Έγγραφο Παναγιωτόπουλου για την καταβολή αναδρομικών στους κληρονόμους θανόντων στελεχών ΕΔ

Έγγραφο Παναγιωτόπουλου για την καταβολή αναδρομικών στους κληρονόμους θανόντων στελεχών ΕΔ

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές της κοινοποίησης με θέμα «Καταβολή αναδρομικών στους κληρονόμους, θανόντων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας» σας γνωρίζω, κατά το μέρος που αφορά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις του ν.4575/2018 (Α΄ 192) θεσπίστηκε η καταβολή στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), εφάπαξ χρηματικού ποσού, το οποίο αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των μηνιαίων αποδοχών που έλαβαν βάσει του άρθρου 86 του ν.4307/2014 (ΦΕΚ Α΄ 246) και αυτών που θα δικαιούνταν να λάβουν βάσει των ισχυουσών κατά την 31η Ιουλίου 2012 μισθολογικών διατάξεων.

Κατ’ εξουσιοδότηση των ως άνω διατάξεων εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), υπό στοιχεία Αριθμ. οικ.2/88411/ΔΕΠ (Β΄ 5435), με την οποία καθορίστηκε ο χρόνος, η διαδικασία και κάθε άλλη περαιτέρω λεπτομέρεια, σχετικά με την καταβολή της εν λόγω αποζημίωσης στους δικαιούχους.

Ειδικότερα, σε περίπτωση θανάτου στελέχους των ΕΔ, που βρισκόταν στην ενέργεια για ολόκληρο ή μέρος του χρονικού διαστήματος από 01 Αυγούστου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2016, το χρηματικό ποσό που του αναλογεί, ενόσω αυτό ήταν στη ζωή, καταβάλλεται στους νόμιμους κληρονόμους, κατόπιν υποβολής στους εκκαθαριστές, των προβλεπόμενων νομιμοποιητικών εγγράφων και δικαιολογητικών.

Κατόπιν των παραπάνω τα Γενικά Επιτελεία, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για το προσωπικό και με γνώμονα την πιστή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, προέβησαν στις απαιτούμενες ενέργειες για την καταβολή του εφάπαξ χρηματικού ποσού, στους νόμιμους κληρονόμους των θανόντων δικαιούχων.

Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή στην Υπηρεσία των προβλεπόμενων, κατά τις κείμενες διατάξεις, νομιμοποιητικών εγγράφων από τους εκάστοτε δικαιούχους.

Τέλος σας ενημερώνω ότι, κατά τον παρόντα χρόνο έχουν αποζημιωθεί από το ΓΕΣ διακόσιοι ενενήντα εννέα (299) νόμιμοι κληρονόμοι, από το ΓΕΝ ολοκληρώθηκε εντός του 2019 η διαδικασία πίστωσης των δικαιούμενων ποσών στους αντίστοιχους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, ενώ το ΓΕΑ έχει καταβάλει τις υπόψη αναδρομικές αποδοχές στους δικαιούχους κληρονόμους και εκκρεμεί η οικονομική τακτοποίηση, ελάχιστων εξ αυτών, οι οποίοι δεν έχουν προσκομίσει έως σήμερα τα προβλεπόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια