Ρύθμιση για Απόσπαση εκπαιδευτικών συζύγων υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας


Με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4553/2018 προστέθηκε άρθρο 21Α στο ν. 2946/2001 (Α’ 224), με σκοπό τη συμπλήρωση της διάταξης του άρθρου 21 του ίδιου νόμου, σύμφωνα με το οποίο, ένεκα της ιδιάζουσας φύσης της αποστολής του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, κρίθηκε αναγκαία η θεσμοθέτηση μέγιστης απόστασης είκοσι (20) χιλιομέτρων ανάμεσα στην έδρα της στρατιωτικής μονάδας όπου υπηρετεί ο/η στρατιωτικός σύζυγος και στην εκπαιδευτική μονάδα όπου αποσπάται ο/η εκπαιδευτικός σύζυγος.

Στο πλαίσιο της συνταγματικής προστασίας του θεσμού της οικογένειας, με την προτεινόμενη ρύθμιση οι ως άνω ευεργετικές διατάξεις θα τύχουν εφαρμογής και στους εκπαιδευτικούς που οι σύζυγοί τους ανήκουν στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς ήδη το ανωτέρω προσωπικό, περιλαμβάνεται ρητώς στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 2946/2001, ενώ η φύση της αποστολής τους είναι εξίσου ιδιάζουσα με αυτή των Ενόπλων Δυνάμεων.


«Απόσπαση εκπαιδευτικών συζύγων υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας»

Στο άρθρο 21Α του ν. 2946/2001 (Α΄224) προστίθεται παρ.3 ως εξής:

«3. Το δικαίωμα της παρ.1 παρέχεται και στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι σύζυγοι του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην περίπτωση αυτή, ως στρατιωτική μονάδα νοείται η αστυνομική και πυροσβεστική Υπηρεσία, όπου παρέχει πραγματική υπηρεσία το εν λόγω προσωπικό.».


Σύμφωνα με την ΠΟΑΞΙΑ:

Η διάταξη αυτή έρχεται να επιλύσει ένα χρόνιο πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίζει το αστυνομικό προσωπικό και δημιουργεί πληθώρα προβλημάτων στον οικογενειακό προγραμματισμό του. Η πρόνοια της ανωτέρω διάταξης αποτελούσε πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας, το οποίο ετίθετο και σε κάθε συνάντηση μας με την πολιτική και φυσική Ηγεσία.

Σημαντικό θα ήταν στην παραπάνω διάταξη να υπήρχε σχετική πρόβλεψη και για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, καθ’ όσον αποτελούν ένα μεγάλο πλήθος περιπτώσεων, και ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει σύντομα ανάλογη πρωτοβουλία για τη διευθέτηση και αυτής της εκκρεμότητας.

Παραμένουμε στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων τόσο σε θεσμικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, προκειμένου να καλυτερεύσουμε τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης του συνόλου του αστυνομικού προσωπικού.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια