Νομοθετική πρωτοβουλία για ΕΜΘ: Τι προτείνει στον ΥΕΘΑ η ΠΟΕΣ (ΕΓΓΡΑΦΑ)


Η ΠΟΕΣ απέστειλε έγγραφο προς ΥΕΘΑ για την Αναγνώριση Χρόνου Στρατιωτικής Προϋπηρεσίας Ε.Π.Υ. – Ε.Μ.Θ. ως Χρόνο Μετοχικής Σχέσης με τον Ε.ΛΟ.Α.Α. Με το υπόψη έγγραφο, ύστερα από την (β) σχετική απάντηση του ΥΕΘΑ:


προτείνει στον ΥΕΘΑ να προχωρήσει στην ανάληψη της παρακάτω νομοθετικής πρωτοβουλίας, που θα ανακουφίσει τα στελέχη και θα τους αποδώσει τα δικαιούμενα, ως εξής:

«Άρθρο Μόνο

Εφαρμογή του τρίτου εδαφίου των παρ.2 και 3 του άρθρου 15 του ν.2936/2001 (Α΄ 166)

«1. Για την εφεξής εφαρμογή του τρίτου εδαφίου των παρ. 2 και 3 του άρθρου 15 του ν.2936/2001 (Α΄ 166) ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας των εν ενεργεία εθελοντών μακράς θητείας του ν.1848/1989 (Α΄ 112) από την κατάταξή τους μέχρι και την δημοσίευση του ν.2936/2001 αναγνωρίζεται υποχρεωτικά ως χρόνος μετοχικής σχέσης με τους οικείους Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοηθείας (Ε.ΛΟ.Α.) και η πρόσθετη κράτηση για την αναγνώρισή του παρακρατείται αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ.3 και 4, του άρθρου 10 του ν.δ.398/1974 (Α’  116) όπως εκάστοτε ισχύουν.

2. Για όσους από τους εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας του ν.1848/1989 που κατά το διάστημα της εν ενεργεία υπηρεσίας τους δεν είχε εκκινήσει η διαδικασία αναγνώρισης του χρόνου της παρ.1 και κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν αποστρατευθεί, ο χρόνος αυτός αναγνωρίζεται αυτεπάγγελτα ως χρόνος μετοχικής σχέσης με τον οικείο Ε.ΛΟ.Α. με έκπτωση του συνόλου των αναλογουσών κρατήσεων από το δικαιούμενο εφάπαξ βοήθημα μόνο στην περίπτωση που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, είτε δεν τους έχει εισέτι καταβληθεί το εφάπαξ βοήθημα είτε δεν τους έχουν επιστραφεί οι καταβληθείσες πάγιες εισφορές. Εφόσον το εφάπαξ βοήθημα έχει καταβληθεί ή οι πάγιες εισφορές έχουν επιστραφεί, δεν χωρεί αναγνώριση του χρόνου αυτού στο εξής. Πράξεις αναγνώρισης του χρόνου της παρ.1 με έκπτωση του συνόλου των αναλογουσών κρατήσεων από το καταβληθέν εφάπαξ βοήθημα, οι οποίες εκδόθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος θεωρούνται νόμιμες και τα καταβληθέντα βοηθήματα δεν αναπροσαρμόζονται.».

Δείτε το σχετικό έγγραφο της ΠΟΕΣ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια