Έγγραφο Παναγιωτόπουλου για χορήγηση επιδόματος παραμεθορίου ΣτρατιωτικώνΗ απάντηση ΥΕΘΑ:

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μπούμπας με θέμα «Παραμεθόριες περιοχές και επιδόματα», σας γνωρίζω, τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχάς η αρμοδιότητα για την πολιτική μισθών και αποζημιώσεων ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο την εξειδικεύει με ειδικούς νόμους, με βάση τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες και την εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική.

Αναφορικά με το επίδομα Απομακρυσμένων - Παραμεθόριων περιοχών, αυτό καταβάλλεται στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε περιοχές, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά από τις οικείες διατάξεις και κοινές υπουργικές αποφάσεις, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν και αποτελεί κίνητρο παραμονής τους στις υπηρεσίες των περιοχών αυτών.

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων διέπονται από διαφορετικό μισθολογικό καθεστώς και επομένως δεν είναι εφικτή η επέκταση και εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου αμοιβών, που ισχύει για τους δημοσίους υπαλλήλους και στους στρατιωτικούς. Το μισθολόγιο τους είναι ενιαίο και ρυθμίζει τις αποδοχές σε συνάρτηση με τις ιδιαιτερότητες, τη φύση, τον τρόπο και το χώρο της προσφερόμενης εργασίας.

Πάγια βούληση του ΥΠΕΘΑ είναι η ρεαλιστική ρύθμιση των αιτημάτων των στελεχών και η τυχόν αποκατάσταση αδικιών, εφόσον υπηρετούν την αρχή της ίσης μεταχείρισης και ικανοποιούν το αίσθημα δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό, θεσπίστηκε με το άρθρο 127 περίπτωση Ε' του ν.4472/2017, μηνιαίο επίδομα ύψους 100€, σε αντιστάθμισμα της καταργηθείσας ημερήσιας αποζημίωσης που ελάμβαναν, κατά το άρθρο 13 παράγραφος 3 περίπτωση θ΄ Π.Δ.200/93 (ΦΕΚ Α' 75), όλα τα στελέχη που υπηρετούσαν στις αναφερόμενες περιοχές.

Η επέκταση του επιδόματος, με τη διορθωτική πρωτοβουλία του ν.4553/2018, κρίθηκε σκόπιμη καθώς αφορά σε γεωγραφικούς προσδιορισμούς με ιδιόμορφα χαρακτηριστικά, αντίστοιχα των περιοχών που περιελήφθησαν στην αρχική διάταξη. Τα στελέχη τελούν υπό ανάλογες συνθήκες διαβίωσης και επιχειρησιακής ετοιμότητας, ενώ επιφορτίζονται με όμοια πρόσθετα καθήκοντα- υποχρεώσεις, όπως, αυτά της φύλαξης των συνόρων, της διαχείρισης των προσφυγικών ροών, κ.λ.π., παράμετροι που όπως είναι φυσικό ενίσχυσαν την αναγκαιότητα αυτή.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια