Άνοιξαν οι τροποποιητικές δηλώσεις για αναδρομικά από μισθούς και συντάξεις–Τα 7 SOS της υποβολής

Άνοιξαν οι τροποποιητικές δηλώσεις για αναδρομικά από μισθούς και συντάξεις–Τα 7 SOS της υποβολής

Τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ψηφιακή πύλη myAADE, στο σύστημα TAXISnet, τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος προκειμένου να συμπεριλάβουν αναδρομικά ποσά αποδοχών που έλαβαν εντός του 2022 και αφορούν στα φορολογικά έτη 2015-2020 έχουν από χθες χιλιάδες μισθωτοί εργαζόμενοι και συνταξιούχοι

Γιώργος Παλαιτσάκης-ΠΗΓΗ: Ε.Τ. 11/05/2023

Όλοι αυτοί οι φορολογούμενοι πρέπει να υποβάλουν τις σχετικές τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους στο οποίο εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων που περιλαμβάνουν τα αναδρομικά, προκειμένου να καταβάλουν μόνο τους επιπλέον φόρους εισοδήματος που αναλογούν στα εισπραχθέντα αναδρομικά. Οι φόροι που θα πληρώσουν θα υπολογιστούν με βάση τις κλίμακες φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που ίσχυαν τα έτη στα οποία ανάγονται τα αναδρομικά και αφού αφαιρεθούν τυχόν φόροι εισοδήματος που παρακρατήθηκαν με συντελεστή 20% κατά την πληρωμή των αναδρομικών. Οι παραπάνω δηλώσεις δεν θα επιβαρύνονται με αυτοτελή πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής, ούτε με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον υποβληθούν μέχρι τις 31-12-2023.

Σημεία-κλειδιά

Αναλυτικά, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι που έλαβαν πέρυσι αναδρομικά ποσά αποδοχών που αφορούν στα έτη 2015-2020 θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τα ακόλουθα 7 σημεία:

1. Οι κάθε είδους καθαρές αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, συντάξεις που καταβλήθηκαν ως αναδρομικά ποσά μέσα στο 2022 σε μισθωτούς και συνταξιούχους βάσει νόμου, απόφασης δικαστηρίου ή συλλογικής σύμβασης, καθώς και οι περιπτώσεις που χορηγούνται καθυστερημένα είτε συντάξεις είτε αναδρομικά από ασφαλιστικούς οργανισμούς φορολογούνται στα έτη που ανάγονται, καθόσον χρόνος απόκτησης των αναδρομικών αυτών αποδοχών θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης, οπότε πρέπει να δηλωθούν με συμπληρωματική-τροποποιητική δήλωση στο χρόνο που αφορούν. Με συμπληρωματική-τροποποιητική δήλωση στο χρόνο που αφορούν πρέπει να δηλωθούν και οι ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που καταβλήθηκαν μέσα στο 2022 και υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγήθηκε στον δικαιούχο ή υπό την προϋπόθεση ότι προκύπτει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο το έτος στο οποίο ανάγονται, όπως βεβαίωση από πιστοποιημένο λογιστή-φοροτεχνικό βάσει Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) του ασφαλιστικού φορέα κ.λπ. ή παλαιότερες βεβαιώσεις αποδοχών από τις οποίες προκύπτει το ύψος των αποδοχών που είχαν καταστεί ανείσπρακτες, δικαστική απόφαση κ.ά.

2. Από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής οι δηλώσεις αναδρομικών υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τη χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας υποβολής δηλώσεων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE. Ο φορολογούμενος επιλέγει το αντίστοιχο έτος υποβολής δήλωσης. H τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά. Ο υπόχρεος μπαίνει στο λογαριασμό του και επιλέγει τα έτη στα οποία ανάγονται τα αναδρομικά που εισέπραξε το 2022. Π.χ., για το φορολογικό έτος 2017 πρέπει να επιλέξει ως έτος υποβολής δήλωσης το έτος 2018. Στη συνέχεια πρέπει να επιλέξει «Τροποποιητική δήλωση» και «Δήλωση Αναδρομικών Ε1». Στη δήλωση αναδρομικών τα ποσά έχουν προσυμπληρωθεί στους αντίστοιχους κωδικούς και δεν παρέχεται η δυνατότητα στον φορολογούμενο να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει κάποιον άλλον κωδικό. Αφού λοιπόν εμφανιστούν οι κωδικοί προσυμπληρωμένοι με τα νέα ποσά, πρέπει να υποβληθεί οριστικά η δήλωση. Αμέσως μετά την υποβολή της κάθε τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με το ποσό του φόρου. Εάν ο φορολογούμενος επιθυμεί να τροποποιήσει άλλα στοιχεία της δήλωσής του, πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή τροποποιητική φορολογική δήλωση.

