Κρατήσεις ν.4093/12 στα μερίσματα Μετοχικών Ταμείων ΕΔ: Από τον Άννα στον Καϊάφα!!!

Άρθρο του Π. Σταμάτη*

Προ πολλών μηνών το ΥΠΕΘΑ είχε προβεί στην κατωτέρω ανακοίνωση, μια νομική εκτίμηση που δεν θα την έκανε ούτε πρωτοετής της Νομικής και δεν αναφέρομαι στον κ. ΥΕΘΑ που είναι δικηγόρος αλλά στους νομικούς του συμβούλους που την συνέταξαν και έχουν αφήσει τους απόστρατους αξιωματικούς να περιμένουν από διάφορα υπουργεία να αποφασίσουν για ένα δίκαιο αίτημα τους, όπως είναι αυτό της παύσης των κρατήσεων του ν.4093/12 στα μερίσματα των Μετοχικών Ταμείων τους.

«- Οι κρατήσεις του ν.4093/2012 (Α΄222), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υπολογίζονται και προσδιορίζονται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), ακολουθώντας ποσοστιαία κλιμάκωση αναλόγως του συνολικού ποσού που προκύπτει από το άθροισμα της σύνταξης, του μερίσματος και της οικονομικής ενίσχυσης. Τα ποσά παρακρατούνται μηνιαίως από τα Μετοχικά Ταμεία και τους αντιστοίχους ΕΚΟΕΜ, χωρίς να υφίσταται δυνατότητα παρέμβασης στην υπόψη διαδικασία. Τα εισπραττόμενα ποσά αποτελούν σημαντικό έσοδο για τα Μετοχικά Ταμεία και τους ΕΚΟΕΜ, υπολογιζόμενα στον προσδιορισμό του μερίσματος και της οικονομικής ενίσχυσης, κατά την επόμενη από την είσπραξή τους οικονομική χρήση.

- Οι αποφάσεις που αφορούν χορήγηση μερισμάτων λαμβάνονται από τα διοικητικά συμβούλια των Μετοχικών Ταμείων, με βάση την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, την αποφυγή δημιουργίας ελλειμμάτων και εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των Ταμείων πάντοτε σε συνάφεια με τα αντίστοιχα έσοδά τους.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, η αρμοδιότητα για την εφαρμοζόμενη συνταξιοδοτική πολιτική ανήκει αποκλειστικά στα συνερωτώμενα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, τα οποία την εξειδικεύουν με ειδικούς συνταξιοδοτικούς νόμους, για την ορθή εφαρμογή των οποίων εκδίδουν σχετικές εγκυκλίους».

Η κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση (ΔΣ/ΜΤ), υποχρεούται κατ’ άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος να συμμορφωθεί προς τα διαληφθέντα με τις 2287-90/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που ελήφθησαν σε συνεδρίαση πιλοτικής δίκης και που αποφασίστηκε ότι όλες οι μειώσεις, κρατήσεις, εκ των νόμων 4051/12, 4093/12, των κύριων και επικουρικών συντάξεων είναι αντισυνταγματικές.

Επίσης με την απόφαση 1277/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου και με την απόφαση 1-4/18 του Ειδικού Δικαστηρίου (του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος) πάλι αποφασίστηκε ότι όλες οι μειώσεις, κρατήσεις, εκ των νόμων 4051/12 και 4093/12, των κύριων και επικουρικών συντάξεων είναι αντισυνταγματικές.

Επίσης η Ολομέλεια του ΣτΕ που συνεδρίασε την 4-10-2019 σε πιλοτική δίκη, με την απόφαση 1891/2019 αναφέρεται στην αντισυνταγματικότητα της εν λόγω κράτησης που συνεχίστηκε και μετά το ν.4387/2016 στα επικουρικά ταμεία και κατά συνέπεια και στα μετοχικά ταμεία των ΕΔ.

Σημειωτέον ότι ο ν.4093/12 με την δημοσίευση του ν.4387/16 (επανυπολογισμός συντάξεων) έπαψε να ισχύει.

Η διοίκηση των Μετοχικών Ταμείων (ΔΣ), όφειλε μετά τη δημοσίευση των ανωτέρω αποφάσεων να προβεί σε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες και εντός ευλόγου χρόνου από τη δημοσίευση των αποφάσεων αυτών, να συμμορφωθεί στο διατακτικό των ανωτέρω αποφάσεων, αρχικώς ως προς τα πρόσωπα τα οποία ήσαν διάδικοι στις ανωτέρω δίκες και εν συνεχεία ως προς το σύνολο των μετόχων τους.

Εξ άλλου, διάταξη νόμου, ακόμη και αν έχει κριθεί με απόφαση της Ολομέλειας Ανωτάτου Δικαστηρίου (άρθρο 100 παρ. 5 του Συντάγματος) ότι αντίκειται σε συγκεκριμένες συνταγματικές διατάξεις, δεν μπορεί να καταργηθεί ή να «ακυρωθεί» με κανονιστική πράξη ή με υπουργική απόφαση, αλλά θα πρέπει πρώτα να εκδοθεί έτερη διάταξη νόμου, ψηφισμένη από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, η οποία να την καταργεί.

Δηλαδή ακόμα και εάν δεν ήθελαν οι Διοικήσεις των Ταμείων να σεβαστούν τις αποφάσεις της Ολομελείας του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου και να μην τις εφαρμόσουν, όφειλαν να λάβουν υπόψη τους ότι ο ν.4093/12 καταργήθηκε.

Η Διοίκηση των Ταμείων σε κάθε περίπτωση ένεκα της αυτοτέλειας που τις διέπει από τους καταστατικούς και ιδρυτικούς τους Νόμους, υποχρεούται όπως συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, διότι η υποχρέωσή της αυτή απορρέει ευθέως από τη διάταξη του άρθρου 95 παρ. 5 του Συντάγματος, ακόμη και εάν οι επίμαχες νομοθετικές διατάξεις εξηκολούθουν υφιστάμενες στο νομικό κόσμο, ελλείψει καταργήσεώς τους με την έκδοση νεωτέρας διατάξεως νόμου, πολλώ δε μάλλον όταν με το ν.4387/16 καταργήθηκαν οι επίμαχες νομοθετικές διατάξεις του ν.4093/12.

Η υποχρέωση των Διοικήσεων των Ταμείων, όπως προβούν αυτές στις απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμόρφωσή τους προς το διατακτικό των ανωτέρω αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, δηλαδή τη παύση των κρατήσεων του ν.4093/12, λόγω καταργήσεώς του, έπρεπε να συντελεσθεί χωρίς να έχει προηγηθεί ενέργεια των οργάνων των οικείων Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Εργασίας και Οικονομικών.

Ο αρμόδιος Υπουργός ως εποπτεύον όργανο του Μετοχικού Ταμείου, δεν έχει την εξουσία να διατάξει τη Διοίκηση του Ταμείου, αλλά ούτε οι άλλοι συναρμόδιοι Υπουργοί έχουν, να μην εφαρμόσουν τις επίδικες νομοθετικές διατάξεις, εκδίδοντας σχετική υπουργική απόφαση ή εκδίδοντας σχετική κανονιστική πράξη, διότι μία τέτοια ενέργεια θα έπληττε κατάφωρα τη διοικητική αυτοτέλεια του Μ.Τ.

Πέρα της όποιας νομικής αποτίμησης των ανωτέρω γεγονότων, η ηθική αποτίμηση των ενεργειών και των μεθοδεύσεων, όλων των μέχρι σήμερα εμπλεκομένων αρμοδίων, μπορεί να περιγράφει μόνο με τον επιγραμματικό στίχο του εθνικού ποιητή: «Όμορφος κόσμος ηθικός(!), αγγελικά πλασμένος(!)».

_________________
*
Ο Παν. Σταμάτης είναι συγγραφέας και αξιωματικός ε.α.

Δημοσίευση σχολίου

15 Σχόλια

 1. Μπράβο Παναγιώτη που αναδεικνύεις - υπενθυμίζεις το θέμα, αλλά ούτε γι'αστείο, έστω και μεταφορικά, οι υπόγειες αποφάσεις των μετοχικών ταμείων και των συναρμόδιων υπουργείων, δεν συνιστούν έναν όμορφο κόσμο ηθικό κι αγγελικά πλασμένο, τουναντίον δείχνει μεγάλη κινητικότητα στη γραφή των παλαιών τους υποδημάτων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Έλα έλα στον καναπέ σας, αφού δεν υπάρχει αντίδραση με κάποιο τρόπο, δεν έχουμε και δικαίωμα να μιλάμε, ...... Το βράδυ έχεις άγριες μέλισσες, με αυτά να ασχολεισται και ζήσανε αυτοί καλά κι εμείς χειρότερα....
  Αυτααααααααααααααααααα..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ και να τα ξύνεις μπροστά στις άγριες μέλισσες μια είδους αντίδραση είναι.....😝

   Διαγραφή
 3. όσοι συνταξιοδοτούνται από το 2019 και μετά δεν γίνεται η σχετική κράτηση στα μερίσματα, δεν είναι σίγουρος εάν ισχύει αυτό, από τον επόμενο μήνα τροποποιούνται και οι συντελεστές αναπλήρωσης για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί από το 2019 και μετά, κατά πόσο είναι δίκαιο αυτό, σε άλλους απόστρατους να γίνονται οι κρατήσεις του ν.4093/12 και σε άλλους όχι στα μερίσματα ; αυτό δεν το βλέπουν στο ΥΠΕΘΑ ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Εκεί στο ΜΤΝ τις αποφάσεις τω δικαστηρίων πως περιμένουν να τις πάρουν?? Με το ταχυδρόμο??
  Σε ερώτηση μου σχετικά με το θέμα η απάντηση ήταν ( Εμείς δεν έχουμε καμία απόφαση στα χέρια μας) και η συνέχεια για γέλια ( αν έχετε εσείς τις αποφάσεις μπορείτε να μας τις στείλετε σε mail??? ) εκείνη την ώρα ήμουν στην κουζίνα γελαγανε τα πλακάκια το ψυγείο ο φούρνος....
  Άκουσον άκουσον τι μου είπανε.....
  Ελλάδα 2021.......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΚΥΡΙΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΜΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΣΤΕ ΣΤΟ ΜΤΝ ΑΡΑ ΚΑΠΟΥ ΚΟΝΤΑ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ (ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΣ) , ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΟ ΜΤΝ-ΕΚΟΕΜΝ
   (ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΒΕΒΑΙΟΣ ΓΙΑ ΜΤΑ ΚΑΙ ΜΤΣ) , Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΟΥ 4093/12 ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΑΥΤΟ-
   ΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΙ ΟΧΙ ΟΠΩΣ ΓΙΝΟΤΑΝ ΑΠΟ ΓΛΚ-ΕΦΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
   ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΛΗΣΤΕΥΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑ-
   ΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΡΕΣΤΩΝ (ΜΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΕΤΣΙ!) . ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΜΤΝ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ) ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΝΙΝ-ΕΚΟΕΜΝ-ΕΑΑΝ , ΕΠΙ
   ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥΣ , ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΕΡΙΚΟΠΤΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΛΗΣΤΕΙΑ 4093 /12 ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΦΙ-
   ΣΤΑΤΑΙ . ΚΑΝΤΕ ΕΝΑΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΘΑ
   ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΕΝΝΟΩ . ΠΡΟΣΠΑΘΩ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΒΡΩ ΑΚΡΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΝΩ , ΕΝΩ ΔΕΝ ΕΧΩ ΒΡΕΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΓΙΑΤΙ ΡΙΧΝΟΥΝ
   ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ (ΟΠΟΥ ΚΙ ΕΓΩ ΕΧΩ ΛΑΒΕΙ ΜΕΡΟΣ ΦΥΣΙΚΑ ΑΛ-ΛΑ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ , ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟ ΜΤΝ ΣΤΙΣ ΑΠΑ-
   ΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΙΧΝΕΙ ΣΤΗΝ ΗΔΙΚΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΩ ΕΓΩ ΕΧΩ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΟΥ
   ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΗΔΙΚΑ ΠΟΥ ΞΕΒΡΑΚΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΤΟΥ ΜΤΝ
   !!!!!!!!!!!!!! ΘΑ ΖΗΤΟΥΣΑ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ , ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ .

