Οδηγίες-Υποδείγματα για Προκαταβολή έναντι εφάπαξ βοηθήματος Στρατιωτικών (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Οδηγίες-Υποδείγματα για Προκαταβολή έναντι εφάπαξ βοηθήματος Στρατιωτικών (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Η ΠΟΕΣ δημοσιοποίησε το παρακάτω έγγραφο της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ. σχετικά με την Προκαταβολή Έναντι Εφάπαξ Βοηθήματος από Ε.ΛΟ.Α.Σ. πρώην Τ.Α.Σ.

Ειδικότερα:

Με το άρθρο 18 του (α) σχετικού Νομοθετικού Διατάγματος προβλέφθηκε η προκαταβολή έναντι εφάπαξ βοηθήματος από τα Ταμεία Αλληλοβοήθειας του ΣΞ-ΠΝ-ΠΑ, σε όσους έχουν συμπληρώσει τα 20 έτη υπηρεσίας και σε ποσοστό που καθορίζεται δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εκάστου Ταμείου, εγκρινομένης υπό του ΥΠΕΘΑ και μη δυναμένης να υπερβεί το 40% του υπό του αξιωματικού δικαιουμένου βοηθήματος κατά την ημέρα υποβολής της αιτήσεως και αναλόγως της οικονομικής καταστάσεως εκάστου Ταμείου.

Με το (γ) όμοιο μεταβλήθηκε το επιτοκίο εντοκισμού των χορηγούμενων προκαταβολών έναντι εφάπαξ βοηθήματος, σε 2,15 % (έναντι 2,27 % που ίσχυε), από 01 Ιουλ 20.

Επιπροσθέτως σύμφωνα με το άρθρο 17 του (α) σχετικού νόμου όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του (β) ομοίου, σε μετόχους των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας που εξήλθαν από την Υπηρεσία μετά την 1.1.2017, εφόσον από την 1.1.2017 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος τους έχουν καταβληθεί εφάπαξ βοηθήματα, το ύψος των βοηθημάτων αυτών επαναϋπολογίζεται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του (α) ομοίου όπως αντικαταστάθηκε από το (β), η οποία αναφέρει ότι για τον προσδιορισμό του ύψους του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγείται στους μετόχους που εξέρχονται από την υπηρεσία αθροιστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 (Α΄85), ισχύουν τα εξής:

α. Για χρόνο μετοχικής σχέσης έως τις 31.12.2014, το ύψος του βοηθήματος προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των ετών συμμετοχής τους στον Ειδικό Λογαριασμό επί του αθροίσματος του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου στο οποίο είναι ενταγμένοι και του επιδόματος ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας που λαμβάνουν κατά την ημερομηνία εξόδου τους από την υπηρεσία, προσαυξημένου με το ποσό των εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ. Στο άθροισμα του προηγούμενου εδαφίου το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας λαμβάνεται υπόψη με τη μέγιστη προσαύξηση που έλαβαν οι μέτοχοι κατά τα έτη συμμετοχής τους στον Ειδικό Λογαριασμό. Χρόνος συμμετοχής στον Ειδικό Λογαριασμό μικρότερος του έτους προσμετράτε αναλόγως των μηνών συμμετοχής στο έτος αυτό. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου τυχόν χρόνος συμμετοχής ίσος ή μεγαλύτερος των δεκαπέντε (15) ημερών λογίζεται ως πλήρης μήνας, ενώ τυχόν χρόνος συμμετοχής μικρότερος των δεκαπέντε (15) ημερών δεν υπολογίζεται.

β. Για χρόνο μετοχικής σχέσης από την 1.1.2015 και εξής, το ύψος του βοηθήματος υπολογίζεται αθροιστικά, για τον μεν χρόνο μετοχικής σχέσης έως την 31η.12.2014, σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές διατάξεις των Ταμείων και των Ειδικών Λογαριασμών, για τον δε χρόνο μετοχικής σχέσης από την 1η.1.2015 και εφεξής, σύμφωνα με την τεχνική βάση διανεμητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC), κατά τον παρακάτω μαθηματικό τύπο:

Αν το ύψος των καταβληθέντων βοηθημάτων υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει μετά τον ως άνω επαναϋπολογισμό, η χρηματική διαφορά επιστρέφεται ατόκως στους Ειδικούς Λογαριασμούς, ενώ, σε περίπτωση που υπολείπεται, η χρηματική διαφορά καταβάλλεται ατόκως στους δικαιούχους.

Για υποβοήθηση όσων δικαιούνται και προτίθενται να αιτηθούν την προκαταβολή εφάπαξ, κοινοποιούνται συνημμένα υποδείγματα των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την απόκτηση του βοηθήματος από τον Ε.ΛΟ.Α.Σ. πρώην Τ.Α.Σ.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια