ΣΑΣΜΥ: Ανακληθέντες εξ Εφεδρείας Μόνιμοι Υπαξιωματικοί-Άρση αδικίας (ΕΓΓΡΑΦΟ)


Αισθήματα προβληματισμού επικρατούν στις τάξεις των μελών μας και γενικότερα στους συναδέλφους προέλευσης από τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), αναφορικά με το ζήτημα της διαφορετικής αντιμετώπισης αυτών (Υπαξιωματικοί και Ανθυπασπιστές) που ανακλήθηκαν από την Εφεδρεία ως Μόνιμοι και αποστρατεύθηκαν, πριν την ισχύ του Ν.3978/2011 (ΦΕΚ 137 Α’) έναντι των αντίστοιχων οι οποίοι αποστρατεύθηκαν μετά την εφαρμογή αυτού.

Ως Σύνδεσμος θα επιλέξουμε την ήπια προσέγγιση του ζητήματος και θα εστιάσουμε μόνο στα κενά και τις αρρυθμίες που προκαλεί το ισχύον πλαίσιο.

Σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν.Δ.445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Περί Ιεραρχίας και προαγωγών των Ανθυπασπιστών και Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων Δυνάμεων», όπως αυτό ίσχυε πριν την τροποποίηση του Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167 Α’) (παρ. 7, άρθρο 110), καθορίζεται ότι: «1. Οι Ανθυπασπισταί και Υπαξιωματικοί οι ευρισκόμενοι εν αποστρατεία και ανακαλούμενοι εις την ενεργόν υπηρεσίαν φέρουν τον βαθμόν ον εκέκτηντο προ της αποστρατείας των. 2. Εάν είχεν απονεμηθή εις αυτούς αποστρατευτικός βαθμός φέρουν τούτον, εφ’ οσον εν τω μεταξύ προήχθη εν ενεργεία εις τον βαθμόν αυτόν και υπηρετεί νεώτερος των. 3. Οι ανακαλούμενοι εις την ενεργόν υπηρεσίαν δεν δύνανται να προαχθούν, πλην της περιπτώσεως της επ’ ανδραγαθία προαγωγής».

Εν αντιδιαστολή με τα ανωτέρω, διαφορετικής αντιμετώπισης τυγχάνουν οι Μόνιμοι Αξιωματικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α’) και ανακαλούνται στην ενεργό υπηρεσία, διότι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις παρ. 4-9 του άρθρου 23 του υπόψη νόμου, παρέχεται δυνατότητα προαγωγής μέχρι και δύο βαθμούς.

Ο ΣΑΣΜΥ απέστειλε έγγραφο στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ και προσβλέπει σε πρωτοβουλίες για την άρση της αδικίας.

Διαβάστε το έγγραφο του Συνδέσμου παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια

  1. Η εφαρμογή του ν.4609/2019 και ειδικότερα της παρ. 2 ακόμα εκκρεμεί ως προς τη συνολική του εφαρμογή στους δικαιούμενους εκ του νόμου την προβλεπόμενη προαγωγή, των Ανχων σε Σχες. Εκδόθηκαν 2 Π.Δ. στην αρχή τον Οκτ 2019 με ορισμένους μόνο εκ των Αξκών, χωρίς να τηρείται η αρχαιότητα καθώς αρχαιότεροι δεν είχαν συμπεριληφθεί, και μετά η διαδικασία εφαρμογής φαίνεται να σταμάτησε. Θα συμπληρωθεί σε 15 μέρες περίπου ένας χρόνος από την έκδοση του νόμου. Η διάταξη προέβλεπε εφαρμογή εντός 2 μηνών αλλά έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή. Η καθυστέρηση είναι αδικαιολόγητη και το θέμα χρήζει πιθανώς διερεύνησης για το αν υπάρχουν ευθύνες ή σκοπιμότητα για αυτήν την καθυστέρηση. Θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

    ΑπάντησηΔιαγραφή