   Διαγραφή
 5. ΞΑΝΑΓΡΑΦΩ να γινει κατανοητο η ΣΠΕΚΟΥΛΑ εναντιον των αποστρταων.Γραφουν παντου για ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ειτε γαι ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΕΙΩΕΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ για να πρεοτοιμασουν το εδαφος οτι επειδη οι αποστρατοι και γενικα οι ΣΥΝΑΤΞΙΟΥΧΟΙ δεν επηρεαστηκαν απο την κριση να ειναι οι πρωτοι σε μειωσεις.
  ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΜΕΙΛΙΚΤΟΣ ΚΡΙΤΗΣ και συμφωνω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Για γραψτε ποσο παιρνει ο κ. Δντης του ΜΤΣ για να κανει οτι του λενε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Μία είναι η λύση συγκέντρωση υπογραφών χωρίς τις δεδομένες ενώσεις και υποβολή μηνύσεων και αγωγών εναντίον των διοικήσεων των ΜΤ, οι οποίες δικάζονται ταχύτατα και σας πληροφορούμε ότι υπάρχουν άριστοι δικαστές στα διοικητικά Εφετεία που θα δικάσουν τις υποθέσεις που κατάφωρα παραβιάζουν τον νόμο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Μην αγχώνεστε. Όλα αυτομάτως παίρνουν τον δρόμο τους. Σύντομα, με πρωτοβουλία του Χριστοδούλου, οι αποφοιτήσαντες του 1951 θα πάρουν το ξίφος που τους χρωστούν σε ειδική τελετή καφενείου. Οι απόφοιτοι του 1988 και μετά θα πάρουν ξίφος μαζί με τα αναδρομικά το 2051. Όσοι εξ ημών έχουν αποδημήσει εν Κύριω πριν το 2051 θα τους βάλουν ένα ψεύτικο ξιφάκι από το τζάμπο στο φέρετρο και το υπόλοιπο 50% του εφάπαξ θα χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή της ταφόπλακας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Η αγανάκτηση είναι μεγάλη και πιστεύω θα εκδηλωθεί στις κάλπες στις επόμενες εκλογές! Μας κλέβουν με το έτσι θέλω χωρίς να υπολογίζουν τα ανώτατα δικαστήρια! Συγχαρητήρια στον Κο Σταμάτη που αγωνίζεται μόνος του και αναδεικνύει το θέμα! Αυτό το κράτος μόνο δικαίου δεν είναι!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Προς ΑΙΘΕΡΟΒΆΜΩΝ 4:59 Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά έχω την εντύπωση ότι άκρη δεν θα βρούμε δυστυχώς, αυτό που με εξοργίζει είναι ότι οι συνάδελφοι εκεί, το συνάδελφοι σε εισαγωγικά, δεν κουνιούνται δεν κάνουν κάτι, δεν τους ενδιαφέρει, παρόλο που σε λίγο καιρό θα βρεθούν στην θέση μας,...Ήθελα να ξερα αυτός ο πρόεδρος εκεί τι κάνει????
  Αν δεν γίνουν μαζικά κινητοποιήσεις με ότι συνεπαγετε αυτό, δυστυχώς θα έρθει ο Φλεβάρης του 2022 και ακόμα θα μιλάμε για αυτό το θέμα και θα περιμένουμε απαντήσεις.......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ότι αποφάσεις βγουν για τα ταμεία μας , η και τα υπόλοιπα αναδρομικά μέσο του ΣΤΕ θα δωθουν αν δωθουν πριν τις εκλογές, για να πάμε στις κάλπες να βάλουμε τα χεράκια μας να βγάλουμε τα ματάκια μας πάλι ως συνήθως........Είναι όλα δρομολογημενα , οπότε νωρίτερα μην περιμένετε τίποτα.......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ρε ελεεινοί τι θα γίνει θα καταργήσετε την παράνομη κράτηση; Που να βρείτε χρόνο, σας έχουν καταλάβει και οι πέτρες, τώρα ασχολείστε με σπουδή στο πως θα μας τα πάρετε, βλέπε αύξηση αντικειμενικών, την βαφτίσατε εξορθολογισμό, ότι προεκλογικά τάζατε την κατάργηση του ενφια το ξεχάσατε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή