Υπόνοιες για αδιαφανείς διαδικασίες στην επιλογή στελεχών ΕΔ ως ΕΟΘ (ΕΓΓΡΑΦΟ)


Ερώτηση (7790/29-06-20) στη Βουλή κατέθεσαν οι Βουλευτές Βασίλης Κεγκέρογλου και Ευαγγελία Λιακούλη με θέμα «Υπόνοιες για αδιαφανείς διαδικασίες στην επιλογή των Στελεχών, τα οποία παρέμειναν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων ως ΕΟΘ (Εκτός οργανικών θέσεων), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4494/2017»

Ειδικότερα:

Με τον ως άνω Νόμο, στο άρθρο 1 παρ.1 καθορίστηκε ότι με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου κατά κλάδο Ανώτατου Συμβουλίου τίθενται ή παραμένουν εκτός οργανικών θέσεων (ΕΟΘ), εφόσον το επιθυμούν, αξιωματικοί μέχρι του βαθμού του Συνταγματάρχη και αντιστοίχου των άλλων κλάδων των ΕΔ, για τους οποίους εξακολουθούν να ισχύουν διατάξεις του ν. 2439/1996 υπό την προϋπόθεση ότι:

α. κρίνονται ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και έχουν συμπληρώσει τριακονταπενταετή συντάξιμη υπηρεσία πριν από τη συμπλήρωση του πεντηκοστού ογδόου έτους της ηλικίας τους,

β. έχοντας ήδη τεθεί ΕΟΘ και πρόκειται να αποστρατευθούν λόγω συμπλήρωσης τριακονταπενταετούς συντάξιμης υπηρεσίας, πριν από τη συμπλήρωση του πεντηκοστού όγδοου έτους της ηλικίας τους.

Με την παρ. 2, καθορίσθηκε ότι για την εφαρμογή της παραγράφου 1 το αρμόδιο Συμβούλιο γνωμοδοτήσει σχετικώς, λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες. Το αρμόδιο Συμβούλιο γνωμοδοτεί επί της αίτησης λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του αξιωματικού και η γνωμοδότησή του υποβάλλεται με μέριμνα της οικείας Γραμματείας στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας ο οποίος αποφαίνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής σε αυτόν της σχετικής γνωμοδότησης.

Η παραπάνω ρύθμιση σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο του Ν.4494/17 αποσκοπούσε στη σταδιοδρομική και υπηρεσιακή εξέλιξη κατηγοριών στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθόσον τα ζητήματα αυτά αποτελούσαν θεματική μείζονος ενδιαφέροντος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και η ορθή επίλυσή τους συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που εξασφαλίζει απόλυτη προτεραιότητα, αφενός στις επιχειρησιακές απαιτήσεις και στην εκπλήρωση της αποστολής των ΕΔ, αφετέρου στην εμπέδωση από τα μόνιμα στελέχη του πνεύματος αξιοκρατίας και διαρκούς μέριμνας που οφείλει να επιδεικνύει η πολιτεία για την υπηρεσιακή εξέλιξη και αξιοποίηση του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού.

Από τα παραπάνω εμφανώς προκύπτει ότι η υφιστάμενη νομοθεσία και σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση αυτής, αποσκοπεί τόσο στην κάλυψη των επιχειρησιακών απαιτήσεων και στην εκπλήρωση της αποστολής των ΕΔ όσο και στην ορθή επίλυση θεμάτων σταδιοδρομίας και υπηρεσιακής εξέλιξης Στελεχών, πλην όμως δεν θεσπίζει αλλά ούτε και επιβάλλει τη θέσπιση συγκεκριμένων κριτηρίων επιλογής και διαδικασιών, που να σχετίζονται με την προσωπική αξία καθενός Στελέχους, δηλαδή τις ικανότητες, τα προσόντα και την προσωπικότητά του, καθόσον η σταδιοδρομία και η επιλογή του καθενός με βάση τα κριτήρια αυτά αποτελούν στοιχειώδεις κανόνες για τη λειτουργία τόσο των ΕΔ όσο και κάθε συστήματος διοικητικής οργάνωσης, που σέβεται τη συνταγματική νομιμότητα και επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητάς της.

Συνέπεια των παραπάνω ήταν τα αρμόδια Συμβούλια να γνωμοδοτήσουν επί των αιτήσεων των Στελεχών αυθαίρετα και με βάση τα προσωπικά κριτήρια των μελών τους, των πολιτικών και στρατιωτικών προϊσταμένων τους, καθόσον από την ισχύουσα νομοθεσία τα Συμβούλια γνωμοδοτούν με βάση μόνο τις υπηρεσιακές ανάγκες, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του Αξιωματικού, καθιστώντας ολόκληρη τη διαδικασία προβληματική και προκλητική ως υποκρύπτουσα ρύθμιση υπέρ υμετέρων, καταδεικνύοντας έλλειψη σεβασμού στα Στελέχη των ΕΔ.

Πέρα από τις υπηρεσιακές ανάγκες εκάστου Κλάδου των ΕΔ, που είναι κατανοητό, ο νόμος θα έπρεπε να περιλαμβάνει και τις ειδικές οικογενειακές και οικονομικές ανάγκες των αιτούντων στελεχών με βάση τα περιουσιακά στοιχεία των δηλώσεων στην εφορία, καθώς και κοινωνικά κριτήρια, αλλά και κριτήρια μοριοδότησης αυτών που υπηρέτησαν πολλά χρόνια σε περιοχές που βρίσκονται εκτός των ατομικών τους συμφερόντων.

Έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν ότι πολλά στελέχη ΕΟΘ που αιτήθηκαν την παραμονή τους στις ΕΔ και οι αιτήσεις τους δεν έγιναν αποδεκτές, προσέφυγαν μαζικά στη δικαιοσύνη. Υπάρχουν δε βάσιμες ελπίδες να δικαιωθούν και, να ζητήσουν στη συνέχεια να αποζημιωθούν από το Δημόσιο, αρχής γενομένης από την ημερομηνία απόρριψης του αιτήματος παραμονής τους στις ΕΔ, παρότι αυτοί δεν θα έχουν εργαστεί σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Κατόπιν τούτων ερωτάσθε κε. Υπουργέ:

1. Ποιος ο αριθμός των στελεχών που αιτήθηκαν κατά Κλάδο των ΕΔ την παραμονή τους Εκτός Οργανικών Θέσεων και ποιος ο αριθμός των στελεχών κατά Κλάδο των οποίων η αίτηση έγινε αποδεκτή;

2. Ποιες ήταν κατά Κλάδο οι συγκεκριμένες υπηρεσιακές ανάγκες που καλύφθηκαν;

3. Τέθηκαν υπόψη των αρμοδίων Συμβουλίων ή ορίσθηκαν από τα ίδια ειδικά και συγκεκριμένα κριτήρια με βάση τα οποία όφειλαν να επιλέξουν τα Στελέχη που αιτήθηκαν να παραμείνουν Εκτός Οργανικών Θέσεων ή αυτά αποφάσισαν μόνο με βάση “τις υπηρεσιακές ανάγκες”; Εάν ναι από ποιον ορίστηκαν και ποια ήταν αυτά;

4. Ο αριθμός των Στελεχών των οποίων η αίτηση έγινε κατά Κλάδο αποδεκτή δικαιολογεί τη σκοπιμότητα της συγκεκριμένης ρύθμισης;

5. Αποδέχεστε ότι η παραπάνω ρύθμιση καθίσταται διαχρονικά προβληματική, καθόσον δεν θεσπίζει συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής και διαδικασιών; Εάν ναι σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε;

6. Προτίθεστε στον ήδη υπάρχοντα νόμο 4494/2017, πέραν των επιχειρησιακών αναγκών των ΕΔ, να θεσπιστούν αξιοκρατικά κριτήρια για τα στελέχη που επιθυμούν να προσφέρουν ως ΕΟΘ τις υπηρεσίες τους, που να λαμβάνονται υπόψη τα περιουσιακά και οικονομικά στοιχεία, οι οικογενειακές ανάγκες, όπως αυτές που έχουν άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και η μοριοδότηση αυτών που υπηρέτησαν σε μονάδες εκτός των ατομικών τους συμφερόντων (παραμεθόριες περιοχές) για πολλά χρόνια κλπ;

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

2 Σχόλια

 1. τα αρμόδια Συμβούλια γνωμοδοτούν επί των αιτήσεων των Στελεχών αυθαίρετα και με βάση τα προσωπικά κριτήρια των μελών τους, των πολιτικών και στρατιωτικών προϊσταμένων τους...
  Είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχουν κριτήρια με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες και ούτε θεσμοθετημένες μη οργανικές θέσεις. Δεν μπορούν δηλαδή να καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις και ούτε να βάλουμε τα βιοποριστικά κριτήρια για να εκμεταλλεύονται όσοι έχουν μέσον και να φυτοζωούν εις βάρος της υπηρεσίας. Το αποτέλεσμα είναι να γεμίσουν το στράτευμα με ανώτερους αξιωματικούς που έχουν κάποιο πρόβλημα που τους απασχολεί από την απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων, όπως και να δημιουργούν εσωτερικά προβλήματα καθώς η στρατιωτική ιδιοσυγκρασία δεν επιτρέπει σε νεώτερους την καθημερινή συναναστροφή. Εδώ είχαν φτάσει ΕΟΘ συμμαθητές αρχηγών που λυναν και δεναν στα επιτελεία όπου βρισκόταν. Να μας πουν επιτέλους επακριβώς ποιες είναι αυτές οι ΕΟΘ θέσεις που να μην έχουν καμία διοικητική θέση, διοικητική ή επιτελική εξάρτηση με την κανονική επετηρίδα, ή θέση ευθύνης όπως ο νόμος ορίζει και ακριβώς τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής με κοινοποίηση των πρακτικών και της βαθμολογίας στους ενδιαφερόμενους... Εδώ δεν υπάρχει διαφάνεια πως γίνονται οι κανονικές κρίσεις και το μέσον πάει σύννεφο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Επίσης να προσθέσουμε στο παραπάνω πέρα για πέρα αληθές και ακριβές σχόλιο τα παρακάτω:
  Κατ'αρχάς ο νέος θεσμός είναι άθλιος και άχρηστος εντελώς και καθορίσθηκε από τους κάποιους για λόγους που μόνο αυτοί γνωρίζουν. Υπήρχε αντίστοιχος παλαιότερα και ήταν λειτουργικός με ελάχιστες τοποθετήσεις χωρίς να διαταράσσεται η ιεραρχία και η εξέλιξη.
  Ντροπιάζει τις ΕΔ και δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην ιεραρχία και την εξέλιξη.
  Δημιουργούνται νοοτροπίες και "αναντικατάστατοι" σε θέσεις κλειδιά που ίσως και να εξυπηρετούν σκοπιμότητες.
  Τα οποία "προβλήματα" στο όνομα των οποίων φύτρωσε ο θεσμός που επικαλούνται διάφοροι, μόνο οργή, αηδία και αποστροφή δημιουργεί στους νεώτερους.
  Δημιουργεί αίσθημα αδικίας και καταπάτησης κάθε έννοιας στρατιωτικής αγωγής. Άλλωστε δεν την είχαν όλοι αυτοί που εισήγαγαν το θεσμό.
  Δημιουργείται ένας "στρατός" από υπερήλικες, πολύ παραπάνω από τον επιχειρησιακό όριο ζωής των στελεχών και φυσικά μειώνονται οι θέσεις στους μικρούς και κρίσιμους βαθμούς.
  Επιβαρύνεται ο ΠΥ του ΥΠΕΘΑ με άχρηστες μισθοδοσίες, ενώ θα μπορούσαν να δοθούν χρήματα για πρόσληψη νέων ηλικιακά στελεχών, για νυχτερινά,υπηρεσίες, κανονικά, όπως και στην ΕΛ.ΑΣ.
  Και κάτι άλλο, μήπως να εξετασθεί, η αποζημίωση των στελεχών που προσφεύγουν στην δικαιοσύνη και δικαιώνονται, να επιβαρύνει τα πρόσωπα που ενεργούν αυθαίρετα και όχι την δημόσια περιουσία; Δεν φταίει για όλα το κράτος, τις αποφάσεις τις παίρνουν άνθρωποι και επιτροπές και φυσικά δεν φταίνε οι υπόλοιποι φορολογούμενοι να επιβαρύνονται.
  Φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αξιότιμους κ.κ. βουλευτές που ασχολήθηκαν με το θέμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή