Έτσι θα γίνουν οι προσλήψεις Εθελοντών Οπλιτών Μουσικού Σώματος στις ΕΔ-Δείτε το ΦΕΚ

Έτσι θα γίνουν οι προσλήψεις Εθελοντών Οπλιτών Μουσικού Σώματος στις ΕΔ-Δείτε το ΦΕΚ

Φωτογραφία: ΙΝΤΙΜΕ

Με Προεδρικό Διάταγμα καθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα και η διαδικασία πρόσληψης των Εθελοντών Οπλιτών Μουσικού Σώματος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Οι υποψήφιοι Εθελοντές Οπλίτες πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια, να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) και να μην έχουν υπερβεί το εικοστό όγδοο (28ο) έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας.

Επίσης θα πρέπει να είναι υγιείς και κατάλληλοι, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο π.δ. 11/2014 «Κρίση σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά» (Α΄ 17), όπως αυτό ισχύει κάθε φορά, να έχουν ανάστημα τουλάχιστον ενός μέτρου και εβδομήντα εκατοστών (1,70μ.) οι άνδρες και ενός μέτρου και εξήντα εκατοστών (1,60μ.) οι γυναίκες.

Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου εσωτερικού ή εξωτερικού, να χειρίζονται ένα μουσικό όργανο (πνευστό, κρουστό, έγχορδο ή πληκτροφόρο) που αντιστοιχεί σε προκηρυσσόμενη κατά ειδικότητα θέση, στο οποίο θα εξετάζονται.

Για την απόδειξη της κατοχής των μουσικών γνώσεων απαιτείται διαζευτικά η προσκόμιση βεβαίωσης επιτυχούς αποφοίτησης επιπέδου Γ΄ Μέσης και άνω, από κρατικό Ωδείο ή από αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Ωδεία και Μουσικές Σχολές του εσωτερικού ή από αντίστοιχα ιδρύματα της αλλοδαπής.

Η προσκόμιση του αποδεικτικού μουσικών σπουδών για τους απόφοιτους Μουσικών Λυκείων του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Να μην έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώμοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. Επίσης να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα. Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Να μην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθμού τους όσοι έχουν εκπληρώσει τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. ι) Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει ενόπλως τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να ευρίσκονται νόμιμα εκτός των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας.

Δεν μπορούν να καταταγούν ως Εθελοντές Οπλίτες πρώην υπαξιωματικοί, που ενώ υπηρετούσαν ως μόνιμοι ή εθελοντές παραιτήθηκαν ή απολύθηκαν από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων για οποιαδήποτε αιτία ενώ ισχύει αναλόγως και για παραιτηθέντες ή απολυθέντες Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.).

Όσοι εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση απαιτείται να έχουν αιτιολογημένη εισήγηση καταλληλότητας από το Διοικητή της Μονάδας τους.

Τα προσόντα πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης όσο και κατά το χρόνο της κατάταξης.

Όσοι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις, υποβάλλονται σε θεωρητικές και πρακτικές μουσικές εξετάσεις, σε υγειονομικές και ψυχοτεχνικές εξετάσεις και σε αθλητικές δοκιμασίες.

Οι υποψήφιοι καλούνται να εξεταστούν στα εξής μουσικά μαθήματα:

α) Θεωρία μουσικής (συντελεστής 4),

β) Πρακτική δοκιμασία (συντελεστής 10).

Οι υποψήφιοι καλούνται να εξεταστούν στα αγωνίσματα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι Σωμάτων. Τα αντικείμενα που περιλαμβάνουν οι ψυχομετρικές εξετάσεις είναι ατομικές και ομαδικές συνεντεύξεις - συζητήσεις, αυτοπεριγραφή, σχεδίαση ανθρώπινης μορφής, γραπτές εξετάσεις και ερωτηματολόγια, μέσα από τα οποία διαπιστώνονται η συγκρότηση και ο βαθμός ωριμότητας της προσωπικότητας, οι επαγγελματικές και ηγετικές ικανότητες, το κίνητρο, η γενική εικόνα και η εν γένει συμπεριφορά του υποψήφιου ως άτομο σε συνδυασμό με τη στρατιωτική ιδιότητα. Τα αντικείμενα εξετάζονται είτε στο σύνολό τους, είτε κατ’ επιλογή μερικών εξ αυτών, σύμφωνα με την εκάστοτε εκδιδόμενη προκήρυξη.

Οι υποψήφιοι οπλίτες εθελοντές μουσικοί υπάγονται στην κατηγορία των κατώτερων ορίων αθλητικών επιδόσεων που απαιτούνται για τους υποψηφίους σε Στρατιωτικές Παραγωγικές Σχολές - Τμήματα με Μικρότερα Όρια Αθλητικών Επιδόσεων

Τέλος επιτρέπεται η κατάταξη Επιλαχόντων μέχρι τέσσερις μήνες μετά την αρχική κατάταξη των επιτυχόντων Εθελοντών Οπλιτών. δοκιμασία. Οι γυναίκες κατατάσσονται με το βαθμό που κατατάσσονται οι άντρες που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Στους Εθελοντές Οπλίτες απονέμεται κύρια ειδικότητα Μουσικού, ενώ είναι δυνατή η απονομή και άλλων ειδικοτήτων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους κατά Κλάδο ισχύοντες Κανονισμούς Ειδικοτήτων.

Δείτε το Προεδρικό Διάταγμα:


ΠΗΓΗ: dikaiologitika.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια