας ή μας έχουν αποδοθεί με οποιονδήποτε τρόπο, με αποτέλεσμα να παραμένουν στα Μετοχικά Ταμεία, χωρίς να έχουν συμβάλει ουδόλως στην διαμόρφωση του μερίσματος μας ή στην αύξηση αυτού.

Επισημαίνουμε δε ότι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η αριθ. 29/19.4.2011 εγκύκλιος του ΙΚΑ, σε περίπτωση μόνο, που ο χρόνος ασφάλισης μας στο ΕΤΕΑΜ, έχει υπολογιστεί ως συντάξιμος στα πλαίσια της διαδοχικής ασφάλισης από τα Μετοχικά Ταμεία, τότε μόνο δεν αναζητούνται οι εισφορές. Όμως, στην προκειμένη περίπτωση, ο συγκεκριμένος χρόνος ασφάλισης μας στο ΕΤΕΑΜ, ελήφθη υπόψη από τα Μετοχικά Ταμεία, όχι στο πλαίσιο της διαδοχικής ασφάλισης, αλλά με βάση την πραγματική μετοχική σχέση που έχουμε δυνάμει των διατάξεων αρχικά του ν.1513/1985 και ακολούθως του ν.2936/2001, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3257/2004.

Συνεπώς, δεν προκύπτει από καμία διάταξη νόμου, ο λόγος για τον οποίο πρέπει οι συγκεκριμένες αποδοθείσες εισφορές μας, να εξακολουθούν να βρίσκονται στα Μετοχικά Ταμεία και να μην μας αποδίδονται, αφού δεν «χρησίμευσαν» στο πλαίσιο της διαδοχικής ασφάλισης.

Να σας διευκρινίσουμε ότι η νομοθετική ρύθμιση που θα έδινε λύση στο πρόβλημα αυτό, περιλαμβανόταν στο από 19/06/2015 Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο αν και ήταν στη φάση της Ολοκλήρωσης στην ΒτΕ, δεν πέρασε στη φάση της ψήφισης, λόγω των πολιτικών εξελίξεων και της λήξης της ΙΣΤ κοιν. Περίοδου (άρθρο 2 παρ.4β). Στο συγκεκριμένο ΣΝ υπάρχει θετική Έκθεση του ΓΛΚ, του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 3ης Ιουνίου 2015, αιτιολογική έκθεση κ.λπ. και φέρει τις υπογραφές όλων των συναρμοδίων Υπουργών. Να επισημάνουμε ότι η παραπάνω νομοθετική ρύθμιση ΟΥΔΕΝ δημοσιοοικονομικό κόστος έχει!! (ιδέτε παρακάτω)

Επίσης, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε πως ανάλογη θέληση του νομοθέτη να ρυθμίσει το συγκεκριμένο θέμα είχε ανακοινωθεί και με την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών της 14ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με υπό κατάθεση ΣΝ, το οποίο λόγω των πολιτικών εξελίξεων δεν έφτασε στην φάση της ψήφισης στην ολομέλεια της ΒτΕ!!

Με έγγραφό του, το Υπ. Οικονομικών (ΑΠ 1615/2016 - 17 Φεβ 17) ενημέρωσε ότι πλέον το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων είναι υπεύθυνο για την προώθηση νομοθετικής πρωτοβουλίας για την επίλυση του θέματος αυτού και ως εκ τούτου θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε όπως συνδράμετε με τις ενέργειες σας, ώστε να γίνει η παρακάτω νομοθετική ρύθμιση, είτε από Υπουργείο σας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων είτε απευθείας από το αρμόδιο Υπουργείο:

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.3865/2010, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Αν τα ανωτέρω πρόσωπα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στις Ένοπλες Δυνάμεις κατά την οποία ήταν ασφαλισμένα στο ΙΚΑ, είχαν καταβάλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και στα οικεία Μετοχικά Ταμεία, τα καταβληθέντα ποσά για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΑΜ ή στο ΕΤΕΑΜ αποδίδονται στους ίδιους. Εάν τα ανωτέρω ποσά έχουν αποδοθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις που αντικαθίστανται, από το ΕΤΑΜ ή ΕΤΕΑΜ στα οικεία Μετοχικά Ταμεία, αποδίδονται στους ίδιους από τα Ταμεία αυτά.»

Έτσι ακριβώς δηλαδή όπως αναγράφονταν και στο κατατεθέν ΣΝ του Υπ. Οικονομικών της 18/9/2015 το οποίο συνοδευόταν από θετικές εισηγητικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου (1η συνεδρίαση Ελεγκτικού Συνεδρίου, στις 3 Ιουνίου 2015) και την υπ.αριθμ.74/16/2015 Έκθεση του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και στην Αιτιολογική έκθεση του παραπάνω ΣΝ με τις υπογραφές όλων των συναρμοδίων Υπουργών (Οικονομικών, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κι Εθνικής Άμυνας), ώστε επιτέλους να διορθωθεί η αδικία αυτή που γίνεται για δεκαετίες τώρα, σε βάρος των Μονίμων εξ’ ΕΠΥ (πρώην ΕΜΘ).

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

2 Σχόλια

  1. Για να δούμε, θα υπάρξει επιτέλους δικαιοσύνη σε αυτό το θέμα?

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ο σοφός λαός μας λέει την εξεις παροιμία"Ήμουν νιος και γέρασα"! Αυτη την αδικία την παλεύουμε χρόνια τώρα με το σύλλογο μας και δεν γίνεται τίποτα.Μακαρι η ΠΟΕΣ να μπορέσει να κάνει κάτι, αλλά φαίνεται χλωμό.

    ΑπάντησηΔιαγραφή