3. Η δήλωση των αναδρομικών ποσών μπορεί να υποβληθεί από τώρα μέχρι και τα τέλη Δεκεμβρίου 2023, ενώ ο φόρος που θα βεβαιωθεί πρέπει να πληρωθεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2024.

4. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι που έλαβαν αναδρομικά για ένα ή περισσότερα από τα έτη της περιόδου 2015-2020 και θα τα δηλώσουν ή τα δήλωσαν ήδη υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τις σχετικές τροποποιητικές δηλώσεις μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ρυθμίσουν σε 2 έως και 48 έντοκες μηνιαίες δόσεις τις οφειλές οι οποίες προέκυψαν από τις εν λόγω τροποποιητικές δηλώσεις. Η τμηματική καταβολή των οφειλών αυτών μπορεί να γίνει με βάση την πάγια ρύθμιση του ν. 4152/2013.

5. Οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγούμενων ετών, επιδομάτων ανεργίας, αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ παραλαμβάνονται χωρίς πρόστιμα και τόκους μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν, κατά περίπτωση, οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων.

6. Δεν επιβάλλονται πρόστιμα σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου, από την οποία το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση είναι έως 100 ευρώ.

Εκπρόθεσμες δηλώσεις και πρόστιμα

7. Οι τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα όχι λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου των εισοδημάτων, αλλά εξαιτίας εκπρόθεσμης αποστολής αρχικού ή τροποποιητικού ηλεκτρονικού αρχείου στην ΑΑΔΕ, μηνιαίου ή ετήσιου, από τον εργοδότη/αρμόδιο φορέα που έχει την υποχρέωση, όπως και σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμης έκδοσης, διόρθωσης και χορήγησης βεβαίωσης από υπόχρεο φορέα, όταν αυτή είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση και την υποβολή της δήλωσης, θεωρούνται εμπρόθεσμες εφόσον υποβάλλονται εντός του φορολογικού έτους που εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις από το φορέα. Προκειμένου να μην επιβληθούν πρόστιμα και να μην υπολογιστούν τόκοι, η υποβολή αυτών των τροποποιητικών δηλώσεων πρέπει να πραγματοποιείται στη ΔΟΥ. Πρόστιμα δεν επιβάλλονται και τόκοι δεν υπολογίζονται και στις περιπτώσεις που οι βεβαιώσεις αυτές χορηγούνται εκπρόθεσμα από φορέα αλλοδαπής.

Δημοσίευση σχολίου

4 Σχόλια

 1. Μια μικρή ανακρίβεια στην επιστολή. Το ποσό του Ν4575/2018 φορολογήθηκε στην πηγή με φόρο 20% όπως προβλέπεται.
  Με τον Ν4582/2018 ορίστηκε ότι με το 20% εξαντλήθηκε η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά και με τον Ν4607/2019 έγινε απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. N4093 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ MTN: Διευκρινήσεις Αναφορικά με την Φορολόγηση των Αναδρομικών του Ν.4093/12
  -Τετάρτη, Απριλίου 19, 2023
  https://www.staratalogia.gr/2023/04/mtn-409312.html
  ΤΑ ΙΔΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΜΤΑ.
  Αυτοτελή φορολόγηση των αναδρομικών Ν4093/2012 με 20% στην πηγή,
  https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/12270181.pdf

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Γιατί δεν έχει ανοίξει η εφαρμογή και για την υποβολή τροποποιητικής που θα αφορά σε αναδρομικά του φορολογικού έτους 2021 εισπραχθέντα το 2022; Υπάρχει πρόβλεψη για το πότε αυτό θα συμβεί;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. περιμενουν τον ...τσιπρα γιατι δεν μπορει διαφορετικα να βρει λεφτα οπως λεει .

   Διαγραφή